Energietoeslag niet meegeteld als vermogen

Staatssecretaris Van Rij heeft de Leidraad Invordering 2008 gewijzigd, zodat een bedrag ter hoogte van de energietoeslag niet meer wordt meegeteld als vermogen bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding of uitstel van betaling bij een belastingschuld, en in geval van een toeslagschuld voor een persoonlijke betalingsregeling.

Mensen die de energietoeslag hebben ontvangen en daarna door een bankbeslag of een betalingsvordering zijn getroffen, kunnen schriftelijk een verzoek doen om het getroffen bedrag terug te betalen, tot maximaal het bedrag van de energietoeslag.

Deze wijziging met betrekking tot rijksbelastingen wordt ook gevolgd door toeslagen. Gemeenten en waterschappen kunnen dit ook toepassen voor lokale belastingen.

Gemeente mag vermogensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen verhogen

De Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden is aangepast. Daarin staat dat gemeenten de vermogensgrenzen mogen verhogen. De vermogensgrenzen zijn nu ongeveer:

 • alleenstaande: € 1.775
 • alleenstaande ouder: € 2.150
 • echtpaar: € 2.350

Gemeenten mogen deze grenzen bij verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 met de volgende bedragen verruimen:

 • alleenstaande € 1.500
 • alleenstaande ouder € 1.775
 • echtpaar € 2.000

Verder mogen gemeenten bepalen dat de norm voor bestaanskosten voor gepensioneerden uitgegaan wordt van de netto-AOW. De facto betekent dat ook een verhoging.

De VNG heeft de modelverordening aangepast. Als je toch de verordening gaat aanpassen, verhoog dan meteen ook in art. 3 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan van 90% naar 100% (dat mocht al).

Convenant schuldhulp met belastingorganisaties van gemeenten en waterschappen

Convenant in de maak | Bouwstenen

De NVVK en de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) sloten deze week een convenant. De belangrijkste afspraken daarin:

 • Na kennisgeving door schuldhulpverlener worden incassomaatregelen 8 maanden opgeschort.
 • Als de schuldeiser aan de schuldhulpverlener opgeeft hoe hoog zijn vordering is, kan hij daarbij meteen aangeven of er redenen zijn die een snelle schuldregeling belemmeren.
 • Als van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt, aanvaardt de belastingorganisatie automatisch het voorstel van de schuldhulpverlener.

De lokale belastingorganisaties moeten zelf nog hun handtekening zetten om te zorgen dat het convenant rechtsgeldig wordt. Dus wijs jouw belastingorganisatie op die mogelijkheid! En ga dan meteen ook in gesprek over aansluiting op het Schuldenknooppunt (nodig desgewenst de NVVK uit bij dat gesprek).

Ook voor andere gemeentelijke domeinen

Jouw gemeente kan als schuldeiser ook voor niet-belasting gerelateerde domeinen een convenant met de NVVK sluiten. Dat gebeurt dan onder de paraplu van het convenant Lokale Overheid waar ook het convenant met belastingorganisaties onder valt. Aanmelden kan met het aanmeldformulier convenant lokale overheden. Kom op 23 mei en 2 juni naar de webinars over het convenant Lokale Overheid.

Gemeente als schuldeiser aansluiten op Schuldenknooppunt

Het Schuldenknooppunt is dé standaard in digitaal communiceren tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. Dus sluit je schuldhulpverleners aan. Dat is heel eenvoudig. Je kunt er morgen al gebruik van maken! Lees meer op schuldenknooppunt.nl of kom naar de informatiebijeenkomst voor schuldhulpverleners op 7 oktober.

Maar vergeet niet dat je gemeente ook schuldeiser is. Wijs je collega van debiteurenbeheer bij de gemeentelijke belastingen op de mogelijkheid om aan te sluiten, bijvoorbeeld door dit artikel door te sturen. Hij of zij kan zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst voor schuldeisers op 14 oktober.

Hogere vermogensgrens bij kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan waarin de regering wordt verzocht de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen voor 1 mei 2021 aan te passen en daarin te bepalen dat de vermogensnorm voor kwijtschelding verruimd kan worden tot maximaal de vermogensnorm in de Participatiewet.

Het is vervolgens aan de gemeenteraad of die vermogensgrens verhoogd moet worden.

