Ziektekostenpremie wordt inkomensafhankelijk

Er lekt steeds meer uit. In de Telegraaf lees ik dat de ziektekostenpremies in 2014 inkomensafhankelijk worden en dat daarom de zorgtoeslag kan worden afgeschaft.

Bijzondere bijstand voor ‘kwakzalverij’

Moeten gemeenten alternatieve geneeskunde vergoeden? Een aantal gemeenten doet het. Antoinette Vietsch, oud Tweede Kamerlid voor het CDA is fel tegen.

De gemeenten die het wel vergoeden, baseren zich op de richtlijn Alternatieve geneeswijzen (handreiking sociaal medische beoordeling bijzondere bijstand ten behoeve van alternatieve geneeskunde) van de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA)  uit april 2004.

Volgens deze richtlijn zijn alternatieve geneeswijzen: geneeswijzen die niet op Nederlandse universiteiten worden onderwezen, zoals acupunctuur, osteopathie, manuele geneeskunde en haptotherapie. Omdat artsen slechts een universitaire opleiding gehad hebben, kunnen zij volgens de richtlijn, alternatieve geneeswijzen niet goed beoordelen. Toch stelt de richtlijn dat er pas vergoed kan worden indien uit een medische keuring of uit een verklaring van een arts de noodzakelijkheid is vastgesteld. Het bestuur van VIA schrijft in haar voorwoord dat deze richtlijn als een startpunt van de discussie moet worden gezien.

‘Een standpunt van 2004’, zegt Vietsch. Uit de discussie van de afgelopen 8 jaar kan volgens Vietsch geconstateerd worden, dat noodzakelijke alternatieve geneeskunde niet bestaat en dat er dus geen grond is voor gemeenten om via de bijzondere bijstand belastinggelden te besteden aan alternatieve geneeswijzen.

Wanbetalersregeling zorgverzekeringswet gewijzigd

Binnen de wanbetalersregeling, die in 2009 is ingevoerd, wordt na zes maanden wanbetaling een bestuursrechtelijke premie op het inkomen ingehouden ter hoogte van 130% van de standaardpremie. Per saldo betekent dit, dat mensen ruim anderhalf keer de normale premie moeten betalen. Op dit moment wordt nog onderscheid gemaakt tussen minima en niet-minima: bij mensen met een laag inkomen wordt de broninhouding verlaagd tot 100% van de standaardpremie. De overige 30% wordt door het CJIB per acceptgiro geïnd. Hier had een bepaalde bescherming vanuit moeten gaan, maar dit bleek in de praktijk niet het geval: de acceptgiro werd in de meeste gevallen niet betaald en het deurwaarderstraject dat vervolgens werd ingezet, leidde tot een veelvoud aan bijkomende incassokosten.

Daarom komt de splitsing voor minima per 1 januari 2013 te vervallen. Dit betekent dat ook bij minima vanaf 1 januari bronheffing ter hoogte van 130% van de standaardpremie plaatsvindt. De 30%-acceptgiro via het CJIB komt dus te vervallen.

Naast deze wijziging wordt ook per 1 januari 2013 de omleiding van de zorgtoeslag van wanbetalers naar het CVZ gerealiseerd. De zorgtoeslag wordt in dat geval niet langer aan de verzekerde overgemaakt, maar op de bronheffing in mindering gebracht.

Zie de wijzigingen in de wanbetalersregeling.

Bijzondere bijstand voor meerkosten als gevolg van handicap of ziekte?

Om meerkosten als gevolg van handicap of ziekte vergoed te krijgen, bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand, moeten die meerkosten bijna altijd aangetoond worden. Dat is vaak erg ingewikkeld. De CG-Raad heeft daarom het Nibud gevraagd hiervoor een hulpmiddel te maken.

Steun voor minima met ziek huisdier

Dierenartsen in Tilburg kunnen met steun uit de bijzondere bijstand vaker cliënten met een laag inkomen helpen. Zij hebben een brief ontvangen waarin de gemeente hen wijst op de mogelijkheden om medische ingrepen bij katten en honden te vergoeden. Lees in het Brabants Dagblad over de invloed van een huisdier op het welzijn en de gezondheid van het baasje (klik om te vergroten):  

Artikel "Steun voor minima met ziek huisdier"Richard de Heus (Stichting Veterinair Steunfonds), bedankt voor toezending van dit artikel.

Wanbetalingsregeling zorgverzekering werkt averechts

Mensen die langer dan 6 maanden geen zorgpremie meer hebben betaald komen in veel gevallen terecht in een wanbetalingsregeling. Namens de verzekeraar neemt het CVZ de premie-inning over en laat die inhouden op het inkomen. De verzekerde betaalt in dat geval de bruto premie plus een boete van 30%. Schuldenaren komen hierdoor steeds verder in de problemen. Aangezien zorgverzekeraars voor wanbetalers een hogere premie ontvangen, ontbreekt bij zorgverzekeraars de prikkel om mensen snel los te laten.

Lees meer in SPRANK (blad Divosa/Stimulansz). Het kabinet neemt een aantal maatregelen om de wanbetalingsregeling te verbeteren. Lees ook ‘Kom wanbetaler zorg tegemoet‘ in Trouw. Naar aanleiding van dit artikel heeft de SP vorige week Kamervragen gesteld.

En ik memoreer ook nog graag het recente onderzoek waaruit blijkt dat schuldeisers elkaar verdringen, en de kabinetsplannen om de overheidsincasso te bundelen.

110%-norm, refertejaar en collectieve zorgverzekering

Als een gemeente bij categoriale bijzondere bijstand in 2012 kijkt naar het inkomen in refertejaar 2011, dan moet gewoon de 110%-norm worden gehanteerd (ondanks het feit dat in 2011 de 110%-norm nog niet gold). Dat schrijft staatssecretaris De Krom in antwoord op vragen van gemeenten.

Er kan wel maatwerk worden geleverd via inividuele bijzondere bijstand. Bovendien geeft de stas aan onder voorwaarden coulance te betrachten in het toezicht. Deze coulance zal in de praktijk vooral betrekking hebben op situaties waarin deelname aan een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering lopende het door de gemeente afgesloten contract met de ziektekostenverzekeraar door de gemeente moet worden opgezegd vanwege de 110 % maatregel.

