Controversieel

De voorgestelde wetswijziging om gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen èn het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening zijn door de nieuwe coalitie alsnog controversieel verklaard.

De wetteksten liggen klaar voor behandeling en stemming in de Tweede Kamer. De vraag is nu wanneer de wetten worden ingevoerd en zelfs òf ze nog worden ingevoerd. Voor de schuldhulpverlening is 1 juli 2011 misschien nog haalbaar. Voor de kwijtschelding geldt, dat de wijziging eigenlijk het beste kan worden ingevoerd tegelijkertijd met de start van een nieuw belastingjaar. Dit om onduidelijkheid en rechtsonzekerheid te voorkomen.

Discussie over kwijtschelding
Afgelopen zomer beantwoordde het demissionaire kabinet nog vragen over de kwijtschelding (nota naar aanleiding van het verslag). De PvdA vroeg bijvoorbeeld of de regering mogelijkheden ziet de bevoegdheden van kwijtschelding ook te verruimen voor mensen met schulden. De demissionaire regering antwoordde, dat de kosten die de afbetaling van schulden betreffen, over het algemeen niet kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke bestaanskosten en dus niet bij het bepalen van de betalingscapaciteit in aanmerking kunnen worden genomen. Dit staat ook in de WWB, en de regering wil hier niet van afwijken. Maar de regering merkt wel op, dat lokale overheden voldoende bevoegdheden hebben om het eigen beleid te bepalen in het geval van een minnelijke schuldregeling, dus naast of apart van de kwijtschelding.

PvdA en SP vroegen of de kwijtschelding ook kan worden verruimd voor mensen met een inkomen tot bijvoorbeeld 120% van de bijstandsnorm, zoals ook bij andere inkomensondersteunende maatregelen mogelijk is. De regering antwoordde dat zij geen aanleiding ziet voor discussie over het bestaansminimum en zegt dat deze de reikwijdte van dit wetsvoorstel te buiten gaat.

Lees ook de Memorie van Toelichting m.b.t. kwijtschelding.

Geef een reactie