Naschrift d.d. 18 mei: minister Koolmees schrijft op 18 mei dat hij dit samen met de ministeries van BZK, Infrastructuur en Milieu en Financiën oppakt en dat hij de Tweede Kamer z.s.m. zal informeren.

Stemmingsuitslagen Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemde vandaag over moties rond armoede en schulden. De eerste zeven aangenomen moties zijn relevant voor gemeenten en worden daarom hieronder wat verder toegelicht.

Aangenomen

 1. Motie over het recht op een aflossingspauze in schuldhulptrajecten. Verzoekt de regering, wet- en regelgeving dusdanig aan te passen dat het recht op een aflossingspauze van twee maanden per jaar in schuldhulptrajecten mogelijk wordt.
 2. Nader gewijzigde motie over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet. De indieners constateren dat vorderingen in het kader van de Participatiewet wettelijk niet mogen worden kwijtgescholden en dat dit voor gemeenten tot de onduidelijke situatie leidt dat zij zelf niet mee kunnen werken aan hun eigen schuldregeling, en daardoor soms zelfs tegenover zichzelf komen te staan bij de rechter. De motie verzoekt de regering in kaart te brengen hoe vaak de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet leidt tot een dubbelrol voor gemeenten bij mensen met problematische schulden en in overleg met VNG te onderzoeken of en hoe deze onduidelijke situatie het beste kan worden voorkomen.
 3. Motie over het uitwerken van een laatstekanscuratele. Motie verzoekt de regering om laatstekanscuratele interdepartementaal uit te werken in het actieplan ‘naar geen uithuiszettingen wegens schulden’. Opvallend: een vergelijkbare motie (ook van Peters) werd precies een jaar geleden ook al aangenomen.
 4. Motie over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren. En als ze dat niet doen, hun vorderingen geacht worden niet langer te bestaan.
 5. Motie over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale schuld. Verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om af te spreken, dat als er met schuldeisers afspraken zijn gemaakt over 75% van de totale schuld, de overige schuldeisers automatisch ook akkoord gaan. NB. In combinatie met collectief schuldregelen realiseer je zo een enorme versnelling!
 6. Motie over een sluitende aanpak voor het niet gebruiken van regelingen. Verzoekt de regering om per 1 januari 2021 een sluitende aanpak te realiseren waarbij mensen die zich bij de gemeente, de SVB of het UWV melden voor een bijstands-, AOW- of WW-uitkering actief worden gewezen op de mogelijkheid van een AIO-, lOW- of IOAW-uitkering.
 7. Gewijzigde motie over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet vergelijkbaar met het afsluitingsbeleid voor energie en water.
 8. Motie over een verbod op kickbackfees;
 9. Motie over het verlagen van het maximumkredietvergoedingspercentage.

Aangehouden

Verworpen

Leiden en Leiderdorp willen snellere hulp bij schulden

13 partijen ondertekenen op 31 augustus 2018 het convenant Snelle Hulp Bij Schulden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met verschillende organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot €40.000. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners met schulden eerder in beeld te krijgen en te helpen.

De werkwijze is dat aangesloten partners betalingsachterstanden of inkomensbeslag bij inwoners melden bij het vroegsignaleringsteam ‘Snelle Hulp Bij Schulden’, een team dat bestaat uit medewerkers van de Stadsbank en de Sociale wijkteams. Het vroegsignaleringsteam legt vervolgens een huisbezoek af. De inwoner krijgt hulp bij het aanvragen van inkomensondersteuning en het ordenen van de thuisadministratie. Als er achterliggende problemen zijn, worden die ook aangepakt. Het doel is om zo snel mogelijk de lopende rekeningen te betalen en een oplossing te vinden voor de achterstand, maar ook om de oorzaken van de schuldenproblematiek weg te nemen.

Deze samenwerking is vastgelegd in het convenant ‘Snelle Hulp bij Schulden’ dat op 31 augustus 2018 is ondertekend door alle partners. Per 1 september 2018 wordt volgens het convenant gewerkt. De bedoeling is dat het aantal partijen dat melding wil maken van betalingsachterstanden verder zal toenemen en meer partijen zich aansluiten bij het convenant.

Zeker, niet het eerste vroegsignaleringsproject, maar wel het beste 😉 Opgezet zonder last van remmende voorsprong en met maar liefst 13 partijen.