Zorgtoeslag krijgt vermogenstoets, Wtcg wordt inkomensafhankelijk

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met inperking van twee zorgregelingen. In de zorgtoeslag wordt een vermogenstoets ingevoerd. De tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt inkomensafhankelijk. Beide wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2013.

Eigen bijdrage GGZ

Zeker de helft van de psychiatrische patiënten die een eigen bijdrage moeten betalen, is gestopt met een behandeling of overweegt te stoppen. 17% is al gestopt, 35% denkt daarover na. Dat blijkt een enquête van het Landelijke Platform GGZ. Sinds begin dit jaar moeten psychiatrische patiënten tot €100 tot €200 eigen bijdrage betalen voor zwaardere geestelijke zorg. Patiënten die worden opgenomen voor langer dan een maand zijn €145 per maand extra kwijt. Lees meer.

Lees ook Heerlen compenseert eigen bijdrage ggz voor minima en GGZ Friesland geeft patiënten 100 euro van de eigen bijdrage terug.

Naschrift d.d. 17 april: Telegraaf meldt dat minima de GGZ mijden vanwege eigen bijdrage.

Heerlen wil eigen bijdrage ggz voor minima compenseren

Heerlen overweegt minima financieel tegemoet te komen als ze een eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg moeten betalen. De 200 euro eigen bijdrage die cliënten sinds begin dit jaar moeten betalen, zou vergoed kunnen worden via de bijzondere bijstand. Lees meer.

Vorige week gehoord: klant kan eigen bijdrage verslavingszorg niet betalen vanwege schulden. Voorwaarde voor deelname aan  schuldhulpverlening is echter, dat de klant eerst zijn verslaving aanpakt. #Catch-22!

En vandaag wordt een onderzoek gepresenteerd waaruit blijkt, dat hulpverleners vaak niet goed weten waar ze moeten beginnen.

Naschrift d.d. 20 maart 2012: het college van Heerlen heeft vandaag besloten conform het voornemen bijzondere bijstand te gaan verstrekken voor de eigen bijdrage voor ggz.

110%-norm geldt toch voor bijdrage in premie collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

In de zojuist verschenen Verzamelbrief van SZW geeft het ministerie uitsluitsel over de vraag of de 110%-norm van toepassing is op het verstrekken van een bijdrage in de premie. Antwoord: de norm is van toepassing. Deelname aan de CAV is wel mogelijk voor huishoudens met een hoger inkomen, mits er geen bijdrage in de premie wordt verstrekt. Als gemeenten ook mensen met een inkomen boven de 110%-norm een bijdrage in de kosten van de premie willen verstrekken, kan dat alleen op basis van individueel maatwerk.

Eén loket voor alle voorzieningen uit WWB, Wmo, AWBZ en Zvw in Arnhem

Komt voor een groot deel ten goede van minima. Lees meer.

110%-norm en collectieve ziektekostenverzekering

Lees de zojuist verschenen nieuwsbrief van BS&F over de gevolgen van de aanscherping van de WWB voor de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. Lees ook dit recente artikel op mijn blog.

BS&F constateert dat er een spanningsveld bestaat tussen de visie van de rechter en de bedoeling van de wetgever m.b.t. de toepassing van de 110%-norm. SZW heeft aangegeven dat een formele reactie op de impact van de uitspraak van de CRvB binnenkort zal worden gegeven via de maandelijkse Verzamelbrief.

110%-norm voor collectieve ziektekostenverzekering?

BS&F gaat ervan uit dat de 110%-norm niet van toepassing is op de premiebijdragen die (bijna alle) gemeenten verstrekken aan deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima (CZM). Ze beroepen zich daarbij op een uitspraak van de CRvB waarin geoordeeld wordt, dat een bijdrage van de gemeente in de premie van een CZM niet is aan te merken als “het verstrekken van bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende verzekering” zoals bedoeld in artikel 35 lid 6 van de WWB.

Uit de Stimulansz-nieuwsbrief van vandaag (door collega Erik Rutten):

“Vraag is of deze uitspraak een argument kan zijn voor het standpunt dat de per 1 januari in te voeren 110% norm voor categoriale verstrekkingen niet van toepassing is op de collectieve ziektekostenverzekering. Redenering daarbij is dat nu de Raad de bijdrage aan een ziektekostenpremie niet wenst te kwalificeren als categoriale bijzondere bijstand, ook de inkomensgrens van 110% niet voor deze bijdrage zou moeten gelden. Wat daarbij echter over het hoofd wordt gezien, is dat het Rijk in wezen enkel categoriale bijzondere bijstandsverlening toestaat indien de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Wat de Raad in deze uitspraak aangeeft is dat deze wettelijke basis voor een systeem waarbij enkel een bijdrage in de premie wordt gegeven ontbreekt. Dat maakt eigenlijk deze hele vorm van categoriale bijzondere bijstandverlening ontoelaatbaar. En dan speelt de vraag of eventueel de 110% norm nog van toepassing zou zijn helemaal geen rol.”

Het blijft taaie materie. Tijdens de bijeenkomsten van het platform armoedebeleid vorige week hebben we het ministerie van SZW gevraagd hierover een uitspraak te doen.

NB. ik heb m’n artikel over de 110%-norm van 15 september jl. wat aangescherpt.

Trouwens, weet jij wat er in het basispakket zit?

Zorgtoeslag wanbetalers rechtstreeks naar CVZ

Wanbetalers van de zorgverzekeringspremie moeten er rekening mee houden dat zij hun zorgtoeslag niet meer zelf zullen ontvangen, maar dat deze  rechtstreeks wordt overgemaakt aan het College voor Zorgverzekeringen. Dit is een van de maatregelen die het kabinet aankondigt om het aantal wanbetalers verder terug te dringen.

Het kabinet wil daarnaast ook wat doen aan de instroom (preventie) en de uitstroom uit de wanbetalersregeling. Zorgverzekeraars hebben nu te weinig belang om wanbetalers uit de wanbetalersregeling te krijgen (eerder belang om ze er in te houden).

