Modelbeschikking schuldhulpverlening VNG

De VNG presenteert ook een model toelatingsbeschikking. Hij is uitgebreider dan de voorbeeldbeschikking die ik vorige week op mijn blog zette.

Voorbeeldbeschikking schuldhulpverlening

Volgens de gewijzigde Wgs moeten we vanaf 1 januari een beschikking afgeven met daarbij een plan van aanpak. De Memorie van Toelichting (p. 9) zegt dat het een plan van aanpak ‘op hoofdlijnen’ mag zijn. In het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat je diverse bronnen moet raadplegen voor je plan van aanpak.

Omdat er nog geen modelbeschikking is en de tijd begint te dringen, heb ik met hulp van collega’s een eerste opzet gemaakt. Belangrijkste is dat de aanvrager weet waar hij aan toe is: welke hulp krijg ik, hoeveel kan ik maandelijks besteden en wat zijn de doorlooptijden? Hij wordt nog geredigeerd naar B1 niveau en juridisch getoetst. Suggesties zijn welkom!

Lees ook:

Beschik niet alles

Er is veel te doen over de BKR-registratie. Uit het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening volgt dat we een BKR-melding moeten doen zodra we de toelatingsbeschikking afgeven. Dat is onwenselijk, omdat het de drempel voor schuldhulp verhoogt, en het is bovendien in strijd met de wet, zeggen Schuldinfo en Schulinck.

Daarnaast worstelen gemeenten met de vraag in welke gevallen er in het kader van de nieuwe Wgs een beschikking (met plan van aanpak) moet worden afgegeven. En gaat bij vroegsignalering altijd de beschikkingstermijn lopen zodra iemand bij een huisbezoek ‘hulp accepteert’?

Volgens mij moeten we zéker bij problematische schulden beschikkingen afgeven, en dus ook een BKR-melding doen. Bij lichte hulpverlening zou ik terughoudend zijn. Denk daarbij aan hulp bij thuisadministratie, eenvoudige betalingsregelingen en aanvragen voorzieningen, zoals dat wordt geboden door schuldhulpverleners, maar vooral ook door o.a. vroegsignaleringsteams, wijkteams, sociaal raadslieden en vrijwilligers in het voorveld.

Dat is volgens mij proportioneel, en in lijn met wat de Wgs en BKR-registratie beogen.

Aanvulling d.d. 22/1/2021: Minister Koolmees houdt vast aan verplichte BKR-registratie bij beschikking. Hij kondigt in antwoorden op Kamervragen aan dat hij de Wgs op dit punt zal verduidelijken.

Kabinet gaat mensen met problematische schulden sneller en beter helpen

In een brief aan de Tweede Kamer presenteert staatssecretaris Van ’t Wout drie maatregelen die nog worden uitgewerkt in wetsvoorstellen:

 1. Reactietermijn schuldeisers
  Schuldeisers moeten straks binnen een nader te bepalen termijn reageren op een verzoek tot een schuldregeling.
 2. Van 5 naar 2 jaar
  Iemand met schulden kan straks al na 2 jaar goed gedrag, de zogenoemde goede trouw-toets, weer toegang krijgen tot de Wsnp. Nu is dat nog 5 jaar.
 3. 10-jaarstermijn
  Op dit moment krijgen mensen die binnen 10 jaar opnieuw in de schulden komen geen toegang tot de Wsnp. Straks mag de rechter mensen die buiten hun schuld – bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis – binnen 10 jaar opnieuw in de financiële problemen komen, wel opnieuw toelaten tot de Wsnp.

Voorbeeld verordening beschikkingstermijn schuldhulp

Zie hier de beloofde voorbeeld verordening (in WORD).

Met dank aan de collega’s van Juridische Zaken De Ronde Venen.

Naschrift d.d. 8/10: zie hier de modelverordening van de VNG.

Verordeningsplicht en geconsolideerde wettekst Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2021 in een verordening vastleggen binnen welke termijn zij de beschikking voor schuldhulp afgeven. Deze termijn bedraagt maximaal 8 weken (conform Awb).

In maart werd in de Tweede kamer een amendement met deze strekking aangenomen.

Lees de integrale geconsolideerde wettekst, gemaakt met ‘wijzigingen bijhouden’. Art. 4a verordeningsplicht geel gearceerd. Met dank aan collega’s van SZW. Aan deze versie kun je geen rechten ontlenen. De officiële integrale versie verschijnt 1 januari 2021 op overheid.nl.

Lees ook nog de Memorie van Toelichting (11 oktober 2019) en Memorie van Antwoord (8 juni 2020) met antwoorden op Kamervragen over o.a. de verordeningsplicht.

Landelijk convenant vroegsignalering – gemeente moet nog wel zelf overeenkomst sluiten

De verwachting is dat het landelijk convenant vroegsignalering schulden in september gereed en akkoord is.

Het convenant bevat een algemeen deel met uitgangspunten en definities. Het tweede deel bevat een overeenkomst die gemeenten en de vaste lastenpartners als basis gebruiken om hun afspraken vast te leggen. Dat betekent dus dat iedere gemeente altijd een convenant moet afsluiten met de vaste lastenpartners.

Gemeenten die gebruikmaken van Vindplaats van Schulden (BKR) of RIS (Inforing) kunnen vanaf 1 januari 2021 direct al convenantmeldingen ontvangen. Voor andere gemeenten duurt het waarschijnlijk wat langer.

Bron: nieuwsbrief vroegsignalering landt in Nederland (6 juli 2020)

Luister nog even naar de toelichting van Maria Buur (Nijmegen) tijdens de online Nibud Praktijkdag op 16 juni jl.

Wgs is hamerstuk in Eerste Kamer

Het wetsvoorstel Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens wordt op 23 juni 2020 in de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan! Inwerkingtreding per 1-1-2021 dus.

Eerste Kamer akkoord met Wet verbetering functioneren verenigingen ...

Bekijk alle artikelen in de rubriek wetsvoorstel schuldhulpverlening.

Beschikking schuldhulpverlening

Vanaf 1 januari 2021 moeten gemeenten volgens de nieuwe Wgs een beschikking voor schuldhulpverlening afgeven. Dat doe je binnen 8 weken na het eerste gesprek waarin de hulpvraag is vastgesteld. Deze infographic van Schulinck geeft dat mooi weer (klik om te vergroten).

Heeft iemand een mooi voorbeeld van een beschikking? Dan deel ik die hier. Ik ben er een aan het maken voor De Ronde Venen.

Landelijk convenant vroegsignalering

Convenant voor de uitvoering van de brandstofmix - Nationaal LNG ...

Er wordt gewerkt aan een landelijk convenant met water- en energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars. NVVK is penvoerder. Inhoud:

 • In welk stadium wordt achterstand gemeld
 • Welke gegevens worden uitgewisseld
 • Hoe wordt gemeld (BKR, RIS of anders)
 • En misschien ook wat over (tijdelijke) opschorting incasso

Het voornemen is om het convenant nog dit jaar – en in ieder geval voor inwerkingtreding Wgs – te ondertekenen. Het is dus als individuele gemeente niet zinvol om de komende tijd heel veel energie te steken in het sluiten van overeenkomsten met deze landelijke partijen.

Let op: niet te verwarren met de landelijke vroegsignaleringsafspraken in het kader van Amargi.