Convenantpartners en soort meldingen

 • Gemeenten Leiden en Leiderdorp: beslag op bijstand en in toekomst betalingsachterstand gemeentelijke belastingen. Korte lijnen met Stadsbank / schuldhulpverlening;
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid: betalingsachterstand zorgpremie ca. 2-3 maanden en in toekomst cliënten wanbetalersregeling;
 • Sociale Verzekeringsbank: beslag op AOW;
 • Woningcorporaties Rijnhart Wonen, Woonzorg Nederland, Ons Doel, De Sleutels, Portaal en Stichting Huisvesting Werkende Jongeren: huurachterstand 1-2 maanden;
 • Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL): betalingsachterstand kinderopvang. We proberen o.a. toeslag door Belastingdienst direct uit te laten betalen aan SPL;
 • GGD Hollands Midden: afstemming met meldingen Zorg en Overlast en meldingen i.h.k.v. Convenant Voorkomen Huisuitzettingen;
 • Coöperatie Sociale Wijkteams Leiden: integrale aanpak.

Er zal daarnaast in de nabije toekomst ook worden gelopen op dreigende energieafsluitingen. De energieleveranciers zijn geen convenant-partner, maar zijn wettelijk verplicht meldingen door te geven. Een aantal grote energieleveranciers heeft aangegeven voorlopig geen nieuwe convenanten te willen afsluiten en eerst de bestaande convenanten te willen beproeven. Melding waterafsluiting wordt waarschijnlijk ook verplicht. Die meldingen zal het vroegsignaleringsteam t.z.t. ook oppakken.

Luister:

Download:

 

Nieuwe regels bij schulden in 2018

Per 1 januari 2018 geldt een aantal nieuwe regels die van belang zijn voor mensen met schulden, zo is te lezen op Schuldinfo.nl. Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot. Wanneer je een klacht tegen een deurwaarder wil indienen bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders moet je eerst € 50 betalen. De kostendelersnorm wordt ingevoerd voor betalingsregelingen en kwijtschelding belastingen en toeslagen. En de overheid mag minder incassokosten in rekening brengen.

Gemeente als schuldeiser

handreikingDe handreiking ‘Behoorlijke en effectieve invordering van geldschulden‘ van het Ministerie van BZK geeft aanbevelingen voor de manier waarop gemeenten en andere overheden het proces van invorderen van geldschulden het beste kunnen inrichten. De handreiking is bedoeld voor gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsinstanties. In het bijzonder voor de afdelingen die uitkeringen of subsidies verstrekken, belastingen innen, belast zijn met bestuurlijke handhaving of bestuurlijke sancties opleggen. Dus stuur deze handreiking door naar je collega’s van die afdelingen!

Dit schema vat het invorderingsproces samen:

schema

Almere helpt via YouTube met belastingaangifte

Inwoners van Almere konden donderdagmiddag bij wijze van proef via YouTube live via de chat vragen stellen over gemeentelijke belastingen. Zij kregen live via de webcam antwoord van belastingexperts. De opname is terug te zien via het Youtube-kanaal van Almere. Op haar site meldt de gemeente : ‘Nu iedere Almeerder de gemeentelijke aanslag weer in de brievenbus, al dan niet digitaal, heeft gekregen, komen ook de vragen. Via de uitzendingen hoopt de lokale overheid zo veel mogelijk inwoners tegelijk antwoord te geven.’

Lees meer op OmroepFlevoland.nl.

Almere

In Delfland rond Den Haag was het trouwens schrikken voor veel minima toen de aanslag voor van het waterschap op de deurmat viel. Het Hoogheemraadschap Delfland besloot vorig jaar de kwijtschelding voor minima deels af te schaffen.

Uitstel invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling

Het ministerie van Financiën stelt de invoering van de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling uit in afwachting van politieke besluitvorming. Het Ministerie verwacht begin volgend jaar te kunnen melden wanneer de invoering wel zal plaatsvinden. Lees meer.

Toch verruiming kwijtscheldingsregels?

Demissionair minister Spies voert de eerder door de Tweede Kamer voorgestelde verruiming van de kwijtscheldingsregels voor gemeentelijke belastingen niet door. Op initiatief van de gemeente Groningen, roepen Amsterdam, Eindhoven, Nijmegen, Enschede en Groningen de minister nu per brief op om de voorgestelde verruiming alsnog toe te staan. Lees meer.