Huur- en kinderopvangtoeslag
Kunnen we de huurtoeslag en kinderopvangtoeslag eventueel ook direct aan de huurder respectievelijk kinderdagverblijf overmaken? Huurtoeslag niet, kinderopvangtoeslag wel. Zie wijziging van enkele belastingwetten (scherp gezien door André Moerman).

Eenderde wanbetalers zorgpremie heeft laag inkomen

Uit antwoorden van staatssecretaris De Krom van SZW blijkt, dat veel wanbetalers, geen laag inkomen hebben.

Jongeren verzuimen het vaakst hun zorgpremie te betalen.

Kabinet nivelleert met zorgtoeslag

Volgens goed gebruik lekt ruim voor Prinsjesdag het een en ander uit. Zo is vandaag bekend geworden dat de zorgtoeslag omlaag gaat voor vooral de midden- en hogere inkomens. Ook de laagste inkomens moeten inleveren, al worden zij in vergelijking met hogere inkomens gespaard. Vanaf 2012 krijgen paren en alleenstaanden met een minimuminkomen respectievelijk 100 euro en ruim 40 euro minder toeslag. Lees meer.

In augustus werd al bekend dat ook bij de kindregelingen wordt genivelleerd.

 

Voorgenomen pakketwijzigingen Zorgverzekeringswet 2012

Inmiddels is bekend welke wijzigingen het kabinet voornemens is door te voeren in het basispakket per 1 januari 2012. Houdt daar rekening meer in je bijzondere bijstandsbeleid en je collectieve ziektekostenverzekering.

BS&F heeft altijd de mooiste overzichten.

Meer wanbetalers zorg

Het aantal mensen dat hun premie voor de zorgverzekering niet meer kan betalen, blijft toenemen.

Gevolgen bezuiniging voor mensen met een lichamelijke beperking

De acties van belangengroepen worden steeds professioneler. Huub Stapel maakt in een paar korte filmpjes van het Cliëntenservicepunt duidelijk welke gevolgen de bezuinigingen hebben voor mensen met een lichamelijke beperking.

Lees ook: minder tegemoetkoming voor chronisch zieken.

110%-normering en collectieve ziektekostenverzekering

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel voor de aanscherping van de WWB (p.22) is te lezen dat voor alle categoriale inkomensregelingen een maximum inkomensgrens van 110% gaat gelden. Vraag is nu of dit alleen geldt voor de gemeentelijke bijdrage in de premie of ook voor deelname aan de collectieve verzekering.

BS&F stelt dat deelname aan de collectieve verzekering nog steeds mogelijk blijft bij een inkomen boven de grens. Hoewel je op die manier via de collectiviteitskorting toch een categoriaal financieel voordeel kan geven aan huishoudens boven 110% (wat dus eigenlijk niet de bedoeling is volgens de Memorie van Toelichting) ga ik er maar van uit dat BS&F gelijk heeft.

Gezondheid bewoners achterstandswijken iets verbeterd

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in achterstandswijken is minder goed dan daar buiten. Dit is de weinig verrassende conclusie van het CBS. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het aandeel rokers nam af.

Ik ken overigens weinig gemeenten die binnen het armoedebeleid iets doen met dit thema. Zie rubriek ‘gezondheid‘ op dit weblog.

Volkstuinvitaminen: participatieproject voor minima

In het platform armoedebeleid kregen we onlangs al een toelichting van Wilma Kuiper van Clip. En nu is er ook een mooie website gemaakt van het project Volkstuinvitaminen. In het project worden mensen met een laag inkomen gestimuleerd om te tuinieren in een volkstuin. Volgens Clip, initiatiefnemer van het project, levert het project een zinvolle vrijetijdsbesteding op en zorgt het voor goedkoop en gezond eten.

Schuld wanbetalers zorgpremie amper afgelost

Het terugdringen van het groot aantal wanbetalers in de zorg is nog geen succes. Ondanks de hardere aanpak (o.a. bronheffing en boetes) heeft een groot deel zijn schuld nog niet afgelost bij zijn verzekeraar.

Armoede en gezondheid van kinderen

Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) won vandaag de JGZ Innovatieprijs voor het Project ‘Gezondheid en financiën in de zwangerschap’. De STMG wil met dit project aan armoede gerelateerde gezondheidsproblemen en  -risico’s al in de prenatale fase verminderen. Hiervoor werkt de afdeling jeugdgezondheidszorg (JGZ) samen met verloskundigen en het budgetadviescentrum van de gemeente Arnhem. Het project is gebaseerd op de interventie ‘Armoede en gezondheid van kinderen’ ontwikkeld door GGD West-Brabant en gericht op (ouders van) kinderen van 0-12 jaar. Ik zat in de begeleidingscommissie van het project.

Tachtig gemeenten compenseren minima voor eigen bijdrage GGZ-klanten

Eind september riep het Landelijk Platform GGz de gemeenten op de eigen bijdrage begeleiding of dagbesteding voor hun rekening te nemen. Van de 430 Nederlandse gemeenten hebben er intussen 80 positief gereageerd. Hoe een cliënt aan zijn compensatie komt, blijkt per gemeente enorm te verschillen. Dit is te lezen in PSY.

Nijmegen wordt genoemd als goed voorbeeld: de gemeente heeft een totaalberekening gemaakt wat het kost om de eigen bijdragen van mensen op bijstandsniveau te compenseren. Vervolgens is contact gezocht met de instellingen met het voorstel de compensatie te ‘stroomlijnen’. Cliënten hoeven dan geen ingewikkelde stappen te zetten om voor de bijzondere bijstand in aanmerking te komen. In enkele andere gemeenten verloopt de regeling via het CAK. Ook dan hoeven cliënten geen extra moeite te doen om voor de bijzondere bijstand in aanmerking te komen.

