Instrument voor bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling

Op 12 juli 2016 is de ministeriële regeling in werking getreden over de voorwaarden, waaronder een bijstandsgerechtigde die zorgpremie moet betalen aan het Zorginstituut Nederland (de wanbetalersregeling) kan uitstromen en terug kan keren naar de zorgverzekeraar. Naast de regeling is door gemeenten en zorgverzekeraars een modelovereenkomst ontworpen waarin is opgenomen hoe zorgverzekeraars en gemeenten deze uitstroom kunnen […]

Wanbetalersregeling zorgverzekeringswet gewijzigd

Binnen de wanbetalersregeling, die in 2009 is ingevoerd, wordt na zes maanden wanbetaling een bestuursrechtelijke premie op het inkomen ingehouden ter hoogte van 130% van de standaardpremie. Per saldo betekent dit, dat mensen ruim anderhalf keer de normale premie moeten betalen. Op dit moment wordt nog onderscheid gemaakt tussen minima en niet-minima: bij mensen met een laag […]

Verkiezingsprogramma’s over armoede en schulden

Ik ben er eens goed voor gaan zitten en heb bijna alle verkiezingsprogramma’s doorgeplozen. Bestaanszekerheid is een belangrijk thema voor alle partijen. Sommige partijen borduren een beetje voort op het huidige stelsel, anderen gooien het roer om, met bijvoorbeeld eerste stappen richting een basisinkomen. Meerdere partijen doen ook concrete voorstellen voor de aanpak van de […]

Handreiking voor het gebruik van CAK gegevens voor vroegsignalering

Gemeenten kunnen bij het CAK gegevens opvragen van inwoners die in de wanbetalersregeling zitten. Gemeenten mogen die gegevens gebruiken voor vroegsignalering. Het Verwey-Jonker Instituut presenteert een handreiking met voorbeelden van hoe je dat kunt doen.

Schuldenwet beter voor schuldeisers

Eind vorig jaar presenteerden we het voorstel voor een nieuwe Schuldenwet. In verschillende artikelen belichten we onderdelen daarvan. In dit artikel kijken we vanuit het perspectief van schuldeisers. Wgs en Wsnp borgen onvoldoende de belangen van schuldeisers Schuldeisers moeten te vaak lang wachten op een voorstel of überhaupt een bericht van de schuldhulpverlener. Ze krijgen […]

Leiden gaat voor gewoon goede schuldhulpverlening

Met een stevige begroting en ambitie, maar zonder poespas, toeters en bellen. Met meer focus op het primaire proces en handen aan het bed en minder op randzaken en uitprobeersels. Geen zachte heelmeester en niet van het pappen en nathouden. Leiden wil inwoners simpelweg eerder, beter en sneller helpen. Dat staat in het beleidsplan schuldhulpverlening […]

Leiden en Leiderdorp willen snellere hulp bij schulden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met verschillende organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot €40.000. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners […]

Gemeentelijke aanpak zorgverzekeringsschulden

Zorgverzekeringslijn bracht in kaart wat gemeenten doen om zorgverzekeringsschulden bij burgers te voorkomen en op te lossen. De conclusie daarvan is dat gemeenten al veel doen, maar nog lang niet alle mogelijkheden inzetten en de kennis nog tekort schiet. Nagenoeg alle gemeenten bieden een collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) aan. Bijna 80% van de gemeenten […]

Kabinet presenteert Schuldenaanpak

Lees het zojuist gepresenteerde Actieplan brede schuldenaanpak, overzicht initiatieven schuldenaanpak en de Kamerbrief.  Veel maatregelen vonden we al in het Regeerakkoord, een paar keer zelfs met exact dezelfde formulering. Er wordt voor concrete afspraken tussen Rijk en gemeenten onder meer verwezen naar het in februari gestarte Interbestuurlijk Programma (IBP) van Rijk en VNG. Maar zéker wel nieuw is […]

Wanbetalers zorgpremie en achtergrondkenmerken per gemeente

Minister Bruins (Medische Zorg) geeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer en de VWS-Verzekerdenmonitor een update over de wanbetalersregeling. Het aantal wanbetalers is gedaald van 325.810 wanbetalers eind 2014 naar 257.767 op 1 november 2017. Deze daling wordt vooral veroorzaakt doordat zorgverzekeraars op grote schaal betalingsregelingen hebben afgesproken waardoor de bestuursrechtelijke premie direct kan worden […]