Tweede Kamer stemt in met wijziging Wgs

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens is vandaag aangenomen door de Tweede kamer. Lees de wettekst en de samenvattingen van juni en oktober jl. Staatssecretaris Van Ark antwoordde vorige week op Kamervragen dat gemeenten geen extra middelen krijgen voor vroegsignalering. Wel gaf ze een kleine opening door te zeggen dat in de evaluatie de kosten-batenanalyse nog eens tegen het licht zal worden gehouden.

Vooral Kamerleden René Peters (CDA) en Jasper van Dijk (SP) hadden een goede dag vandaag:

Aangenomen amendementen en moties

 1. Amendement Peters en Jasper van  Dijk. In de Wgs komt te staan dat gemeenten in een verordening moeten vastleggen binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt (de maximale Awb-termijn is 8 weken).
 2. Motie Jasper van Dijk en Peters over onderzoek naar problemen met bewindvoering.
 3. Motie Van Beukering-Huijbregts over borging van de privacy betrekken bij de evaluatie.
 4. Motie Peters verzoekt de regering, om met gemeenten in gesprek te gaan en te bevorderen dat gemeenten periodiek met de betrokken maatschappelijke organisaties overleggen over preventie van schulden.
 5. Motie Peters over een maatschappelijke kosten- en batenanalyse bij de evaluatie van de wet (En misschien concludeert de staatssecretaris op basis daarvan dat gemeenten toch extra middelen nodig hebben).
 6. Motie Peters en Jasper van Dijk over per manifestpartij vragen om tot een vaste reactietermijn te komen.

Nu op naar de Eerste Kamer. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2021.

Uitkeringsinstanties, schuldeisers, werkgevers en zorgaanbieders melden geldproblemen bij gemeente #vroegsignalering

Vandaag bespreekt de Tweede kamer de Wgs en het voorstel om vroegsignalering van betalingsachterstanden op de vaste lasten te verplichten. Zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en waterleveranciers geven straks zonder toestemming van hun klant diens contactgegevens door aan de gemeente.

Ambitieuze gemeenten kunnen daarnaast ook meldingen ontvangen van partijen zoals SVB, telecombedrijven, UWV, CJIB, incassobureaus, pensioenfondsen, verzekeraars en postorderbedrijven. Amargi – een project van Goede Gieren – maakt afspraken met deze partijen. Gemeenten kunnen daarop kosteloos meeliften en hoeven dus niet zelf convenanten te sluiten.

Belangrijkste verschillen met de wettelijke vroegsignalering:

 1. De melder vraagt altijd toestemming aan de klant, werknemer of uitkeringsgerechtigde om diens gegevens aan de gemeente door te geven.
 2. De gemeente benadert de inwoner binnen drie dagen. Je kunt de inwoner bijvoorbeeld uitnodigen voor een gesprek of direct thuis bezoeken.

Het mooie hiervan is dat de schuldenaar niet zelf de eerste moeilijke stap hoeft te zetten.

Gemeenten ontvangen de meldingen digitaal via RIS. Gemeenten zonder RIS ontvangen de meldingen via een beveiligde online brievenbus. De gemeente hoeft niet op casusniveau de resultaten terug te koppelen aan de melder.

Geïnteresseerd? Meld je aan

Geen zorgen, je verplicht de gemeente nog tot niets. We sturen info op en nemen contact op om de vervolgstappen te bespreken.

Nederlandse Schuldhulproute

Bij de NSR verwijzen banken en andere partijen hun klanten naar geldfit.nl. Via die weg kunnen inwoners ook bij het juiste loket in jouw gemeente terechtkomen. Je kunt gratis de juiste contactgegevens op Geldfit plaatsen. Doe dat via info@geldfit.nl of tel. 085–1119551.

Er wordt momenteel onderzocht hoe de NSR, Amargi en andere routes op elkaar kunnen worden afgestemd.

Uitvoeringstoets Wgs

Uitvoeringstoetsen en impactanalyses

Om de wijziging van de Wgs tot een succesvolle en effectief uitvoerbare wet voor gemeenten te maken, hebben VNG, Divosa, NVVK, gemeenten en uitvoerende partijen een korte uitvoeringstoets gehouden. In deze brief aan staatssecretaris Van Ark staan zes succesvoorwaarden, met veel nadruk op de zesde voorwaarde:

 1. Behoud ruimte voor lokaal beleid bij het ontvangen, kwalificeren en verrijken van vroegsignalen
 2. Specificeer de typen vroegsignalen
 3. Stel een realistische termijn voor het plan van aanpak
 4. Zorg voor een integrale benadering van de schuldenproblematiek
 5. Beschikbaarheid van landelijke ICT-voorzieningen voor gegevensuitwisseling en de duidelijkheid van governance in de schuldenketen is nodig
 6. Zorg voor voldoende capaciteit en financiële middelen

Proportioneel eropaf

Gemeenten moeten straks alle meldingen van betalingsachterstanden van woningcorporaties, zorgverzekeraars, water- en energieleveranciers opvolgen. Je hoeft niet per se iedereen thuis te bezoeken. Een brief, app, sms, e-mail of telefoontje is ook goed.

Maar van brieven weten we dat ze weinig effectief zijn. En we krijgen niet altijd een telefoonnummer van de melder. En huisbezoeken zijn relatief duur.

Het is dus zaak hele goede afspraken te maken met meldende partijen: zorg dat je waardevolle meldingen krijgt.

De nieuwe Wgs geeft een grondslag om – zodra de inwoner een hulpvraag heeft geformuleerd – te mogen checken of hij al bekend is bij bijvoorbeeld de hulpverlening of bijstandsadministratie. Maar bij vroegsignalering is er vaak nog geen hulpvraag :(. Overleg daarom met de meldende partij of je meldingen kunt krijgen waarbij de klant/werknemer een hulpvraag heeft geformuleerd. Zo werken we bij Amargi.

Laatst hoorde ik een verfrissend inzicht van nota bene een privacy-functionaris bij een gemeente: je moet juist eerst checken of de klant al bekend is, anders kun je niet proportioneel handelen! En die proportionaliteit is juist zo belangrijk in de AVG.

Op basis van deze check en matching selecteer je welke inwoners je gaat benaderen. Volgens mij kun je overige (enkelvoudige) meldingen ongezien* terugleggen bij de melders. In hun aanmaningsbrieven doen ze (namens de gemeente) een aanbod voor hulpverlening. Ik weet niet of dat juridisch helemaal standhoudt, maar het is in ieder geval effectiever dan met hagel schieten.

*Ongezien, want de meldingen zitten in RIS/VPS of ander ICT-systeem en rollen er pas uit als ze door de selectie heen komen.

Lees: Gemeenten moeten bij iedereen met een betalingsachterstand langs – maar kunnen dat niet (Trouw, 29/12).

Nog een ander puntje m.b.t. de nieuwe Wgs: gemeenten moeten straks aan schuldeisers gaan melden dat hun klant gebruikmaakt van schuldhulpverlening. Lees: Gemeenten moeten namen doorgeven aan schuldeisers (BB, 30/10). Het is nu nog niet duidelijk in welke fase dat moet. Bij afgeven beschikking of ondertekening schuldregelingsovereenkomst? Veel eerder lukt niet, want dan weten we nog niet wie alle schuldeisers zijn. Dit wordt nog uitgewerkt.