Het is bekend dat ruim 34% van de (zelfstandig wonende) ggz-cliënten een inkomen op of onder het bestaansminimum heeft. Kijk op de website van het Landelijk Platform GGz voor meer info en een lijst met de 80 gemeenten die bijzondere bijstand bieden voor compensatie van de eigen bijdragen Awbz

Veranderingen in de zorg in 2011

In tegenstelling tot eerdere berichten van het ministerie van VWS verdwijnen de rollator en andere loophulpmiddelen niet uit het basispakket. lees meer op www.veranderingenindezorg.nl.

Alleen zorg in natura voor schuldenaren

Het ministerie van Volksgezondheid denkt erover mensen met schulden in de nabije toekomst geen persoongebonden budget (pgb) meer in handen te geven, maar alleen zorg in natura te laten verlenen.

Dat staat althans in een introductiedossier, dat de oude bewindslieden van het ministerie voor de nieuwe hebben samengesteld.

Mensen kunnen met een pgb zelf de zorg kopen die ze door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Omdat de geldpot leeg is, worden tot in elk geval eind dit jaar op een paar uitzonderingsgevallen na, geen nieuwe pgb’s meer verstrekt. De nieuwe maatregel, die nog maar een voorstel is, zou volgend jaar moeten ingaan, maar dat hangt ook af van de nieuwe staatssecretaris.

Het niet toekennen van een pgb op basis van schulden komt overigens al voor: zorgkantoren kunnen een subsidie weigeren in geval van faillissement, schuldsanering en surseance van betaling. In het introductiedossier wordt voorgesteld dit definitiever te maken.

Bron: Telegraaf. Lees ook Let op met schulden bij een Pgb.Vanaf 2012 bezuiniging op collectieve zorgverzekering

BS&F verwacht dat gemeenten vanaf 2012 gaan bezuinigen op de collectieve zorgverzekering. In 2011 zullen er waarschijnlijk nog geen ingrijpende veranderingen zijn. In de besprekingen over nieuwe polissen die nu worden gevoerd met zorgverzekeraars zijn geen sterk afwijkende wensen naar voren gekomen.

Zorgkosten

In de nieuwsbrief van BS&F staat een handig overzicht van de gevolgen van o.a. het regeerakkoord en prinsjesdag voor de kosten van gezondheidszorg. Omdat de zorgkosten in 2010 aanzienlijk meer stijgen dan was verwacht, worden in 2011 forse bezuinigingen opgelegd aan zorgaanbieders (o.a. specialisten) en wordt het pakket van de basisverzekering voor € 300 miljoen beperkt. Voor 2012 is al aangekondigd dat de het verplichte eigen risico met € 40 extra zal worden verhoogd en dat de financiële risico’s voor verzekeraars worden vergroot door een beperking van de nacalculatie. BS&F geeft ook aan wat de gevolgen zijn voor gemeenten.

Kook je fit voor tien euro

Kook Je Fit! is een kookwedstrijd in het Belgische Merksplas in het kader van het Europees Jaar tegen armoede. Behalve het maximale te besteden bedrag van tien euro, dient het dagmenu aan alle peilers van de voedingsdriehoek (zeg maar onze schijf van vijf) te voldoen. Ingrediënten moeten in een reguliere supermarkt in Merksplas verkrijgbaar zijn. De maaltijden worden beoordeeld door een professionele jury. Het OCMW wil de recepten bundelen. Ook de Sociale Dienst van Merksplas is geïnteresseerd en wil het receptenboekje aan mensen uitreiken die onder de armoedegrens leven.

Conferentie Poverty and Mental Health

Op 22 en 23 oktober a.s. vindt in Brussel een conferentie plaats over “Poverty and Mental Health”, georganiseerd door Mental Health Europe. Meer info.

Goedkopere groenten en fruit voor Zwitserse minima

Arme mensen eten vaak minder gezond, omdat aan vers voedsel toch vaak een prijskaartje hangt. Het Zwitserse Caritas heeft daar nu iets voor bedacht. Sociale voorzieningen, kerken en particuliere instellingen kunnen een kaartje verstrekken aan mensen die leven onder het bestaansminimum of in de schuldsanering zitten om goedkopere groenten en fruit aan te schaffen. Volgens Caritas-directeur Hugo Fasel kan het project op lange termijn slagen als er voldoende sponsors komen. Een proef in een supermarkt in Zurich zorgde al voor een driedubbele verkoop van de groenten en fruit. Bron: AGF.nl.

Wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen door TK

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden. Met het wetsvoorstel worden de volgende maatregelen genomen:

  1. Onverzekerden die d.m.v. bestandsvergelijking zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het CVZ waarin ze worden gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten.
  2. Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben gedaan, dan krijgen ze een boete van drie maal de standaardpremie per maand (circa € 300).
  3. Als na een nieuwe bestandsvergelijking blijkt dat de betrokkene nog steeds niet verzekerd is, dan wordt voor de tweede keer een boete opgelegd.
  4. Degenen die na twee boetes nog altijd onverzekerd blijken, zal het CVZ ambtshalve verzekeren bij een zorgverzekeraar. Zij zijn dan 12 maanden lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie (in totaal ongeveer 1.200 euro). Deze wordt zo mogelijk via bronheffing geïnd.

De wet treedt in werking per 1 januari 2011, onder voorbehoud van instemming door de Eerste Kamer. Voordat de wet in werking treedt, worden voorlichtingscampagnes ingezet om specifieke groepen onverzekerden te informeren.

Er wordt geraamd dat in 2010 rond de 30.000 broninhoudingen onder (voormalig) onverzekerden plaats zullen vinden, waarvan 75% bij werkgevers. De gevolgen voor gemeenten zullen daarom waarschijnlijk beperkt zijn. BS&F beschikt over de aantallen onverzekerden op gemeenteniveau. Lees de nieuwsbrief (mei) van BS&F.

NB. voor wanbetalers van de zorgpremie is er sinds vorig jaar de wet ‘Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering’. Daarin is de bronheffing – waarin hierboven naar wordt gerefereerd – al geregeld.