Keuzes voor gemeenten bij kwijtschelding lokale belastingen

Op het gebied van kwijtschelding van lokale belastingen is veel veranderd. In een ledenbrief zet de VNG op een rij wat dit betekent voor gemeentelijk beleid. Gemeenten hebben veel beleidsvrijheid bij de kwijtschelding van lokale belastingen. Zij konden al een ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren dan het Rijk door bij de kosten van bestaan uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm. Gemeenten kunnen ook besluiten helemaal geen of slechts gedeeltelijk kwijtschelding te verlenen. De verruimingen die aan de orde zijn:

 • Sinds 1 april 2011 bestaat de mogelijkheid tot kwijtschelding aan ondernemers
 • Sinds 1 januari 2012 kunnen gemeenten ook rekening houden met de kosten van kinderopvang en een nieuwe norm voor 65-plussers.

Vermogensnorm in kwijtscheldingsregeling lokale belastingen toch niet aangepast aan Wwb

Het kabinet wilde het mogelijk maken om de vermogensgrenzen voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen gelijk te trekken met die van de Wwb. Minister Spies van BZK schrijft vandaag echter, in een brief aan de Tweede kamer, dat zij er toch van af ziet, omdat het de armoedeval zou vergroten.

Kwijtscheldingsnormen 65 plussers aangepast

Sinds 1 januari 2012 kunnen gemeenten de huidige kwijtscheldingsnormen voor 65 plussers verhogen tot 100% van de netto AOW. Door deze maatregel wordt voorkomen dat AOW’ers hun kwijtschelding kwijtraken als gevolg van het wetsvoorstel ‘Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting‘. Lees meer.

Kamervragen over verruiming vermogensvrijstelling kwijtschelding lokale belastingen

De SP heeft Kamervragen gesteld over de stand van zaken rond het opstellen van ‘nadere regels’ voor vermogensvrijlating bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Dit dossier ligt al een tijdje bij het ministerie van BZK. Wordt vervolgd.

Houd rekening met kosten kinderopvang bij kwijtschelding en bijzondere bijstand

In de zojuist verschenen Verzamelbrief van SZW roept het kabinet gemeenten op een bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeval, door bij het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand rekening te houden met de eigen bijdrage die huishoudens betalen voor kinderopvang. Hiermee worden huishoudens die gaan werken doelgericht in inkomen ondersteund als zij ondanks het hebben van werk nog een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Ook bij de kwijtschelding van lokale lasten krijgen gemeenten per 2012 de mogelijkheid om rekening te houden met de eigen bijdrage voor kinderopvang. In de uitvoeringsregeling invorderingwet 1990 zal worden opgenomen dat de eigen bijdrage voor kinderopvang in mindering kan worden gebracht op het besteedbare inkomen voor de kwijtscheldingstoets. Hierbij dient voor de berekening van de kosten van kinderopvang rekening te worden gehouden met de maximale uurprijs uit het besluit kinderopvangtoeslag en tegemoetkomingen in kosten kinderopvang.

Kinderopvang en kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Vanaf 1 januari 2012 kunnen gemeenten bij de toets op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen rekening houden met de kosten van kinderopvang. Lees meer in de Verzamelbrief van SZW die volgende week verschijnt.

Gemeenten krijgen daar €10 mln voor.

Verruiming kwijtscheldingsnormen misschien beperkter

De vermogensnormen worden misschien niet verruimd naar maximaal de normen van de WWB, maar naar een bedrag tussen de normen van de Uitvoeringsregeling en de WWB in. Dit lees ik op de site van de VNG. Lees ook dit artikel van 30 maart jl. over verruiming vermogensgrenzen.

Correctie: kabinet investeert € 60 miljoen

In mijn vorige bericht meldde ik dat gemeenten € 90 miljoen krijgen voor bijzondere bijstand minus de al eerder ingecalculeerde bezuiniging van € 40 miljoen. Nadere bestudering van de Miljoenennota leert echter dat gemeenten daarnaast nog € 10 miljoen krijgen voor:

Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang
Om de armoedeval voor alleenstaande ouders te verminderen wordt voor gemeenten en waterschappen de mogelijkheid gecreëerd om bij de kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van kinderopvang. Gemeenten hebben deze mogelijkheid al als het gaat om de bijzondere bijstand, maar nu het geregeld wordt voor de kwijtschelding van lokale belastingen zullen gemeenten hier naar verwachting eerder gebruik van maken. Hierdoor houden alleenstaande ouders die tegen een relatief laag inkomen werken en formele kinderopvang gebruiken recht op kwijtschelding van lokale heffingen en bijzondere bijstand. Dit vermindert de armoedeval en maakt werken meer lonend. Naar schatting betekent deze maatregel voor ongeveer 10.000 werkende alleenstaande ouders die nu gebruik maken van kinderopvang een inkomensverbetering. Deze inkomensverbetering is afhankelijk van de hoogte van lokale lasten. Om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregel zal € 10 mln aan het Gemeentefonds worden toegevoegd.