Concept-Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Afbeeldingsresultaat voor denk mee

De wijziging van de Wgs is recent naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet wordt verder uitgewerkt in het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van gegevensuitwisseling. Daarin staat o.a. wat de definitie van ‘signaal’ is in het kader van vroegsignalering en bij wie de gemeente nadere informatie voor schuldhulpverlening, zoals inkomen, vermogen en openstaande vordering, kan opvragen. Het besluit staat nu open voor internetconsultatie.

Divosa, VNG en NVVK organiseren op 19 november een bijeenkomst om de uitvoerbaarheid van de wet en het besluit te toetsen. De aanbevelingen uit deze bijeenkomst worden meegegeven aan SZW. Geef je nu op

Voorstel wijziging Wgs naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Ark heeft daags na het Kamerdebat over armoede en schulden het voorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens naar de Tweede Kamer gestuurd. Beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2021.

Ten opzichte van de vorige versies zie ik alleen wat technische aanpassingen. De inhoud – waarover ik schreef op 20 februari en 21 juni – is op hoofdlijnen hetzelfde gebleven.

Alle signalen opvolgen

Er staat dus nog steeds in dat gemeenten bij alle signalen, dus ook enkelvoudige signalen een aanbod doen tot een eerste gesprek (!). Dat hoeft niet via een huisbezoek, maar kan ook bijvoorbeeld telefonisch of per brief. Maar toch…

Beschikking

De 8 weken termijn voor het afgeven van een beschikking – met daarin een plan van aanpak – gaat lopen vanaf ‘het eerste gesprek waarin de hulpvraag is vastgesteld’.

Alleen vaste lasten

Woningcorporaties moeten straks op verzoek van de gemeente huurachterstanden doorgeven, omdat dit noodzakelijk is om de wettelijke taak uit te kunnen voeren. Andere signalen dan huur, zorgpremie, water en energie worden niet genoemd. Met een AMvB kan de staatssecretaris later nog andere signalen aanwijzen. Gemeenten moeten actief afspraken maken met genoemde schuldeisers.

Er is dus nog geen grondslag om bij bijvoorbeeld gemeentelijke belastingschulden en beslag op bijstand zonder toestemming van de klant een melding te doen bij de schuldhulpverlening. ‘Als er al persoonsgegevens worden verwerkt, gaat dat in samenwerking met de cliënt/persoon met schulden.’

Groter bereik, geen extra middelen

In hoofdstuk 4 Gevolgen van de MvT staat de verwachting dat het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening toeneemt van 193.000 naar 339.000 (75%). Maar in hoofdstuk 6 Financiële gevolgen staat: ‘Ervan uitgaande dat gemeenten het rendement en kostenbesparingen investeren in meer mensen helpen en betere hulp geven, zijn per saldo de structurele financiële gevolgen neutraal.’

Mandatering

In de nieuwe Wgs is nu formeel ook alles netjes geregeld als je de schuldhulpverlening uitbesteed aan een externe partij. Daar was in het verleden nog wel eens gedoe over.

Wat heb je gemist?

Op vakantie geweest? Welkom terug! Ik heb lekker gegeten, gekanood en gezweet in Spanje en Portugal.

Ik zet even het nieuws rond armoede en schulden van de afgelopen weken voor je op een rij:

De VVD in Amsterdam berekent in dit artikel voor twee voorbeeldgezinnen de inkomenseffecten en komt tot de conclusie dat werken bijna niet loont. Het zou mooi zijn als dit eens landelijk werd onderzocht. Volgens mij zijn er geen recente onderzoeken.* En dan meteen ook goed kijken naar bruto en netto, want ik vraag me af of in de Amsterdamse berekening bijvoorbeeld de arbeidskorting is meegenomen. Overigens zoekt Amsterdam nog naar manieren om de armoedeval tegen te gaan. Suggesties zijn welkom.

De Centrale Raad van Beroep heeft alsnog bepaald dat de gemeente Enschede wel nadere informatie mag eisen bij een aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Uit onderzoek van BCC blijkt dat de gemeentelijke laptop-regelingen voor minima flink uiteenlopen. De maximale tegemoetkoming bedraagt gemiddeld €401. Zutphen hanteert een bedrag van €100, terwijl een laptop in Wijk bij Duurstede maar liefst negen keer zoveel mag kosten.

Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening neemt af, maar de schuldenproblematiek niet, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Het Nibud constateert dat vooral mannen, jongeren, gezinnen met kinderen, huishoudens met werk en huishoudens met een koopwoning zich minder vaak aanmelden bij de schuldhulpverlening.

De gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen kan volgens het CPB worden verbeterd door het verplicht eigen risico te vervangen door een no-claim. Dat voorkomt dat mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering in één keer worden geconfronteerd met hoge zorgkosten. Een ander verbeterpunt is het vergroten van de keuzemogelijkheden binnen de gemeenteverzekering.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert o.a. om in de Wgs voor verhuurders een wettelijke grondslag te creëren om te voldoen aan de AVG. Gegevens uitwisselen mag alleen vanwege een reden die in de Europese privacywet staat vermeld. Dit kan een wettelijke verplichting of publieke taak zijn, te regelen via het wetsvoorstel. Lees ook Privacyhuiswerk voor het kabinet om schuldhulp te versimpelen in Trouw.

Mensen in schuldenbewind zijn er de afgelopen tien jaar €100 netto per maand in koopkracht op achteruit gegaan. Hun inkomen steeg, maar de (vaste) lasten stegen harder. Lees en kijk op nos.nl.

Afbeeldingsresultaat voor vlag uit

De Rechtbank Rotterdam heeft als eerste een aanvraag voor een breed moratorium toegewezen.

Minima in de gemeente Oldambt wordt uitgelegd hoe ze met een klein budget toch een gezonde maaltijd op tafel kunnen krijgen.

ZZP’ers kunnen onder voorwaarden blijven ondernemen in de Wsnp.

* Aanvulling d.d. 29 aug: ik hoorde dat VNG en min. SZW in oktober 2019 de uitkomsten bespreken van recent onderzoek naar de (theoretische) armoedeval door Stimulansz.