Presentatie projecten armoedebeleid

Stimulansz en de gemeente Rotterdam nodigen u uit voor de informatie-ochtend Samenwerken aan Meedoen op donderdag 27 mei te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van projecten van de gemeente Rotterdam in het kader van armoedebestrijding. Rode draad: samenwerking op lokaal niveau. Rotterdam wil de opgedane kennis en ervaringen graag met u delen. Ook willen we graag kennis uitwisselen en mogelijkheden van (regionale) samenwerking met u verkennen. De bijeenkomst is daarom vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Samenwerken aan Meedoen
Presentatie van projecten in het kader van armoedebestrijding

• Tegengaan niet-gebruik voorzieningen
• Armoede onder kleine zelfstandigen
• Samenwerking: regionaal, met maatschappelijke organisaties en op buurtniveau
• Armoede onder gezinnen met kinderen

Donderdag 27 mei van 09.30 tot 13.30 uur, inclusief lunch   |   Librijesteeg 4 te Rotterdam   |  Deelname is gratis   |   Georganiseerd door de gemeente Rotterdam en stichting Stimulansz

De projecten zijn in 2008 en 2009 uitgevoerd in het kader van Innovatie Programma Werk en Bijstand (IPW) van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

Thema’s
● Hoe bereik je de doelgroep (gezinnen met) kinderen
In het project armoedebestrijding JONG XL staat de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin in de deelgemeente Feijenoord centraal en werd o.a. de “Levende Sociale kaart” geïntroduceerd. Met het project Kind & School is met alle Rotterdamse scholen samengewerkt. Er zijn voorlichtingen verzorgd en ouders en leerlingen zijn thuis bezocht.
● Krachten bundelen op buurtniveau
In dit project is  aansluiting gezocht bij activiteiten en netwerken in de buurt, om zo in contact te komen met de buurtbewoners. Aansluitend bij hun leefwereld.
● Bestrijding armoede onder zelfstandigen
Hoe kan je het niet-gebruik van voorzieningen onder kleine zelfstandigen tegengaan? Die vraag stond centraal in het onderzoek dat is uitgevoerd. Welke intermediairs kan je daarbij gebruiken? Ook is er aandacht voor vereenvoudigen van procedures en voor voorzieningen gericht op het verbeteren van ondernemersvaardigheden. Tijdens het congres ontvangt u de handreiking Bestrijding van armoede onder zelfstandigen
● Samenwerken met de voedselbank
In dit project is samen met de Voedselbank onderzocht hoe je effectief samen kan werken zodat de cliënten van de voedselbank ook gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen en regelingen. Hoe doe je dat het handigst? Hoe bereik je deze groep mensen het best? Verschillende methodieken zijn in de praktijk getest.

Op 27 mei willen we u graag vertellen over onze ervaringen in deze projecten. We zullen in elk geval ingaan op vragen als: wat betekent zo’n manier van werken voor de gemeentelijke organisatie? Wat werkt goed, wat werkt minder goed? We willen die ochtend ook graag met u kennis uitwisselen en de mogelijkheden van regionale samenwerking verkennen.

Programma
Vanaf 09.00 uur staat er koffie en thee voor u klaar. Het programma begint om 09.30 uur en duurt tot 12.30 uur. Het programma bestaat uit drie delen:
I – IPW projecten: lokale samenwerking
II – IPW onderzoek armoedebestrijding kleine zelfstandigen
III – Uitwisseling van kennis & verkennen van mogelijkheden tot samenwerking
Na afloop wordt er een lunch geserveerd.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden met het aanmeldformulier (doc) of via per e-mail o.v.v. ‘Informatie-ochtend Samenwerken aan Meedoen – 27 mei’. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Martijn Schut via martijn.schut@stimulansz.nl of tel. 06-51765099.

Bronheffing: niet wanbetaler, maar schuldeisers betalen de rekening

Vorige week werd er een convenant getekend, dat regelt dat de bronheffing voor het innen van de zorgpremie ongedaan wordt gemaakt zodra de wanbetaler zich meldt voor schuldhulpverlening.

Ik werd geattendeerd op het artikel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering dat kort daarvoor op 30 maart verscheen in PS Documenta. In het artikel gaan de auteurs Eelco Bruinsma en Marcel Castelijns – beiden werkzaam voor de gemeente Rotterdam – in op de achtergrond en inhoud van die structurele maatregelen. Ze besteden aandacht aan de positie van de verzekeraars, de verzekerden en de werkgevers en uitkeringsinstanties die geconfronteerd worden met de bronheffing. Daarbij werpen ze een kritische blik op de regeling voor de minima. Verder gaan ze in op de gevolgen voor andere schuldeisers, met een uitstapje naar het beslag op loon of uitkering. Premieachterstanden overgang naar de bestuursrechtelijke premie moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Een collectieve zorgverzekering voor minima kan daar volgens de auteurs aan bijdragen. De wetgever verwacht veel van gemeenten en schuldhulpverlening. Maar het is de vraag of die een probleem op kunnen lossen, dat de wetgever en zorgverzekeraars tot dusver niet hebben weten te voorkomen. Daarbij komt de vraag aan de orde of de wetgever niet te vaak uitgaat van de ideaaltypische zelfredzame burger. Ook gaan de auteurs na of de prikkels in de richting van verzekerden en verzekeraars wel voldoende zijn. Een citaat:

‘Het lijkt eenvoudig. De verzekeringnemer is een dief van zijn eigen portemonnee als hij het aan laat komen op de bestuursrechtelijke premie. Het scheelt minimaal €30 per maand. Dat is de theorie. Maar bij beslag of verrekening merkt de verzekeringnemer er weinig tot niets van. De schade is dan hooguit het verschil tussen de wettelijke standaardpremie en de eerder contractueel verschuldigde premie, vaak minder dan € 10. Dat komt omdat de hogere premie direct leidt tot een hogere beslagvrije voet. Maar daardoor is het niet de verzekeringnemer, maar zijn het de andere schuldeisers die de rekening van de bestuursrechtelijke premie gepresenteerd krijgen. Er blijft voor hen maandelijks ongeveer € 30 minder over. Dat geldt ook voor de uitkeringsinstanties die zich op verrekening kunnen beroepen. Die consequentie is, zeker bij fraude met uitkeringen, opmerkelijk.’