Dit is te lezen in bijlage 4.3. ‘specifieke inkomenseffecten‘. (Bernhard Groenenberg, bedankt voor de tip!)
Per saldo krijgen gemeenten dus € 60 miljoen meer dan nu.

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel kwijtschelding

Het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen is op 10 mei 2011 aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Hoe en wanneer het wetsvoorstel zal zijn uitgewerkt in de nadere regels valt nog niet aan te geven. (Saskia Haans, bedankt voor de alertheid..).

Vanaf heden kwijtschelding gemeentelijke belastingen mogelijk voor ondernemers

Los van het wetsvoorstel tot verruiming van de kwijtscheldingsnormen (zie vorige bericht) is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zodanig aangepast dat gemeenteraden kunnen besluiten kwijtschelding mogelijk te maken voor privébelastingschulden van ondernemers die op bijstandsniveau leven. Het betreft dus een facultatieve regeling. De regeling is gisteren (1 april) ingegaan. Meer op VNG.nl.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel kwijtschelding

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.

Dit voorstel betreft een wijziging van o.a. artikel 255 van de Gemeentewet. Dit artikel maakt het nu al mogelijk om, met inachtneming van door de ministers van BZK en V&W, in overeenstemming met de minister van Financiën te stellen nadere regels, eigen gemeentelijke regels vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop bij het verlenen van kwijtschelding de middelen van bestaan in aanmerking worden genomen, die afwijken van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze Uitvoeringsregeling bevat nadere regels die door de minister van Financiën krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 voor de kwijtschelding van rijksbelastingen zijn vastgesteld. In de nadere regels is vastgelegd, dat met betrekking tot de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor de berekening van de betalingscapaciteit mag worden uitgegaan van kosten van bestaan die maximaal 100% van de bijstandsnorm bedragen, in plaats van de voor de kwijtschelding van rijksbelastingen geldende 90%.

Vermogensgrenzen
In aanvulling op de bestaande mogelijkheden biedt deze wetswijziging een grondslag om ook gemeentelijke regels vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de verlening van kwijtschelding. Deze nadere regels zullen gemeenten de bevoegdheid geven bij het uitvoeren van de vermogenstoets uit te gaan van maximaal de vermogensnorm in de WWB. Het is aan gemeenten om te besluiten al dan niet van deze ruimere mogelijkheid gebruik te maken.

Ondernemers
In de nadere regels zal verder worden bepaald dat de regels voor het verlenen kwijtschelding ook zullen kunnen gelden voor ondernemers, met dien verstande dat het daarbij alleen mag gaan om decentrale belastingen die géén relatie hebben met de onderneming die door de belastingplichtige wordt gedreven of het beroep dat door hem wordt uitgeoefend. Met andere woorden: er kan bijvoorbeeld wel kwijtschelding verleend worden van de afvalstoffenheffing betrekking hebbend op het huishouden van de ondernemer, maar niet van de reinigingsrechten die betrekking hebben op zijn bedrijf. Dit is ingegeven vanuit de gedachte dat kwijtschelding van lokale belastingen met betrekking tot het bedrijf de concurrentieverhoudingen zou kunnen verstoren en zou kunnen leiden tot verboden staatssteun. Voor deze verruiming van de mogelijkheden is geen wetswijziging nodig. Deze verruiming kan worden bereikt door het wijzigen van de al genoemde nadere regels.

Lees ook de Memorie van Toelichting.

Amendementen verworpen
Amendementen om de inkomensgrenzen te verhogen tot 120% (SP) en standaard de WWB-vermogengrenzen  te hanteren (PvdA) hebben het niet gehaald.

Inwerkingtreding
Nu gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als die het voorstel aanneemt, neem ik aan dat de wijziging per 1 januari 2012 in werking treedt. Naschrift (d.d. 2 april): op de website van de VNG lees ik, dat het vanaf 1 april al mogelijk is om kwijtschelding aan ondernemers te verlenen.

