‘Met minder geld beter en meer schuldhulpverlening’

Onder deze titel is een document opgesteld door een aantal bekende Nederlanders (bekend in schuldhulpverleningsland..) die een bijdrage willen leveren aan verbetering van de schuldhulpverlening. Deel 1 is te lezen op het weblog van Erica Schruer. De aanbevelingen zijn natuurlijk het interessantst en vat ik samen:

Belangrijke stappen die op korte termijn tot een beperkte maar zeer noodzakelijke verbetering van de effectiviteit leiden zijn:
1. onderscheidt alleen concurrente en preferente crediteuren (en niet de zorgverzekeraars een bronheffing toestaan, de belastingdienst toestaan dat ze direct geld van rekening schrijven en een lagere beslagvrije voet hanteren, etc.);
2. early warning systeem waarmee gemeenten snel een signaal krijgen dat het ergens misgaat;
3. alleen certificeren op organisatieniveau (dus niet schuldhulpverleners);
4. aflossingscapaciteit in Wsnp in eerste plaats aanwenden om de bewindvoerder te betalen, zodat Wsnp ten opzichte van minnelijk traject financieel minder aantrekkelijk wordt;
5. praktijken van incassobureaus om allerlei ongeoorloofde bedragen te eisen bij de inning van vorderingen aan banden leggen;
6. ondersteuning aan gemeenten om vorm te geven aan hun preventie- en nazorgbeleid.

Op de langere termijn is een fundamenteel redesign nodig
Gedachten die de bekende Nederlanders de moeite waard vinden om in dit kader te verkennen zijn bijvoorbeeld:
1. scheidslijn tussen het minnelijk en wettelijk traject opheffen, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen de zo licht mogelijke hulp krijgt, maar waarin het ook zo is  georganiseerd dat er altijd een oplossing wordt aangeboden, in uiterste consequentie afgedwongen door de rechter;
2. nieuwe werkwijze gebaseerd op de eerste hulp in een ziekenhuis. waarbij bij aanmelding een screening plaatsvindt om de ernst van de situatie te bepalen. Afhankelijk van de ernst wordt iemand direct, snel of op een later moment geholpen.
3. integrale uitvoering in het kader van de WMO.

Ik kan me helemaal vinden in de aanbevelingen. Ik ben wel benieuwd hoe vooral de aanbevelingen voor de langere termijn worden uitgewerkt. Even wat gedachten die bij mij opkomen:
– Uniformiteit vind ik een belangrijk punt. Zijn we in Nederland niet toe aan 1 landelijke uitvoeringsorganisatie met lokale en regionale dependances, zoals bijvoorbeeld in Ierland en Engeland?
– Ik mis in de aanbevelingen nog het moratorium, maar dat komt wellicht nog in deel 2 of later.
– Hoe gaan we scheidslijn minnelijk-wettelijk opheffen? Bijvoorbeeld door alle schuldregelingen door de rechter te laten uitvoeren, voorbereid door minnelijke schuldhulpverleners (zoals in België).
– Stimulansz schrijft momenteel een handreiking over de aanpak van de wachtlijsten waarin de ziekenhuiswerkwijze ook wordt uitgewerkt.
– Volgens mij is er ook een morele of politieke discussie te voeren over wie nou uiteindelijk de schuld op zich moet nemen: de schuldenaar, de schuldeiser of de gemeente (en dus de belastingbetaler). En hoe zwaar moet de schuldenaar boeten voor zijn onverantwoorde uitgavenpatroon, of hoe zwaar moet de schuldeiser boeten voor het onverantwoord verstrekken van leningen? Hoe lang moet de schuldenaar aflossen, en welk minimuminkomen is nog aanvaardbaar?
– Aansluitend bij het vorige punt zou ik willen dat er in de schuldhulpverlening meer wordt gewerkt met referentiebudgetten van het Nibud. Dus niet iemand standaard op 90% of 95% van de bijstandsnorm zetten, maar goed kijken naar de noodzakelijke uitgaven van het huishouden. In een aantal Europese landen wordt al op die manier gewerkt. (de bijstandsnormen zijn op zich zelf ook al arbitrair, maar dat ter zijde)

Meer commentaar volgt wellicht nog. Ik zit overigens ook klaar voor het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening dat een dezer dagen openbaar zal worden!

Geef een reactie