Update wetswijziging Wgs

In februari jl. kregen we het voorstel tot wijziging van de Wgs onder ogen. Ik schreef daarover dit artikel. Inmiddels is er meer duidelijkheid over hoe de Wgs eruit gaat zien:

 • Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2021. De komende 1,5 jaar geeft het ministerie van SZW gemeenten de ruimte om al met de genoemde meldende partijen persoonsgegevens uit te wisselen;
 • Vroegsignalering wordt een verplichting. Gemeenten moeten dus signalen oppakken van genoemde meldende partijen. En de partijen moeten straks gaan melden. Dus ook de woningcorporaties;
 • Bij alle signalen, dus ook enkelvoudige signalen moet de gemeente een aanbod doen tot een eerste gesprek (!). Dat hoeft niet via een huisbezoek, maar kan ook bijvoorbeeld telefonisch of per brief. Ik vrees dat vroegsignalering hiermee in veel gemeenten weer vervalt in het sturen van honderden brieven met een marginaal effect. Die ervaring hebben we al met bijvoorbeeld de energie- en water signalen. Dat is schieten met hagel. Zorg dus dat je van de meldende partijen zoveel mogelijk echt waardevolle meldingen krijgt. En de meldende partijen moeten zelf aantoonbaar hun best hebben gedaan om hun klanten te bereiken en een betalingsregeling aan te bieden.
 • Je moet in het kader van vroegsignalering het aanbod tot een eerste gesprek doen binnen 4 weken na melding. Dat is dezelfde termijn als geldt voor de reguliere schuldhulpverlening.
 • Er komt in de wet (of de MvT of AMvB) niet te staan na hoeveel maanden achterstand er gemeld moet worden. Dat kun je als gemeente dus zelf nog overeenkomen met de betreffende partijen.
 • Je mag bij een vroegsignaleringsmelding niet checken of de klant al bekend is i.k.v. bijvoorbeeld Wmo, Jeugd, Participatiewet, schuldhulpverlening of wijkteam. De bepaling in art. 7c lid 2 geeft alleen een grondslag om dat te checken als de klant al een hulpvraag heeft geformuleerd.
 • Binnen 4 weken na melding moet je in een gesprek de hulpvraag vaststellen, zo stond al in de wet. In art. 4a staat nu dat je na het eerste gesprek waarin de hulpvraag is vastgesteld een beschikking moet afgeven met een plan van aanpak. Ik meen te hebben begrepen dat we de melding moeten opvatten als een ‘aanvraag’ zoals bedoeld in de Awb. Dus vanaf dat moment moet je binnen 8 weken een beschikking afgeven.

Tot slot, in het kader van het project Amargi van de Goede Gieren maken we momenteel afspraken met diverse landelijke overheidsinstellingen en bedrijven over het doorgeven van signalen waarbij de klant heeft aangegeven dat hij behoefte heeft aan ondersteuning. Gemeenten kunnen straks meeliften op deze afspraken. Binnenkort meer daarover.

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Afbeeldingsresultaat voor wetsvoorstel

Het voorstel tot wijziging van de Wgs ligt vanaf vandaag tot 3 april ter consultatie.

Belangrijkste voorstellen:

 1. Gemeenten worden geacht een beschikking af te geven na het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. En ook bij afwijzing en beëindiging. Nog niet alle gemeenten doen dat nu goed.
 2. Woningcorporaties en Rijksbelastingdienst mogen persoonsgegevens doorgeven aan de gemeentelijke schuldhulpverlening.
 3. Persoonsgegevens die gemeente heeft verkregen vanuit uitvoering Participatiewet*, Jeugdwet of Wmo mag de gemeente gebruiken i.k.v. schuldhulpverlening.

Er worden geen andere nieuwe partijen genoemd die in het kader van vroegsignalering persoonsgegevens mogen doorgeven aan de gemeente zoals CJIB, UWV, gemeentelijke belastingen, SVB, DUO, kinderopvang, KvK, schadeverzekeraars en RDW. Maar het voorstel biedt wel de ruimte om daarvoor een aparte ministeriële regeling te maken (die dan maximaal 3 jaar geldt). Voor zorgverzekeraars, energie– en waterleveranciers bestaan al grondslagen voor gegevensuitwisseling.

In het voorstel staan geen basisnormen. Vorige week was daarover discussie in de Tweede Kamer n.a.v. oproep Ombudsman. Zelf schreef ik in 2010 (de Wgs bestond nog niet) het artikel Een mooi keurslijf.

Het kabinet streeft ernaar om de wijzigingen in te voeren per 1-1-2020.

*Ik vraag me af: biedt dit voldoende grondslag om eropaf te gaan als er beslag wordt gelegd op bijstand?

Gegevensuitwisseling tussen schuldeiser en schuldhulpverlener

De NVVK bouwt een digitaal knooppunt waarlangs schuldhulpverleners en schuldeisers op een meer gestandaardiseerde manier gaan communiceren over schuldregeling: saldo-verzoek, voorstel en akkoord.

Ook wordt onderzocht of en hoe gegevensuitwisseling via het Inlichtingenbureau kan plaatsvinden. Het Inlichtingenbureau is nu al een gegevensknooppunt voor de uitvoering van de Participatiewet. Je kunt daar bijvoorbeeld zien wat iemands inkomen is en of hij of zij een auto op naam heeft.

Er wordt in een ander verband ook gekeken naar gegevensuitwisseling voor de berekening van de beslagvrije voet. Uitgangspunt is dat de schuldenaar weinig hoeft aan te leveren, en dat de beslaglegger alles uit systemen haalt. Tot slot moet er nog gekeken worden naar gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld sociale wijkteams en gegevensuitwisseling in het kader van vroegsignalering.

Technisch is veel mogelijk. Maar er moet qua privacy nog wel e.e.a. geregeld worden. Het ministerie van SZW werkt aan een grondslag in de Wgs voor gegevensuitwisseling.

De overheid als schuldeiser

Diverse uitvoeringsorganisaties en Kamerleden spraken deze week over de rol van de overheid als schuldeiser.

Een veelgenoemd knelpunt is de gegevensuitwisseling. De overheidsdiensten beschikken over gegevens van burgers die inzicht geven in het ontstaan van toekomstige financiële problemen en schulden (bijv. betalingsachterstanden of inkomensbeslag) maar mogen deze niet zonder toestemming van de klant delen met bijvoorbeeld de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het CAK heeft inmiddels wel een wettelijke grondslag om gegevens van wanbetalers (zorgpremie) te delen. Het zou mooi zijn als dat voor andere leden van de ‘Manifestgroep‘ (CAK, DUO, SVB, Belastingdienst, UWV en CJIB) ook wettelijk wordt geregeld.

Het kabinet streeft er overigens naar om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op het vlak van gegevensuitwisseling aan te passen en deze wijziging in te voeren per 1-1-2020.

Daarnaast werd als knelpunt genoemd dat diverse overheidsdiensten geen wettelijke bevoegdheid hebben om mee te werken aan een schuldregeling waarbij kwijtschelding aan de orde is.

Schuldenaanpak op de schop

Moties
Op 3 juli nam de Tweede Kamer de volgende moties aan:

Knellende wetgeving
Op dezelfde dag besprak de commissie SZW van de Tweede Kamer het rapport Knellende schuldenwetgeving met 50 aanbevelingen van externe onderzoekers om wet- en regelgeving aan te passen. Ik sta achter de meeste aanbevelingen en zal er meer over schrijven zodra duidelijk is hoe de Tweede Kamer of het Kabinet deze oppakken.

Stelselwijziging
Geboeid las ik gisteren ‘Schuldhulp veel duurder dan nodig’ met nog verdergaande voorstellen van faillissementsrechter Erik Boerma om de schuldhulpverlening te verbeteren. ‘Je kan het in veel gevallen veel sneller en makkelijker regelen door mensen gewoon door de rechter failliet te laten verklaren. Met een snelle klap direct afdwingen dat de schuldeisers genoegen nemen met dat percentage, en klaar.’