Atlas lokale lasten
Toevallig presenteert het COELO vandaag de Atlas van de lokale lasten 2011.

Kamermeerderheid voor verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden

Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor het verruimen van de mogelijkheden om gemeentelijke belastingen kwijt te schelden. Volgens het wetsvoorstel mogen de vermogensgrenzen worden aangepast aan de WWB-normen, en mogen ook zelfstandig ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen. Lees meer. Er zijn een paar amendementen ingediend. De Kamer stemt op 29 maart over het wetsvoorstel.

Behandeling wetsvoorstel kwijtschelding belastingen uitgesteld

Vandaag zou het wetsvoorstel voor kwijtschelding van lokale belastingen worden behandeld in de Tweede Kamer. Ik zie nu dat dit is uitgesteld tot 24 maart.

Leidraad invordering gepubliceerd

De aangepaste Leidraad Invordering is gepubliceerd in de Staatscourant. Twee belangrijke wijzigingen meldde ik eerder in het artikel Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Stemming over kwijtschelding belastingen

op 14 maart stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om gemeenten meer beleidsruimte te geven bij kwijtschelding van lokale belastingen. Kamerlid Ulenbelt (SP) heeft een amendement ingediend waarin hij verzoekt de inkomensgrens voor kwijtschelding te verhogen.

Stemming over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Er is afgelopen donderdag niet gestemd over het wetsvoorstel om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. De plenaire behandeling staat nu gepland voor de week van 11-13 januari 2011. Kamerlid Spekman (PvdA) wil daar ook nog amendementen bespreken die betrekking hebben op de te hanteren inkomensgrens en kwijtschelding in geval van schulden. Lees over de achtergronden dit artikel.

Minima krijgen kosten kwijtschelding terug

Minima die kosten hebben moeten maken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te krijgen in Lingewaard, krijgen die kosten terugbetaald. In sommige gevallen moesten de mensen met een minimum inkomen of bijstandsuitkering betalen voor een CIZ-toets om kwijtschelding te krijgen.

Cijfers over kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Uit de Atlas van de lokale lasten 2010 van het COELO blijkt, dat voor slechts 1 gemeente kwijtschelding van de reinigingsheffing onmogelijk is. Daarnaast hebben 8 gemeenten een op kwijtschelding lijkende regeling die onder het armoedebeleid valt. Verreweg de meeste gemeenten staan in principe volledige kwijtschelding toe. 23 procent van de gemeenten stelt een plafond aan het kwijt te schelden bedrag. Dit komt vooral voor bij gemeenten die het tarief hebben gekoppeld aan de hoeveelheid aangeboden afval (diftar).

Voor de rioolheffing van de gebruiker is op 4 gemeenten na kwijtschelding mogelijk. 6 gemeenten verlenen geen kwijtschelding maar kennen wel een soortgelijke tegemoetkoming in het kader van het armoedebeleid. In 8 gemeenten kan hooguit een gedeelte van de aanslag worden kwijtgescholden. Alle gemeenten die kwijtschelding verlenen, hanteren de maximale kwijtscheldingsnorm van 100 procent.

Gegevens over kwijtschelding van de andere gemeentelijke heffingen zijn niet beschikbaar.

Controversieel

De voorgestelde wetswijziging om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen èn het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening zijn door de nieuwe coalitie alsnog controversieel verklaard.

De wetteksten liggen klaar voor behandeling en stemming in de Tweede Kamer. De vraag is nu wanneer de wetten worden ingevoerd en zelfs òf ze nog worden ingevoerd. Voor de schuldhulpverlening is 1 juli 2011 misschien nog haalbaar. Voor de kwijtschelding geldt, dat de wijziging eigenlijk het beste kan worden ingevoerd tegelijkertijd met de start van een nieuw belastingjaar. Dit om onduidelijkheid en rechtsonzekerheid te voorkomen.

Discussie over kwijtschelding
Afgelopen zomer beantwoordde het demissionaire kabinet nog vragen over de kwijtschelding (nota naar aanleiding van het verslag). De PvdA vroeg bijvoorbeeld of de regering mogelijkheden ziet de bevoegdheden van kwijtschelding ook te verruimen voor mensen met schulden. De demissionaire regering antwoordde, dat de kosten die de afbetaling van schulden betreffen, over het algemeen niet kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke bestaanskosten en dus niet bij het bepalen van de betalingscapaciteit in aanmerking kunnen worden genomen. Dit staat ook in de WWB, en de regering wil hier niet van afwijken. Maar de regering merkt wel op, dat lokale overheden voldoende bevoegdheden hebben om het eigen beleid te bepalen in het geval van een minnelijke schuldregeling, dus naast of apart van de kwijtschelding.