Convenant wanbetalers zorgpremie

Gisteren is er een convenant gesloten dat regelt dat de bronheffing voor het innen van de zorgpremie ongedaan wordt gemaakt zodra de wanbetaler zich meldt voor schuldhulpverlening. De premieschuld gaat dan net als alle andere schulden gewoon mee in de schuldregeling. Lees het persbericht.

Aanvulling d.d. 12 april: zojuist kreeg ik het convenant toegestuurd, inclusief de stabilisatieovereenkomst: Definitief convenant NVVK + stabilisatieovereenkomst (Edo, bedankt).

Voedselbank, kledingbank en nu ook medicijnbank

De Amsterdamse kerken hebben de handen ineengeslagen om het groeiend aantal mensen zonder ziektekostenverzekering van medicijnen te voorzien. “Steeds meer groepen onverzekerden vallen buiten de noodpotjes”, constateert diaken van de St.-Nicolaaskerk Eugene Brussee. Nu al sponsoren Kerken regelmatig individuele patiënten die niet de zorg en medicatie krijgen die ze voor hun kwaal nodig hebben. Bron: Katholiek Nieuwsblad.

Wtcg niet voor arbeidsongeschikte met volledige bijstandsuitkering

In het platform armoedebeleid wordt het volgende gesignaleerd door de gemeente Lingewaard:
De aftrekposten voor chronisch zieken en gehandicapten zijn vanaf 2009 verminderd. Compensatie vindt plaats via de Wtcg. Arbeidsongeschikte mensen aangewezen op een volledige bijstandsuitkering krijgen geen Wtcg-bijdrage, want zij zijn niet geregistreerd als arbeidsongeschikte bij het UWV. Dit is dus een versmalling van de doelgroep. Moet de gemeente deze bezuiniging van het Rijk nu compenseren? Het is aan de gemeente om te bepalen of je de resterende doelgroep financieel tegemoet wilt komen, bijvoorbeeld met de categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar met die regeling zouden de UWV-arbeidsongeschikten eigenlijk een dubbele bijdrage krijgen. Je mag de UWV-arbeidsongeschikte niet uitsluiten op basis van zijn inkomstenbron. Maar je mag wel bepalen dat de gemeentelijke vergoeding alleen wordt verstrekt aan arbeidsongeschikten die geen vergoeding op basis van de (voorliggende) Wtcg hebben gehad.

Onhandig kasrondje

In het platform armoedebeleid (door Enschede) wordt het probleem gesignaleerd van het zgn. kasrondje dat ontstaat als de bijzondere bijstand voor de meerkosten van diëten wordt afgestemd op de mogelijke belastingteruggaaf. Je vraagt teruggaaf belastingen aan en krijgt 34% terug. Voor het meerdere verstrek je bijzondere bijstand. De belastingdienst zegt dan: je hebt een vergoeding gekregen voor de kosten (de resterende 67%), dus heb je teveel bij ons in rekening gebracht. Je moet terugbetalen. Met die aanslag ga je vervolgens naar de gemeente om bijzondere bijstand aan te vragen. En zo blijf je doorgaan, totdat je uiteindelijk geen teruggaaf meer overhoudt en in feite alles via de bijzondere bijstand is betaald.

Om dit probleem op te lossen is in 2003 met de Staatssecretaris van Financiën afgesproken dat bijzondere bijstand een voorliggende voorziening is voordat je bij belastingteruggave zou uitkomen. Om gemeenten tevreden te stellen is eenmalig 11 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds, zodat gemeenten hun (tegennatuurlijke) rol als voorliggende voorziening goed zouden kunnen vervullen. Dat minima na ontvangst bijzondere bijstand vervolgens ook nog in de verleiding zouden kunnen komen om teruggaaf belastingen te vragen, werd daarbij wel gesignaleerd, maar niet meer dan dat. De belastingdienst checkt dit niet bij de gemeente en gemeenten gaan dit in de praktijk ook niet na bij de klant of de belastingdienst.

Kortom, er is nog geen oplossing voor dit probleem. Het beste, en ook in lijn met de gemaakte afspraken is, om gewoon bijzondere bijstand te verstrekken voor het volledige bedrag. Het is niet anders. Heb je eenmaal bijzondere bijstand verstrekt voor het volledige bedrag, dan kun je in feite ook de klant niet meer verplichten om belastingteruggaaf aan te vragen, er zijn immers geen kosten meer. Daarbij zij wel aangetekend dat de afspraak al van 2003 dateert en er toen eenmalig een soort afkoopsom is verstrekt. Gemeenten moeten dus zelf een standpunt bepalen.

Het kasrondje doet zich overigens ook voor bij woonkostentoeslag voor de eigen woning i.v.m. teruggaaf van betaalde rente.

Ik zal eens nagaan of we dit probleem vanuit het platform nog eens kunnen neerleggen bij Financiën of VNG.

NB. Henk van Deutekom (Arnhem), bedankt voor de inbreng van jouw kennis.

College Winterswijk mag eigen risico zorgverzekering niet meer vergoeden

Sinds 1 januari 2008 verstrekt de gemeente Winterswijk bijzondere bijstand voor het eigen risico van de zorgverzekering. Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat dit niet langer mag. Het college van B en W heeft besloten deze regeling te beëindigen.

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat gemeenten geen Rijksbeleid mogen voeren. Het verstrekken van bijstand voor het eigen risico behoort daartoe, aldus het ministerie. Het college van burgemeester en wethouders betreurt het standpunt van het ministerie, maar heeft besloten om per 1 maart 2010 te stoppen met deze verstrekking. Ter compensatie heeft het college besloten om ouderen en chronisch zieken jaarlijks € 165,00 toe te kennen en alle inwoners, die verzekerd zijn bij Menzis, met een inkomen tot 110% van de bijstandnorm een collectieve aanvullende (zorg)verzekering aan te bieden. Tot nu toe gold deze verzekering alleen voor mensen met een uitkering van de gemeente Winterswijk. In overleg met zorgverzekeraar Menzis wordt dit aanbod uitgewerkt.