Eerder dit voorjaar schreef advocaat en docent schuldsaneringsrecht Arnoud Noordam De wél effectieve variant van schuldhulp gaat stil ten onder. ‘In 60% van de gevallen wijzen schuldeisers het gemeentelijke aanbod af. De NVVK stelt nu voor alle schuldeisers wettelijk te verplichten aan de gemeentelijke schuldregeling mee te werken. Maar zo’n regeling hebben we al! Juist, dat is de Wsnp.’ Voor de korte termijn stelt hij voor het vereiste van het gemeentelijke voortraject te schrappen (een motie daartoe werd overigens niet aangenomen) of gemeenten te dwingen in alle gevallen waarin schuldeisers niet binnen zes maanden met een regeling hebben ingestemd, schuldenaren door te verwijzen naar de Wsnp. Op langere termijn bepleit hij één geïntegreerd, breed toegankelijk wettelijk traject dat in een veel eerder stadium van de hulpverlening algemeen wordt ingevoerd.

De gemeentelijke schuldhulpverlening komt er in veel beschouwingen niet goed van af. Het minnelijk traject is ‘stroperig’ en het wettelijk traject zou veel beter zijn. Nou denk ik, dat we inderdaad de voordelen van het wettelijk traject beter moeten benutten, en dat er nog veel te verbeteren is bij gemeenten, maar we moeten geen appels met peren vergelijken. Het technisch regelen van schulden is niet zo ingewikkeld. Een kwestie van goed rekenen. Het helpt natuurlijk wel dat een rechter een regeling eenzijdig kan opleggen, terwijl je als gemeente altijd in onderhandeling bent. Maar het stabiliseren van inkomsten, uitgaven en problematiek op andere leefgebieden zodat de schuldenaar rijp is om aan zijn aflosverplichtingen te gaan voldoen, is veel ingewikkelder. Dát is volgens mij de belangrijkste reden dat het gemeentelijke traject stroperiger is dan het wettelijke.

Zou het niet zinvol zijn om een door de gemeente voorbereid schuldregelingsvoorstel altijd door de rechter te laten bekrachtigen? Het op orde brengen van het dossier, het stabiliseren van inkomsten en uitgaven en een PvA om de oorzaken van schulden aan te pakken, laten we dan bij de gemeente. Rechtbanken zitten er ongetwijfeld niet op te wachten om deze volledige ‘intake’ op zich te nemen.

Wat ik verder zou willen, is dat gemeenten 90% van de schulden regelen met een saneringskrediet. Dus veel minder vaak met een schuldbemiddeling. Dat is in de meeste gevallen voordeliger voor zowel schuldeiser, schuldenaar als gemeente. Na de zomervakantie meer daarover…

Eén regeling voor schuldhulpverlening

Afbeeldingsresultaat voor samenvoegingInteressante gedachte: we hebben nu de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, minnelijke schuldregelaars in het kader van art. 48 WCk en de WSNP. ‘Het is beter om hier één regeling van te maken’, zegt Taco Schaafsma, die zelf betrokken was bij de uitvoering elke afzonderlijke regeling. Lees zijn voorstel in Willen we in Nederland eigenlijk wel een échte oplossing voor schulden en armoede? (juli 2016).

Lees ook nog eens Meerjarencijfers Wsnp, schuldhulpverlening, beschermingsbewind en armoede- en schuldenproblematiek. Daaruit kun je de conclusie trekken dat de regelingen communicerende vaten zijn en dat e.e.a. waarschijnlijk efficiënter georganiseerd kan worden.

7,5 miljoen extra voor schuldhulpverlening

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen.

Klijnsma schrijft dit naar aanleiding van de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gisteren verscheen het evaluatierapport. De evaluatie laat zien dat veel is verbeterd. Gemeenten shvpakken problemen meer integraal aan, bieden steeds meer soorten van schuldhulpverlening en hebben meer aandacht voor het voorkomen en op tijd in beeld krijgen van problematische schulden.

Maar Klijnsma vindt ook uit de evaluatie blijken dat er verbeterpunten zijn. Daarom koppelt zij actie aan de uitkomsten, na intensief overleg met onder meer VNG, Divosa, NVVK, Sociaal Werk Nederland en cliëntenraad LCR. Die organisaties wijzen er op hoe belangrijk het is dat mensen niet zondermeer worden geweigerd bij de schuldhulpverlening. Ze wijzen op het belang van de beslagvrije voet en van een goede afstemming tussen schuldeisers. Deze aanbevelingen en de knelpunten die de Ombudsman heeft verzameld gebruikt Klijnsma voor haar actieplan. “Mensen mogen zich niet in de steek gelaten voelen. Daarom wil ik samen met heel veel betrokken partners de schuldhulpverlening toegankelijker, transparanter en professioneler maken. Daar trek ik 7,5 miljoen euro voor uit.”

De 7,5 miljoen wordt besteed aan:

1. Professionaleringsimpuls:

 • VNG, NVVK, Divosa en Sociaal Werk Nederland onderzoeken in samenwerking met LCR en met SZW en Nibud als partners de invulling van een ondersteuningsprogramma voor schuldhulpverlening in het brede sociaal domein. Dit programma richt zich op raadsleden, wethouders, beleidsmedewerkers, medewerkers in de uitvoering alsmede op cliëntenraden.
 • Deze partijen zetten ook in op professionalisering door het actualiseren van de handreiking over schuldenproblematiek ten behoeve van de wijkteams en het organiseren van leercirkels en bijeenkomsten in de arbeidsmarktregio’s.
 • Het ontwikkelen van een handreiking over de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht in de Wgs. De handreiking zal niet alleen voor gemeenten, maar ook voor andere partijen, zoals lokale cliëntenraden, handvatten bieden om de rechtszekerheid beter te kunnen waarborgen.

2. Toegang tot gemeentelijk schuldhulpverlening

 • Om beter inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van schuldhulpverlening start Inspectie SZW in 2016 een onderzoek waarin wordt nagegaan hoe gemeenten hier in de praktijk uitvoering aan geven.
 • Het ministerie van SZW bereidt tegelijkertijd een mogelijke aanscherping van de Wgs voor om geconstateerde blokkades betreffende de toegang tot weg te nemen. Mocht het onderzoek daartoe aanleiding geven, dan kan dat wetsvoorstel snel worden ingediend.

3. Innovatieve aanpakken

 • Gemeenten ondersteunen bij het terugdringen van problematische schulden, door via onderzoek de kennis over de effectiviteit van methoden/interventies in de schuldenaanpak te vergroten, via het al lopende meerjarige kennisprogramma “Vakkundig aan het werk”. Één van de programmalijnen waarbinnen onderzoeksubsidie kan worden aangevraagd is schuldhulpverlening en armoedebestrijding.
 • Nieuwe projecten en aanpakken van gemeenten stimuleren en bijdragen aan het verspreiden van kennis, maar ook gezamenlijk met gemeenten en partijen zoeken naar passende dienstverlening voor (nieuwe) doelgroepen.
 • Voortzetting van de subsidieregeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek in 2016 en 2017.