PvdA en SP vroegen of de kwijtschelding ook kan worden verruimd voor mensen met een inkomen tot bijvoorbeeld 120% van de bijstandsnorm, zoals ook bij andere inkomensondersteunende maatregelen mogelijk is. De regering antwoordde dat zij geen aanleiding ziet voor discussie over het bestaansminimum en zegt dat deze de reikwijdte van dit wetsvoorstel te buiten gaat.

Lees ook de Memorie van Toelichting m.b.t. kwijtschelding.

Belastingdienst wijzigt voorwaarden waaronder zij meewerkt aan minnelijke regeling

In de Leidraad Invordering 2008 formuleert de Belastingdienst de voorwaarden waaronder medewerking aan een minnelijke regeling kan (en zál) plaatsvinden. Op 30 juni jl. heeft er een aanpassing van deze richtlijn plaatsgevonden in.

Ik werd hierop geattendeerd door de nieuwsbrief van Modus Vivendi. Zij concluderen:

‘De huidige richtlijn Invordering 2008 zal schuldhulpverleners dwingen strakker de termijnen na te leven en eerder dwingen de beslissing te nemen van voortzetting of beëindiging van het schuldhulptraject. Weliswaar bestaan deze termijnen al langere tijd, maar nu, met de belastingdienst als extra waakhond op deze termijnen, zal het praktisch effect (lees: problemen in de uitvoering) eerder en duidelijker naar voren komen. De druk op de uitvoeringskwaliteit van de schuldhulpverlening zal nog groter worden.’

Nu ook automatische kwijtschelding waterschapsbelasting

Mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting hoeven dit in de toekomst niet elk jaar opnieuw aan te vragen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Donner van Sociale Zaken ingestemd met de mogelijkheid om dit systeem – net als bij de de gemeentelijke belastingen – te automatiseren. Lees het persbericht van SZW.

Er zijn overigens al gemeenten die de aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting aan elkaar hebben gekoppeld, zodat rechthebbenden niet twee aparte aanvragen hoeven in te dienen.

Geautomatiseerde kwijtscheldingstoets

Doet uw gemeente nog niet mee aan de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor gemeentelijke belastingen. Kom dan aanstaande donderdag (24 juni) naar de informatiebijeenkomst in Utrecht. Lees meer.

Wetswijziging kwijtschelding toch al naar Tweede Kamer

De wetswijziging om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is nu in behandeling in de Tweede Kamer. Dan wordt hij waarschijnlijk toch eerder ingevoerd dan ik hier een paar weken geleden meldde.

Wetswijziging kwijtschelding belastingen kan nog even duren

Er is al enige tijd een wetswijzing in voorbereiding die gemeenten meer beleidsvrijheid geeft bij de kwijtschelding van gemeentebelastingen. Zo mogen de vermogensgrenzen worden aangepast aan de WWB-normen, en mogen ook zelfstandig ondernemers voor kwijtschelding in aanmerking komen. Ik hoorde van beleidsmakers bij de betrokken departementen, dat het nog wel even kan duren voordat de wetswijziging in werking treedt. 1 januari 2011 wordt genoemd als mogelijke invoerdatum.

Oplossing voor verlies kwijtschelding AOW’ers

Als onbedoeld effect van de koopkrachttoeslag AOW dreigde een deel van de AOW’ers dit jaar het recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verliezen. De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat dit probleem wordt opgelost door de inkomensnorm enigszins aan te passen, meldt Clip.

Breda kwam in actie tegen een ongewenst neveneffect van een op zich sympathieke maatregel en het ministerie van Financiën reageerde adequaat. Naar aanleiding van klachten van burgers en vragen van de PvdA-fractie heeft het college van B&W deze problematiek in juni 2009 in een brief bij de minister van Financiën aangekaart. Breda is uiteraard niet de enige gemeente die hiermee werd geconfronteerd. Ook ondermeer de VNG heeft dit probleem onder de aandacht gebracht van de minister.

In een brief van 1 september jl. laat de staatssecretaris van Financiën aan Breda weten dat hij dit knelpunt gaat wegnemen. De norm voor deze specifieke groep AOW’ers wordt verhoogd met precies het bedrag van € 21,59.

