110%-norm voor collectieve ziektekostenverzekering?

BS&F gaat ervan uit dat de 110%-norm niet van toepassing is op de premiebijdragen die (bijna alle) gemeenten verstrekken aan deelnemers aan de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering voor minima (CZM). Ze beroepen zich daarbij op een uitspraak van de CRvB waarin geoordeeld wordt, dat een bijdrage van de gemeente in de premie van een CZM niet is aan te merken als “het verstrekken van bijzondere bijstand in de vorm van een collectieve aanvullende verzekering” zoals bedoeld in artikel 35 lid 6 van de WWB.

Uit de Stimulansz-nieuwsbrief van vandaag (door collega Erik Rutten):

“Vraag is of deze uitspraak een argument kan zijn voor het standpunt dat de per 1 januari in te voeren 110% norm voor categoriale verstrekkingen niet van toepassing is op de collectieve ziektekostenverzekering. Redenering daarbij is dat nu de Raad de bijdrage aan een ziektekostenpremie niet wenst te kwalificeren als categoriale bijzondere bijstand, ook de inkomensgrens van 110% niet voor deze bijdrage zou moeten gelden. Wat daarbij echter over het hoofd wordt gezien, is dat het Rijk in wezen enkel categoriale bijzondere bijstandsverlening toestaat indien de wet daartoe de mogelijkheid biedt. Wat de Raad in deze uitspraak aangeeft is dat deze wettelijke basis voor een systeem waarbij enkel een bijdrage in de premie wordt gegeven ontbreekt. Dat maakt eigenlijk deze hele vorm van categoriale bijzondere bijstandverlening ontoelaatbaar. En dan speelt de vraag of eventueel de 110% norm nog van toepassing zou zijn helemaal geen rol.”

Het blijft taaie materie. Tijdens de bijeenkomsten van het platform armoedebeleid vorige week hebben we het ministerie van SZW gevraagd hierover een uitspraak te doen.

NB. ik heb m’n artikel over de 110%-norm van 15 september jl. wat aangescherpt.

Trouwens, weet jij wat er in het basispakket zit?

Geef een reactie