4. Meten is weten: registratie en de beschikbaarheid van gegevens binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening

 • Verbeteren monitoring en benchmarking

5. Aanpassen van (aanpalende) wet- en regelgeving ten behoeve van een effectievere schuldhulpverlening

 • Breed wettelijk moratorium. Internetconsultatie loopt.
 • Besluit gegevensuitwisseling schuldhulpverlening. De VNG, Divosa en de NVVK werken uit waar en met welk doel in het proces van schuldhulpverlening welke gegevens noodzakelijk zijn. Op basis daarvan wordt bekeken wat de volgende stap is om tot een besluit te komen.
 • Per 1-7-2016 treedt het wetsvoorstel Wanbetalers in de zorg in werking. Belangrijke onderdelen van dit wetsvoorstel zijn: (a) verlaging bestuursrechtelijke premie, (b) de mogelijkheid dat een wanbetaler zonder tussenkomst van een schuldhulpverlener uit de wanbetalersregeling kan stromen als er een betalingsregeling wordt getroffen met de zorgverzekeraar en (c) de onderliggende lagere regelgeving om bijstandsgerechtigden onder bepaalde voorwaarden te laten uitstromen is in voorbereiding.

Voorlopig geen uitbreiding private schuldbemiddeling
Op de laatste pagina van de kabinetsreactie lees ik over het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars:

Wij maken van de gelegenheid gebruik hier stil te staan bij het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars. Schuldbemiddeling tegen betaling mag thans alleen worden aangeboden door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken en bepaalde gereguleerde beroepen zoals advocaten en notarissen. Overige private partijen is het slechts toegestaan om schuldbemiddeling te verrichten indien daarvoor geen vergoeding wordt gevraagd. Het bij uw Kamer voorgehangen Vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk dat ook deze partijen schuldbemiddeling tegen betaling mogen aanbieden. Hierdoor zouden de mogelijkheden om (problematische) schulden op te lossen voor mensen worden vergroot. Dat zou er bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen dat de doorlooptijden van de schuldhulpverlening worden verkort. Mensen moeten dan wel kunnen rekenen op kwalitatief goede dienstverlening. Hiervoor zijn in het eerder bij uw Kamer voorgehangen Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars diverse maatregelen voorgesteld. Uw vragen naar aanleiding van het voorgehangen besluit plus de nu voorliggende evaluatie geven het belang van een sterke invulling van de gemeentelijke regierol aan. De evaluatie laat bovendien zien dat de gewenste kwaliteitsbodem in de gemeentelijke schuldhulpverlening mede door alle ontwikkelingen in het sociale domein, nog niet volledig is gelegd. Het kabinet heeft hierom besloten het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars verder in procedure te brengen wanneer de kwaliteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening dusdanig is dat gemeenten hun regierol waar kunnen maken. Het kabinet onderzoekt wanneer dat het geval is. Daarnaast zal het kabinet er bij gemeenten die daar aan toe zijn op aandringen meer gebruik te maken van de mogelijkheden die zij thans al hebben om gebruik te maken van private schuldbemiddeling.

Lees ook:

 

Tegenslag voor breed moratorium

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (art. 5) voorziet in de invoering van een breed moratorium. Staatssecretaris De Krom had al aangekondigd dat het moratorium niet gelijktijdig met de Wgs zou worden ingevoerd , omdat (1) de vorm en inhoud van het moratorium nog moeten worden uitgewerkt en (2) de kostendekking nog niet rond is.

Dat laatste wordt nu een moeilijk verhaal: de kosten van het moratorium zouden namelijk moeten worden gedekt uit een verhoging van de griffiekosten. Maar de Eerste Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel voor de verhoging van de griffiekosten tegengehouden. De vraag is nu wie opdraait voor de kosten van het breed moratorium.

Naschrift: Door de verhoging van de griffierechten per 1 juli van vorig jaar nemen steeds minder schuldeisers in het mkb het risico om te gaan procederen, zo meldde incassobureau Flanderijn gisteren.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt op 1 juli in werking

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening treedt in werking op 1 juli 2012. Staatssecretaris De Krom heeft dat vandaag bekend gemaakt.

Het breed moratorium (art. 5) en de basisbankrekening (art. 11) worden later ingevoerd: streefdatum 1 januari 2013. 

De wet verplicht gemeenten tot het schrijven van een beleidsplan. Het beleidsplan dient gereed te zijn op het moment dat de wet in werking treedt. Gemeenten wordt aangeraden daarnaast beleidsregels op te stellen.

Regie
De wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het voeren van regie op de schuldhulpverlening. In mei verschijnt de Divosa-handreiking Regie op schuldhulpverlening. Deze is geproduceerd door Stimulansz en Magazijn 13 en beantwoordt vragen als: Ga ik schuldhulpverlening zelf uitvoeren of uitbesteden? Moet ik aanbesteden? Wat zijn goede prestatie-indicatoren? Welke uitvoeringsvarianten zijn er? Hoe stuur ik professionele- en vrijwilligersorganisaties aan? Hoe financier ik de schuldhulpverlening? De handreiking wordt gepresenteerd tijdens het Divosa-voorjaarscongres op 14 en 15 juni.

Relatie met andere transities
De invoering van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening kan niet los worden gezien van de andere grote transities in het sociale domein. Met de introductie van de Wet Werken naar Vermogen (Wwnv), decentralisatie dagbesteding AWBZ, Jeugdzorg, passend onderwijs én met het reeds gedecentraliseerde instrumentarium op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning, worden gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de zorg, het welzijn en de participatie van kwetsbare burgers. In de routekaart worden deze transities in samenhang gepresenteerd (klik om te vergroten):

Invoeringsdatum wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Als staatssecretaris De Krom de wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli wil invoeren, zal hij dit uiterlijk 1 april kenbaar moeten maken. Gemeenten hebben dan namelijk nog – conform bestuurlijke afspraken – drie maanden de tijd om het verplichte beleidsplan te schrijven.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen!

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is zojuist door de Eerste Kamer aangenomen! Een historisch moment voor de schuldhulpverlening in Nederland.

De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit nog te bepalen tijdstip; waarschijnlijk 1 juli 2012 of 1 januari 2013. Het breed moratorium zal pas in werking treden op het moment dat het wetsvoorstel kostenverhoging griffierechten is aangenomen.

Wetsvoorstel schuldhulpverlening wordt op 7 februari als hamerstuk afgedaan!

De vlag mag bijna uit. Na ruim drie jaar knutselen ligt het wetsvoorstel klaar voor stemming in de Eerste Kamer. De commissie SZW van de Eerste Kamer acht de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. Het voorstel wordt op 7 februari als hamerstuk afgedaan.

Invoeringsdatum is nog niet bekend. Ik ga nog maar even uit van 1 juli 2012. Inwerkingtreding hangt deels samen met de vormgeving van het moratorium en de kosten daarvan. De vormgeving van het moratorium moet nog worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. De kosten van het moratorium moeten worden gedekt uit de verhoging van de griffierechten. Het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten is echter nog in behandeling in de Tweede Kamer. Mogelijk wordt de wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli ingevoerd en wordt het moratorium in een later stadium toegevoegd. 

De Krom geeft antwoord op vragen Eerste Kamer over wetsvoorstel schuldhulpverlening

De staatssecretaris van SZW heeft antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over cijfermatige onderbouwing van de beoogde effectiviteitswinst, financiële middelen voor gemeenten, aanpak van de uitbuiting door de financiële sector en (monitoring van) de doorlooptijden.

De Krom geeft in zijn antwoord o.a. aan dat gemeenten voldoende middelen ontvangen om de wet uit te voeren. De VNG is het daar – zoals bekend – niet mee eens.

De vaste commissie SZW van de Eerste Kamer gaat zich nu beraden op de verdere procedure. De volgende commissievergadering vindt plaats op 17 januari.

