Friese gemeenten lanceren kindpakket.nl

25 Friese gemeenten lanceren samen kindpakket.nl. Inwoners van deze gemeenten kunnen via deze website extra ondersteuning voor hun kinderen aanvragen.

Ik weet niet precies hoe hier de aanvraag bij de gemeente binnenkomt en hoe hij wordt afgehandeld. Zowel laagdrempeligheid voor de aanvrager als snelle en eenvoudige uitvoering door de gemeente zijn bij dergelijke oplossingen van belang. Kijk ook eens naar alternatieven als Berekenuwrechtplus, de webshop van Stimulansz, ‘Pak je kans‘ van Amsterdam en websites Appingedam. En kijk tot slot ook even op kindpakketwijzer.nl van AMC consulting.

Arme kinderen in Nederland zijn het beste af in Pekela

De kinderombudsman presenteerde gisteren de vierde Kinderrechtenmonitor. Lees de hoofdaanbevelingen. En lees waarom je als kind het beste in Pekela kunt wonen.

Pekela

Onderzoek naar kindpakketten

kindpakketDe uitkomsten van het onderzoek naar kindpakketten zijn gepubliceerd. Het onderzoek brengt in kaart hoe gemeenten het kindpakket vormgeven en welke ervaringen er tot nu mee zijn opgedaan. Interessant om je eigen beleid en regelingen eens te spiegelen aan die van andere gemeenten.

De Kinderombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede en gemeenten aanbevolen om een kindpakket samen te stellen. Staatssecretaris Klijnsma heeft deze oproep van harte ondersteund en liet mede daarom het onderzoek uitvoeren.

Enkele bevindingen:

  • Het type voorzieningen varieert aanzienlijk.
  • Bijna de helft van de gemeenten heeft de inkomensgrens voor het kindpakket verruimd naar een percentage boven de 110% van het sociaal minimum (vaak naar 120%). Bij verschillende gemeenten is er sprake van maatwerk waarbij niet naar het netto inkomen maar het besteedbaar inkomen wordt gekeken, bijvoorbeeld in verband met schulden.
  • Gemeenten zetten sterker in op het bereiken van de beoogde doelgroep: de kinderen zelf. Hierdoor zijn veel gemeenten recent overgegaan op verstrekkingen in natura en zien gemeenten er bij verstrekkingen in geld strenger op toe of de middelen ook daadwerkelijk voor kinderen worden aangewend. Ruim de helft van de onderzochte gemeenten die een bundeling van kindvoorzieningen in natura aanbieden, hanteert de term ‘kindpakket’.
  • Externe partijen zoals Leergeld, Jeugdsportfonds, sociale wijkteams, de cliëntenraad, of voedselbanken zijn in drie kwart van de gevallen betrokken bij de totstandkoming en/of de uitvoering van het kindpakket.

 

Effectief kindgericht armoedebeleid

KinderombudsmanIn 2013 presenteerde de Kinderombudsman het rapport Kinderen in armoede. Daarin stond dat 1 op 9 kinderen in armoede opgroeit. De Kinderombudsman adviseerde gemeenten beleid te ontwikkelen. Hij stelde voor een ‘kindpakket’ samen te stellen: een pakket dat de meest noodzakelijke behoeften bevat, aangevuld met zaken om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk hierbij aan een stel winter- en zomerkleren, zwemlessen, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve of culturele ontwikkeling.

In 2014 presenteerde de Kinderombudsman de Handreiking voor Nederlandse gemeenten; Effectief kindgericht armoedebeleid. Daarin worden het kindpakket en andere goede voorbeelden verder uitgewerkt.

(inderdaad, dit is geen nieuws, maar de rapporten verschenen in een periode waarin dit blog niet werd bijgehouden, vandaar..)

Bussemaker: Kindgebonden Budget compenseert afschaffing Wtos afdoende

Minister Bussemaker heeft Kamervragen beantwoord over het bericht dat minimagezinnen de hoge kosten die hun kinderen aan het begin van een mbo-opleiding moeten betalen, steeds moeilijker kunnen opbrengen en dat vooral het schrappen van de tegemoetkoming studiekosten (Wtos) voor jongeren onder de achttien, de gezinnen opbreekt.

Een aantal noodhulpbureaus en ook Stichting Leergeld bevestigden dat zij meer aanvragen krijgen uit deze hoek.

Bussemaker antwoordt dat de ophoging van het Kindgebonden Budget de afschaffing van de Wtos goeddeels compenseert. Het verschil tussen halfjaarlijkse vergoeding (Wtos) en maandelijkse vergoeding (Kindgebonden Budget) kan wel problemen opleveren, maar het is aan scholen om betalingsregelingen te treffen. Ze roept het onderwijs op om soberheid te betrachten bij het voorschrijven van extra onderwijsbenodigdheden voor een opleiding en om zelf voorzieningen te treffen voor ouders en studenten met onvoldoende financiële mogelijkheden. Als er toch signalen binnenkomen van onevenredig hoge extra kosten dan zal de Inspectie van het Onderwijs herstelmaatregelen aan de school opleggen.

Verder geeft Bussemaker aan, dat zij nog dit najaar de uitkomsten van een onderzoek naar het Kindpakket verwacht. Via dit onderzoek wil staatssecretaris Klijnsma van SZW in kaart brengen hoe gemeenten het kindpakket (of een bundeling van kindvoorzieningen in natura met een soortgelijke strekking) vormgeven en welke ervaringen er tot nu toe mee zijn opgedaan. Klijnsma zal de resultaten aan gemeenten en andere partijen beschikbaar stellen om de gemeenten zo in staat te stellen in hun armoedebeleid de ervaringen van een aantal gemeenten met (een vorm van) een kindpakket te kunnen benutten.