Introductiecursus armoedebeleid en schuldhulpverlening – 4 december

Tijdens deze eendaagse cursus word je bijgepraat over actualiteiten, wet- en regelgeving, aard en omvang van de problematiek, beleid en uitvoering, trends en ontwikkelingen rond armoedebeleid en schuldhulpverlening. We behandelen vooral het gemeentelijk perspectief, maar kijken ook naar landelijke ontwikkelingen en de rol van bijvoorbeeld fondsen en andere particuliere initiatieven. Na deze cursus kun je niet […]

Aantal wanbetalers zorgpremie per gemeente

Mensen die hun verplichte zorgpremie niet betalen, belanden in de wanbetalersregeling. Gemeenten kunnen van het CAK een overzicht krijgen van het aantal mensen in de wanbetalersregeling, uitgesplitst per doelgroep. Zie voorbeeld van Dordrecht.* En zie dit Excel-bestand met de aantallen en achtergrondkenmerken in jouw gemeente. Deze cijfers hebben als peildatum 31-12-2015 en zijn waarschijnlijk aan […]

7,5 miljoen extra voor schuldhulpverlening

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te […]

Pamflet MOgroep, VNG, Divosa en NVVK naar Tweede Kamer

Vanmiddag boden de MOgroep, VNG, Divosa en de NVVK de Tweede Kamer een pamflet aan met een aantal vergaande concrete maatregelen om armoede en schulden wel beter te voorkomen, signaleren en beperken (hyperlinks naar achtergrondinfo zijn van mijzelf): Preventie en vroegsignalering Financiële educatie in het onderwijscurriculum, zodat de financiële weerbaarheid onder jongeren wordt vergroot. De […]

Lagere bestuursrechtelijke zorgpremie voor wanbetalers

Vorige week is het wetsvoorstel verbetering wanbetalersmaatregelen aangenomen door de Eerste Kamer. De zorgpremie voor wanbetalers daalt op 1 juli 2016 van €159 naar €128. Dat is 125% van de gemiddelde (nominale) premie. Tot nu toe was dat ten hoogste 130%. Dat is te lezen in deze brief. De verlaging maakt het volgens minister Schippers van […]

Meer wanbetalers zorgverzekering

Het CBS meldt, dat het aantal personen dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie van 2010 tot 2014 met 22% is toegenomen naar 298 duizend. Eind december 2014 was 1 op de 45 volwassenen wanbetaler voor de zorgverzekeringswet. Jongeren zijn 8 keer zo vaak wanbetaler als 65-plussers. Dat er in […]

Compensatie zorgkosten in 2016

In aanvulling op mijn berichtgeving over de Miljoenennota 2016 hier een en ander over de zorgkosten (bewerkte versie van nieuwsbrief BS&F): Voor 2016 raamt VWS de premie voor de basisverzekering op € 1.243 per jaar, een stijging van € 85 ten opzichte van 2015. Het verplicht eigen risico* bedraagt in 2016 € 385, een toename met € 10. Het betreft een […]

Eigen risico zorg inkomensafhankelijk

In het Regeerakkoord staat dat het verplicht eigen risico met ingang van 2015 inkomensafhankelijk wordt. Hierbij is sprake van drie tredes die bij invoering grofweg € 180, € 350 en € 595 zullen bedragen. De omvang van de drie inkomensgroepen is nog niet bekend, maar verondersteld mag worden dat voor minima de lage variant zal gelden. […]

Zorgtoeslag wanbetalers rechtstreeks naar CVZ

Wanbetalers van de zorgverzekeringspremie moeten er rekening mee houden dat zij hun zorgtoeslag niet meer zelf zullen ontvangen, maar dat deze  rechtstreeks wordt overgemaakt aan het College voor Zorgverzekeringen. Dit is een van de maatregelen die het kabinet aankondigt om het aantal wanbetalers verder terug te dringen. Het kabinet wil daarnaast ook wat doen aan […]