Ouderen en chronisch zieken die in 2010 alsnog bijstand voor het eigen risico hebben ontvangen, kunnen in 2010 geen aanvraag meer indienen voor de compensatie; zij hebben nog gebruik kunnen maken van de oude regeling.
(Bron: Persbericht, 15 februari 2010)

Wanbetalers zorgverzekering

Verhoudingsgewijs zijn allochtonen ruim 3 keer zo vaak wanbetaler als autochtonen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Het aandeel wanbetalers onder de verschillende herkomstgroeperingen loopt sterk uiteen: van 1,6 procent onder de autochtonen tot 16,1 procent onder Antillianen en Arubanen.
Op 1 september 2009 waren er 304 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 60 procent ten opzichte van de eerste meting van het aantal wanbetalers eind 2006. Toen lag het aantal wanbetalers nog op 190 duizend personen. De stijging van het aantal wanbetalers in deze periode is vooral te zien bij mannen en allochtonen. Ruim 86 duizend personen staan al bijna 4 jaar te boek als wanbetaler.

Minima leven korter

Minima leven gemiddeld vijf jaar korter dan mensen die meer geld hebben. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Als gekeken wordt naar de gezonde jaren die mensen gemiddeld hebben, is het verschil tussen arm en rijk veertien jaar.

Brief aan wanbetalers zorgpremie

Vandaag gehoord tijdens een bijeenkomst van Divosa en BS&F over de bronheffing voor wanbetalers van de ziektekostenverzekering: Utrecht stuurde in november jl. naar verzekerden met een betalingsachterstand een brief met informatie over de acties die de verzekerde kan ondernemen om grotere problemen te voorkomen. De verzekeraar leverde de adressen. Ik heb de brief meteen opgevraagd. Download hem hier. Met dank aan Menno Otger van de gemeente Utrecht.

Interventie ‘armoede en gezondheid van kinderen’

Afbeeldingsresultaat voor ‘interventie armoede en gezondheid van kinderen’ west-brabantIk heb het afgelopen jaar in de begeleidingscommissie gezeten van een project waarin een ‘interventie armoede en gezondheid van kinderen’ is ontwikkeld. Gisteren werd de interventie opgeleverd.

Medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) signaleren vaak als eerste dat er iets mis is bij kinderen. Ze constateren tijdens de reguliere contacten dat een kind risico’s loopt in de gezondheid, vaker verzuimt van school of sociaal minder goed functioneert. Wat kunnen ze dan doen? De interventie Armoede en gezondheid van kinderen is bedoeld voor situaties waarin geldgebrek leidt tot gezondheidsrisico’s bij een kind. Een goede samenwerking tussen JGZ en de gemeentelijke sociale dienst is dan heel belangrijk. Hoe te handelen, staat helder beschreven in de gelijknamige handleiding. Medewerkers van JGZ en gemeenten kunnen binnenkort speciale workshops en trainingen volgen die hen daarbij ondersteunen.

De interventie is genomineerd voor de JGZ Innovatieprijs 2009. Deze wordt uitgereikt op het landelijke JGZ congres op 10 december.

Landelijke aandacht voor armoede en gezondheid
Ook landelijk is er veel aandacht voor armoede en gezondheid. Op 19 november spreekt de Tweede Kamer over de aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Minister Klink van Volksgezondheid is sterk voorstander van de intersectorale aanpak van armoede en gezondheid.

Handreiking bestuursrechterlijke premieheffing wanbetaling zorgverzekeringen

De onlangs verschenen handreiking bestuursrechterlijke premieheffing wanbetaling zorgverzekeringen moet gemeenten hulp bieden bij het maken van bestuurlijke afwegingen voor het voorkomen en oplossen van wanbetaling bij zorgverzekeringen. Divosa organiseert samen met BS&F in december drie bijeenkomsten om de handreiking te presenteren en toe te lichten.

CG-Raad: Chronisch zieken komen tekort door rammelende Wtcg

De nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) schiet volgens de CG-Raad ernstig tekort. Veel mensen die vanwege hun medicijngebruik wél recht hebben op een uitkering op basis van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), krijgen dat geld niet omdat de gebruikte criteria niet deugen. Criteria zijn bijvoorbeeld dat de medicijnen op de officieel gehanteerde fkg-lijst (fkg = farmaceutische kostengroep) staan en dat er minimaal 180 dagdoseringen worden geslikt.

Veel chronisch zieken en gehandicpaten gebruiken hulpmiddelen als rolstoelen, hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden en thuisdialyseapparatuur. Ook deze hulpmiddelen zouden volgens de CG-Raad moeten meetellen bij het beoordelen van de tegemoetkoming. Evenals vervoersvoorzieningen zoals een aangepaste auto of scootmobiel. Volgens de CG-Raad moet er een beter compensatiesysteem komen, waarbij niet wordt gekeken naar zorggebruik, maar naar de beperkingen die mensen ervaren in hun dagelijks leven. Dat is een betere indicatie of mensen meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte of handicap.

De Tweede Kamer praat 23 september over de Wtcg.

Aanvulling op dit bericht n.a.v. zojuist verschenen nieuws van De Telegraaf: Chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen gaan er fors meer in koopkracht op achteruit dan de rest van Nederland. Dit blijkt uit berekeningen van het Nibud.

Dik in de schulden

De afgelopen zomer is gebleken dat het parafraseren van wetenschappelijk onderzoek een weg is die is geplaveid met valkuilen. Op basis van epidemiologisch onderzoek concludeerden Duits-Britse onderzoekers dat er, na correctie voor socio-economische factoren zoals opleiding of inkomen, een positieve associatie was tussen schulden en overgewicht en dat op grond daarvaan de schuldensituatie van een persoon ook betrokken moest worden in gezondheidsonderzoek. Het onderzoek trok nogal wat aandacht en dit leidde tot mediakoppen als: “Kredietcrisis leidt tot overgewicht”, “Dik lijf is vaak platzak” of “Mensen met schulden hebben vaker overgewicht”. En is dat zo? Lees de leuke column van I.P. van Rossen van Modus Vivendi.

Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering

De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag in met het wetsvoorstel ‘Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering’.

