Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel kwijtschelding

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.

Dit voorstel betreft een wijziging van o.a. artikel 255 van de Gemeentewet. Dit artikel maakt het nu al mogelijk om, met inachtneming van door de ministers van BZK en V&W, in overeenstemming met de minister van Financiën te stellen nadere regels, eigen gemeentelijke regels vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop bij het verlenen van kwijtschelding de middelen van bestaan in aanmerking worden genomen, die afwijken van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Deze Uitvoeringsregeling bevat nadere regels die door de minister van Financiën krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 voor de kwijtschelding van rijksbelastingen zijn vastgesteld. In de nadere regels is vastgelegd, dat met betrekking tot de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor de berekening van de betalingscapaciteit mag worden uitgegaan van kosten van bestaan die maximaal 100% van de bijstandsnorm bedragen, in plaats van de voor de kwijtschelding van rijksbelastingen geldende 90%.

Vermogensgrenzen
In aanvulling op de bestaande mogelijkheden biedt deze wetswijziging een grondslag om ook gemeentelijke regels vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de verlening van kwijtschelding. Deze nadere regels zullen gemeenten de bevoegdheid geven bij het uitvoeren van de vermogenstoets uit te gaan van maximaal de vermogensnorm in de WWB. Het is aan gemeenten om te besluiten al dan niet van deze ruimere mogelijkheid gebruik te maken.

Ondernemers
In de nadere regels zal verder worden bepaald dat de regels voor het verlenen kwijtschelding ook zullen kunnen gelden voor ondernemers, met dien verstande dat het daarbij alleen mag gaan om decentrale belastingen die géén relatie hebben met de onderneming die door de belastingplichtige wordt gedreven of het beroep dat door hem wordt uitgeoefend. Met andere woorden: er kan bijvoorbeeld wel kwijtschelding verleend worden van de afvalstoffenheffing betrekking hebbend op het huishouden van de ondernemer, maar niet van de reinigingsrechten die betrekking hebben op zijn bedrijf. Dit is ingegeven vanuit de gedachte dat kwijtschelding van lokale belastingen met betrekking tot het bedrijf de concurrentieverhoudingen zou kunnen verstoren en zou kunnen leiden tot verboden staatssteun. Voor deze verruiming van de mogelijkheden is geen wetswijziging nodig. Deze verruiming kan worden bereikt door het wijzigen van de al genoemde nadere regels.

Lees ook de Memorie van Toelichting.

Amendementen verworpen
Amendementen om de inkomensgrenzen te verhogen tot 120% (SP) en standaard de WWB-vermogengrenzen  te hanteren (PvdA) hebben het niet gehaald.

Inwerkingtreding
Nu gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als die het voorstel aanneemt, neem ik aan dat de wijziging per 1 januari 2012 in werking treedt. Naschrift (d.d. 2 april): op de website van de VNG lees ik, dat het vanaf 1 april al mogelijk is om kwijtschelding aan ondernemers te verlenen.

Atlas lokale lasten
Toevallig presenteert het COELO vandaag de Atlas van de lokale lasten 2011.

Een gedachte over “Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel kwijtschelding

  1. Dat is goed nieuws, bedankt voor het posten! Ik wacht hier al jaren op. Eerst kwam je als zelfstandige helemaal nooit in aanmerking, hoe arm je ook was, en de laatste jaren kwam je alleen in aanmerking als je een uitkering (WWIK of BBZ) kreeg. Heel oneerlijk.

Geef een reactie