Al bijna drie jaar aan het knutselen

De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft vandaag zoals aangekondigd nog enkele vragen geformuleerd voor de regering. Alleen de PvdA heeft vragen: over cijfermatige onderbouwing van de beoogde effectiviteitswinst, aanpak van de uitbuiting door de financiële sector en (monitoring van) de doorlooptijden.

De commissie bespreekt 20 december de nadere procedure. Stemming over het wetsvoorstel zal dus niet meer vóór de jaarwisseling plaatsvinden. Misschien halen we de tweede verjaardag van het wetsvoorstel dan nog. NB. de startnotitie met de eerste contouren van het wetsvoorstel dateert van februari 2009. Dus we zijn al bijna 3 jaar aan het knutselen. Het kan verkeren.

Eerste Kamer heeft aanvullende vragen over schuldhulp

In november beantwoordde De Krom al vragen over het wetsvoorstel schuldhulpverlening. De eerste Kamer heeft nog aanvullende vragen.  De inbreng voor het nader voorlopig verslag vindt vandaag plaats. Ik denk, dat dit betekent dat de plenaire behandeling en stemming over de jaarwisseling heen worden getild.

Antwoord op vragen Eerste Kamer over schuldhulpverlening

Staatssecretaris De Krom heeft zojuist antwoord gegeven op vragen van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening.

Ik hoop me later deze week wat meer in de antwoorden te kunnen verdiepen.

Eerste Kamer over wetsvoorstel schuldhulpverlening

De Eerste Kamer heeft naar het wetsvoorstel gekeken en nog enkele vragen aan de regering. Het zijn kritische vragen, maar ik heb niet het gevoel dat de Eerste Kamer van plan is het wetsvoorstel van tafel te vegen.

De VVD-fractie vraagt de regering wie de feitelijke hulpverlening ter hand moet nemen. De VVD ziet het liefst een kleine regisserende overheid; dus uitvoering bij deskundige marktpartijen. De fractie ziet ook nog wat haken en ogen aan het moratorium, deels in combinatie met de basisbankrekening.

D’66, SP en Groenlinks vragen zich af of het wetsvoorstel wel uitvoerbaar is gezien de lastenverzwaring, bezuinigingen en toenemende problematiek. D’66 vraagt de regering daarnaast hoe de gedetailleerde voorschriften voor het verplichte beleidsplan zich verhouden tot de nagestreefde gemeentelijke beleidsvrijheid en maatwerk. De PvdA wil graag meer zicht op – en borging van – doorlooptijden in de schuldhulpverlening.

De leden zien de beantwoording – bij voorkeur binnen vier weken – met belangstelling tegemoet.

Rijk grijpt niet in bij overschrijding wachttijd schuldhulpverlening

Staatssecretaris De Krom gaat niet optreden tegen gemeenten waarbij de wachttijden langer zijn dan wettelijk toegestaan. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen. In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de wachttijd tot het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld niet langer mag zijn dan 4 weken (3 dagen bij crisis). Maar dit is een zogenaamde ’termijn van orde’ waaraan rechters of het rijk geen sancties aan (kunnen) verbinden. Als je de termijn overschrijdt kun je natuurlijk wel problemen krijgen met je gemeenteraad!

En let op: omdat de schuldhulpverlening binnen de Awb gaat vallen, gaan allerlei andere termijnen gelden die bij overschrijding de gemeente wel degelijk een financiële boete kunnen opleveren. Bijvoorbeeld de termijn tussen aanvraag schuldhulpverlening en besluit over toelating of afwijzing.

Beleidsregels schuldhulpverlening

Gisteren verzonden naar alle deelnemers van het platform schuldhulpverlening: de beleidsregels van één van de deelnemende gemeenten. De gemeente is als één van de eerste gemeenten klaar voor de nieuwe wet. Ik zet de beleidsregels nog niet op mijn blog, omdat ze nog niet openbaar zijn. Maar de platformdeelnemers hebben dus een streepje voor! Mijn collega Erik Rutten heeft de conceptversie op verzoek van de gemeente juridisch getoetst.

Invoerdatum wet gemeentelijke schuldhulpverlening waarschijnlijk 1 juli 2012

In een nieuwsbrief aan haar leden schrijft de NVVK: “De ingangsdatum van 1 januari 2012 zal gezien de te volgen procedure in de Eerste Kamer zeer waarschijnlijk niet gehaald worden, zodat wij op dit moment uitgaan van 1 juli 2012 als ingangsdatum van de Wet.” Ik sluit me bij die verwachting aan.

Wetsvoorstel schuldhulpverlening in Eerste Kamer

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken bespreekt op 13 september de procedure voor de behandeling van het wetsvoorstel schuldhulpverlening.

Volledige tekst wetsvoorstel

Onder deze link vindt je de versie van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening waarin alle amendementen zijn verwerkt. Deze is naar de Eerste Kamer gezonden.

Wetsvoorstel schuldhulpverlening aangenomen door Tweede Kamer!

De Tweede Kamer heeft daags voor het zomerreces van mijn gezin en de Tweede Kamer het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening aangenomen. Dit is de versie van het wetsvoorstel die geldt sinds de 3e nota van wijziging (4 april 2011). Verder zijn de volgende amendementen aangenomen:

Aangenomen amendementen
17. Amendement Spekman over het toevoegen van nadere inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
32. Amendement Sterk, over het aangeven in het plan hoe wordt omgegaan met schuldhulpverlening bij gezinnen met inwonende minderjarige kinderen.
49. Amendement Sterk/Spekman over invoering breed wettelijk moratorium. Bij algemene AMvB kunnen later nog nadere voorwaarden worden gesteld aan de instelling van een moratorium van 6 maanden. Lees de toelichting in het amendement.
50. Amendement Sterk over verplichting voor banken om basisbankrekening aan te bieden.

Ook motie Ortega-Martijn/Spekman (nr. 40) over de financiering van vrijwilligers is aangenomen. Dit is een motie en heeft dus niet betrekking op de inhoud van de wet.

Kaderwet
Hoewel nu nog niet zeker is of de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd, is dit al wel een historisch moment te noemen. Gemeenten krijgen expliciet de verantwoordelijkheid om schuldhulpverlening uit te voeren. Deze wet schrijft maar heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren. Maar het dwingt gemeenten wel om er goed over na te denken en het vast te leggen in een beleidsplan. Bovendien krijg je er twee instrumenten bij die het schuldhulpverlenen gemakkelijker maken: een moratorium en basisbankrekening.

Vervolg
Nu gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Vermoedelijke invoeringsdatum is 1 januari 2012. Gemeenten krijgen na invoeringsdatum waarschijnlijk nog 3 tot 6 maanden voor het opleveren van het verplichte beleidsplan. Maar het is niet onverstandig om alvast te beginnen met schrijven, want zodra de wet in werking treedt valt deze binnen het kader van de Awb. Binnen dat kader is het belangrijk dat je goed hebt vastgelegd – bij voorkeur ook in beleidsregels – hoe je schuldhulpverleningsaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen.