In 2008 waren er in Nederland ongeveer 280.000 mensen die de premie voor hun zorgverzekering niet betaalden. In 2006 was al met zorgverzekeraars afgesproken dat zij wanbetalers niet royeren en incasso-activiteiten blijven uitvoeren. Om deze afspraak te ondersteunen is in december 2007 wettelijk geregeld dat mensen met een betalingsachterstand niet kunnen opzeggen, zodat zij de incasso-inspanningen van de verzekeraar niet kunnen ontlopen. Het wetsvoorstel structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering scherpt de maatregelen verder aan:
1. Na twee maanden betalingsachterstand biedt de zorgverzekeraar een betalingsregeling aan en wijst op de mogelijkheid van schuldhulpverlening.
2. Na vier maanden krijgt de wanbetaler een waarschuwingsbrief.

Bij zes maanden betalingsachterstand worden wanbetalers aangemeld bij het CVZ. Het CVZ zal vervolgens overgaan tot de inning van een bestuursrechtelijke premie bij de wanbetaler. Hiervoor heeft het CVZ drie manieren:
1. Inhouding op een bron van inkomen (bronheffing);
2. Het rechtstreeks naar zich laten overmaken van de zorgtoeslag van de wanbetaler;
3. Toesturen acceptgiro.

Ten aanzien van bijstandsgerechtigden en overige minima geldt een afwijkende regeling, op grond waarvan inningswijze 2 niet zal worden gevolgd. Het CVZ kan dus niet de zorgtoeslag van minima naar zich laten overmaken. Tevens is het deel dat via bronheffing ingehouden mag worden gemaximeerd (op 100% van de standaardpremie), het restant (30% van de standaardpremie) zal daarom via acceptgiro worden geïnd. Overige minima zullen overigens bezwaar bij het CVZ moeten maken om op deze regeling aanspraak te kunnen maken.

Het CJIB zorgt voor de inning van premie die niet al op het inkomen is ingehouden. Zodra de wanbetaler zijn achterstallige premie aan zijn zorgverzekeraar heeft betaald, gaat hij weer de gewone nominale premie aan zijn zorgverzekeraar betalen.

Het wetsvoorstel treedt op 1 september 2009 in werking.

Bureau BS&F schrijft in samenwerking met VNG en Divosa een handreiking voor gemeenten, zodat zij de bestuurlijke keuze kunnen maken om zich al dan niet in te spannen om bronheffing te voorkomen. Daarnaast zal de handreiking praktische tips bevatten hoe gemeenten het best kunnen omgaan met de bronheffing. Het verschijnen van de handreiking zal gepaard gaan met een aantal informatiebijeenkomsten verspreid door het land, waar deze toegelicht zal worden.

De afgelopen maanden is veel bezwaar gemaakt tegen de bronheffing – o.a. door de gemeente Delft – onder meer omdat het CVZ een preferente schuldeiser wordt, waardoor andere schuldeisers benadeeld worden. Aan deze bezwaren is inmiddels tegemoetgekomen. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer op 23 juni stelt Minister Klink: ‘Zodra de wanbetaler een schuldachterstand aan zijn verzekeraar heeft betaald, wanneer een schuldregeling is getroffen, of wanneer een stabilisatieovereenkomst is gesloten, stopt de bronheffing en gaat de wanbetaler terug naar het gewone premieregime. Dan zal het CVZ overigens de restantschuld kwijtschelden.’

Een ander bezwaar betreft de boete die de schuldenaar dieper in de schulden brengt en dus schuldhulpverlening bemoeilijkt. Klink laat mede daarom nu intern onderzoeken of het mogelijk is de achterstallige premie via een loonbeslag of op executoriale titel te innen. In zo’n constructie moet de rechter beslissen of de premie mag worden ingehouden op iemands inkomen. Op die manier zou het mogelijk zijn om een onderscheid te maken tussen mensen die niet willen betalen en mensen die niet kunnen betalen. Als de boete door het CVZ wordt geïnd, is daar geen zicht op, vreest de Eerste Kamer.

Delft maakt bezwaar tegen wetsvoorstel Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen

De gemeente Delft maakt ernstig bezwaar tegen het wetsvoorstel Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen dat de Tweede Kamer in januari 2009 heeft aangenomen. Dat schrijft de gemeente in een brief aan de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel vandaag op de agenda heeft staan. Het wetsvoorstel is ervoor bedoeld om mensen te dwingen hun ziektekostenverzekering te betalen. Er zijn teveel mensen met schulden op dit gebied. De gemeente Delft vindt dit net als de regering een ongewenste situatie. Daarom zet de gemeente met allerlei acties in op betaling van de ziektekostenverzekering en zelfs op het stimuleren van een aanvullende verzekering. Wat is dan het probleem? Wethouder Saskia Bolten (Arbeid, Inkomen en Emancipatie): “We heben twee grote problemen. 1. Het wetsvoorstel trekt zorgverzekeraars voor op andere schuldeisers, bijvoorbeeld woningcorporaties of energiebedrijven. Het beginsel van gelijkberechtiging van de verschillende schuldeisers wordt hiermee teniet gedaan. 2. Het wetsvoorstel introduceert een boete van € 30 per maand, zolang er sprake is van een openstaande premieschuld. De boete wordt niet gebruikt om de premieachterstand in te lopen. Dit brengt dus geen oplossing naderbij. In tegendeel bij een groot aantal mensen lopen hierdoor de schulden op.” Saskia Bolten hoopt met de brief aan de Eerste Kamer te bewerkstelligen dat de Wet Structurele Maatregelen Wanbetalers Zorgverzekeringen tegengehouden wordt.
G4
Meerdere gemeenten hebben moeite met de wet. Ook de G4 heeft in een brief aan de Eerste Kamer haar bezwaren tegen de wet kenbaar gemaakt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er meer aandacht moet komen voor het voorkomen van schulden. ‘Wanbetalers worden met deze wet extra gestraft, terwijl ze al in een financieel moeilijke positie zitten’, aldus de VNG.

Het onderwerp komt vandaag ook aan de orde in het platform schuldhulpverlening. Delft is daarin ook vertegenwoordigd.