Rekentool beslagvrije voet beschikbaar

Om sociale diensten te ondersteunen in het correct berekenen van de beslagvrije voet is een rekentool ontwikkeld. De rekentool staat op deze website. Met de rekentool kunt u binnen enkele minuten de beslagvrije voet en daarmee de incassoruimte voor bijstandsgerechtigden berekenen. De tool is ontwikkeld in samenwerking met Stimulansz en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR).

De rekenhulp hanteert de systematiek zoals die in de wet is vastgelegd. De ‘kale’ beslagvrije voet van 90% wordt verhoogd met de woonkosten en de premie zorgverzekeringen conform artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze werkwijze impliceert dat de sociale dienst bij de bijstandsgerechtigden de hoogte van de (reken)huur en de premie ziektekostenverzekering (incl. aanvullende verzekeringen) uitvraagt, voordat er beslag gelegd of verrekend gaat worden. De hoogte van de huurtoeslag en de zorgtoeslag kunnen door de rekentool automatisch worden berekend.

In het voorjaar van 2008 heeft de staatssecretaris tijdens het in ontvangst nemen van het rapport ‘Mensen met schulden in de knel’ van de LOSR, toegezegd het punt van de beslagvrije voet bij verrekening en beslaglegging nog eens bij gemeenten onder de aandacht te brengen. De bevindingen uit de steekproef die de LOSR heeft uitgevoerd onder gemeenten wijzen erop dat sociale diensten op grote schaal de beslagvrije voet niet correct toepassen. Sociale diensten moeten zich houden aan de wettelijke voorschriften op dit punt. Temeer daar het hier gaat om een kwetsbare groep. Door onjuiste berekening van de beslagvrije voet houden uitkeringsgerechtigden een te laag besteedbaar inkomen over. Uit de steekproef van de LOSR is gebleken dat er in voorkomende gevallen op jaarbasis tot € 500,- teveel verrekend wordt. Armoedebestrijding staat hoog op de agenda. Een onjuiste berekening van de beslagvrije voet kan afbreuk doen aan het gemeentelijk armoedebeleid (bron: gemeenteloket SZW).

Geef een reactie