De afdeling Belastingen van de Gemeente Breda kan daardoor de ongeveer 120 aangehouden aanvragen kwijtschelding van AOW’ers gaan afhandelen en de in 2009 reeds behandelde aanvragen om kwijtschelding van deze groep opnieuw beoordelen en, indien nodig, alsnog kwijtschelding verschaffen.

Bijeenkomsten automatische kwijtscheldingstoets

Sinds 1 januari 2009 is het vaststellen van het recht op kwijtschelding een stuk gemakkelijker geworden. Gemeenten kunnen sindsdien namelijk met behulp van het Inlichtingenbureau de toets op kwijtschelding laten automatiseren. Op 22 en 29 september organiseert het Inlichtingenbureau daarover informatiebijeenkomsten. Lees meer.

Klijnsma roept gemeenten op lokale belastingen kwijt te schelden

Deze week was ik bij het jaarlijkse Divosacongres. Staatssecretaris Klijnsma van SZW riep er gemeenten op om lokale belastingen automatisch kwijt te schelden. Lees het persbericht van SZW. Er staat niet veel nieuws in; dus lees vooral ook een eerder artikel op mijn weblog: geautomatiseerde kwijtschelding.

Meer burgers en ondernemers in aanmerking voor kwijtschelding belastingen

Provinciale Staten, de gemeenteraad en het algemeen bestuur van de waterschappen krijgen meer ruimte bij het kwijtschelden van lokale belastingen. Naar verwachting zal hierdoor zeker 5 procent meer aanspraak worden gemaakt op kwijtschelding. De ministerraad heeft vorige week op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van BZK ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet. Lees het persbericht.

Kwijtschelding lokale belastingen voor kleine ondernemers

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer bericht dat momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding is dat het mogelijk moet maken dat kleine ondernemers (evt. starters) in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van lokale belastingen. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapslasten. De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel op 1 januari 2010 in werking te laten treden. Lees ook het artikel Aandacht voor mogelijkheden bijstand kleine zelfstandigen in financiële problemen op mijn weblog. In het platform armoedebeleid is dit onderwerp ook aan de orde geweest, zie verslag 3 maart. @ Het aprilnummer van Impuls staat in het teken van (o.a. armoedebeleid en schuldhulpverlening voor) kleine zelfstandigen.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en WSNP

Vandaag kreeg ik de volgende vraag van een gemeente:
‘In de praktijk lopen wij met enige regelmaat aan tegen de volgende casus: Klant zit in de WSNP en heeft feitelijk dus de beschikking over 90% van bijstandsniveau. Klant zit niet bij ons in de uitkering, maar werkt hard voor zijn geld (loondienst). Krijgt aanslag gemeentelijke belastingen, maar krijgt geen kwijtschelding, zelfs niet nadat hij in bezwaar is gegaan… Klant komt zwaar in de problemen, dreigt zelfs uit de WSNP te worden gezet (omdat hij schulden maakt door de gemeentelijke belastingen niet te kunnen betalen). […] Wij als sociale zaken willen voorkomen dat deze man uit de WSNP gaat en krijgen onze collega’s van afdeling belastingen niet overtuigd dat zij kwijtschelding zouden moeten verlenen. Sterker nog, zij beweren dat zij die mogelijkheid niet hebben….’
Wie heeft er een goede suggestie?

Geautomatiseerde kwijtschelding

Sinds september 2008 kunnen gemeenten via het Inlichtingenbureau laten toetsen of iemand voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt. Inmiddels maken ruim 100 gemeenten gebruik (en dus ruim 300 gemeenten nog geen gebruik!) van de nieuwe methode om het recht op automatische kwijtschelding vast te stellen. Zodoende heeft bijna de helft van de huishoudens direct, dus zonder opnieuw ingewikkelde aanvragen te hoeven doen, kwijtschelding gekregen. Lees verder op de site van het Inlichtingenbureau.

kwijtschelding gemeentelijke heffingen

De VNG informeert de gemeenten met een brief over de mogelijkheid om burgers geautomatiseerd kwijtschelding te verlenen. Het Inlichtingenbureau kan voor de gemeente geautomatiseerd toetsen of een belastingschuldige die het voorgaande jaar kwijtschelding heeft ontvangen, opnieuw voor kwijtschelding in aanmerking komt.