Stemming wetsvoorstel schuldhulpverlening twee dagen verschoven

Vandaag zou gestemd worden over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. De Tweede Kamer heeft echter besloten de stemming uit te stellen tot overmorgen (donderdag). Dat is 1 dag voor het zomerreces en mijn vakantie. Als ik er aan toekom maak ik donderdag op dit weblog een mooi overzicht van aangenomen en afgewezen amendementen.

Verslag Kamerdebat

Je verwacht hier misschien een verslag van het Kamerdebat van gisteravond over schuldhulpverlening. Ik heb het debat echter niet gevolgd, omdat ik de gemeenteraad van Beverwijk bijpraatte over schuldhulp. Dat was trouwens een rare gewaarwording: ik sta het wetsvoorstel uit te leggen terwijl er voor hetzelfde geld op datzelfde moment in de Tweede Kamer gehakt van wordt gemaakt.

Maar als ik de eerste reacties hoor, dan is de belangrijkste conclusie – denk ik – dat er gisteravond geen nieuwe belemmeringen zijn ontstaan om volgende week tot stemming over te gaan. En dan denk ik dat de wet wordt aangenomen. Inclusief een (bescheiden?) moratorium. Op de website van de Tweede Kamer staat een kort verslag. En als je tijd hebt om er even voor te gaan zitten, kun je het hele debat bekijken via debatgemist.nl.

Tweede Kamer stemt waarschijnlijk op 28 juni over wetsvoorstel schuldhulpverlening

De plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening staat gepland voor 21 juni. Als de plenaire behandeling dan wordt afgerond zal de Tweede Kamer naar verwachting stemmen op 28 juni.

Tweede Kamer behandelt wetsvoorstel schuldhulpverlening op 21 juni

De tweede termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening is gepland op 21 juni 2011 van 15.30-18.30 uur.

Bespreking wetsvoorstel schuldhulpverlening weer uitgesteld

Wachten...............................................................De bespreking van het wetsvoorstel schuldhulpverlening in de Tweede Kamer is alweer uitgesteld. Exacte datum is nog niet bekend, maar het wordt in ieder geval na het meireces. Er wordt dan nog niet gestemd. Ik schat in dat invoering op 1 juli niet meer gaat lukken…

Behandeling wetsvoorstel schuldhulpverlening uitgesteld

De tweede termijn van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening is uitgesteld tot 12, 13 of 14 april. Misschien wil de Kamer dit uitstel in verband met het nog lopende onderzoek naar de kosten van het moratorium door het BOR , maar ik weet dat niet zeker.

NB. op dinsdag 29 maart is er een procedurevergadering waarin het verloop van het BOR-onderzoek wordt vastgesteld.

Geen dekking voor kosten moratorium

Staatssecretaris De Krom heeft de kosten voor de rechterlijke macht en gesubsidieerde rechtsbijstand van een breed moratorium geraamd en komt uit op 30 miljoen euro. Voor deze kosten is geen dekking aanwezig op de begrotingen van SZW en Veiligheid en Justitie. De Tweede Kamer komt nog met een eigen raming. Op 31 maart wordt dit hete hangijzer plenair behandeld in de Tweede Kamer. Er zijn amendementen ingediend vóór een moratorium, maar het kabinet is daarvan geen voorstander.

PGB (niet) opeisbaar door schuldeisers

In een algemeen overleg over Persoonsgebonden budgetten wordt gevraagd om een taakstelling in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zodat het pgb niet opgeëist kan worden door schuldeisers. Zie pagina 10/11 van het verslag. Corinne Berhitu, bedankt voor het doorgeven.

Rectificatie: géén stemming op 31 maart

Sorry, ik was wat te snel met mijn vorige bericht. En misschien was de wens inderdaad de vader van de gedachte. Op 31 maart wordt er niet gestemd over het wetsvoorstel. Ik heb simpelweg de agenda verkeerd gelezen en had wat teveel haast om op tijd in Haarlem te zijn vandaag.

Ik heb zojuist wat navraag gedaan en begreep dat normaal gesproken de stemming ongeveer een week na deze bespreking zal plaatsvinden. Het onderzoek naar de (kosten van het) moratorium wordt vóór 31 maart afgerond. De uitkomsten worden op 31 maart besproken.

Op verzoek hierbij een overzicht van alle amendementen:

 • Nr. 8: Amendement Koser Kaya over het mogelijk maken van schuldhulpverlening aan zzp-ers.
  Nr. 10: Amendement Ulenbelt over de toevoeging van een inlichtingenplicht voor schuldeisers.
 • Nr. 11: Amendement Ulenbelt over de opname van een breed wettelijk moratorium.
 • Nr. 12 vervangen door 29.
 • Nr. 13 Amendement Ulenbelt over het niet laten vervallen van artikel 2, vierde lid, van het wetsvoorstel.
 • Nr. 14: Amendement Spekman over het invoeren van een maximale doorlooptijd van het schuldhulptraject in het plan van de gemeenteraad.
 • Nr. 15 vervangen door 28
 • Nr. 16: vervangen door 27
 • Nr. 17: Amendement Spekman over het toevoegen van nadere inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
 • Nr. 18: Amendement Spekman over het toevoegen van nadere inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
 • Nr. 19 vervangen door 26.
 • Nr. 20: Amendement Ortega-Martijn over het opnemen van de mogelijkheid om op een later moment alsnog nadere eisen te kunnen stellen aan de kwaliteit van gemeentelijke schuldhulpverlening.
 • Nr. 21: vervangen door 29
 • Nr. 22: vervangen door 27
 • Nr. 23: Amendement De Jong over het onmogelijk maken van schuldhulpverlening voor personen die minder dan 10 jaar in Nederland hebben gewoond. 
 • Nr. 24: Amendement De Jong over het onder bepaalde voorwaarden weigeren van schuldhulpverlening.
 • Nr. 25: Amendement Sterk/Spekman, over het moratorium op schuldhulpverlening.
 • Nr. 26: Gewijzigd amendement Ortega-Martijn, ter vervanging van nr. 19, over het voortzetten van de schuldhulpverlening bij een andere schuldhulpverlener dan de door de gemeente ingeschakelde schuldhulpverlener.
 • Nr. 27: Nader gewijzigd amendement Spekman, ter vervanging van nr. 22, over het toevoegen van inhoudelijke eisen aan het plan dat de gemeenteraad vaststelt inzake de schuldhulpverlening van gemeenten.
 • Nr. 28: Gewijzigd amendement Spekman, ter vervanging van nr. 15, over de invoering van een wettelijke verplichting tot deelname aan een stelsel van schuldenregistratie voor de aanbieders van krediet.
 • Nr. 29: Amendement; Gewijzigd amendement Ulenbelt/Spekman, ter vervanging van nr. 21, over het stellen van kwaliteitseisen aan schuldhulpverlening.
 • Nr. 30: Amendement Koser Kaya, over de basisbankrekening voor verzoekers.
 • Nr. 31: Amendement Sterk, over het aangeven in het plan hoe wordt samengewerkt met vrijwilligersorganisaties.
 • Nr. 32: Amendement Sterk, over het aangeven in het plan hoe wordt omgegaan met schuldhulpverlening bij gezinnen met inwonende minderjarige kinderen.

Een overzicht van alle officiële documenten die bij het wetsvoorstel horen, is te vinden achter deze link.

31 maart stemming wetsvoorstel schuldhulpverlening

Op 31 maart stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening.

Zie rectificatie