Benchmark armoede en schulden

Gemeenten kunnen zich nog tot 14 maart aanmelden voor de benchmark armoede en schulden. In de benchmark vergelijken gemeenten hun prestaties op het terrein van armoedebeleid en schuldhulpverlening over het kalenderjaar 2015. Vanaf 14 maart krijgen gemeenten ongeveer een maand de tijd om een vragenlijst in te vullen. De aangeleverde gegevens worden door de benchmarkorganisatie aangevuld met gegevens van onder meer CBS en Inlichtingenbureau. Eind april worden de eerste rapportages opgeleverd. Op 26 mei worden de resultaten besproken tijdens de eerste benchlearn bijeenkomst.

Wat wordt gemeten

 • Omvang en ontwikkeling minimapopulatie (minimascan/CBS) naar inkomensgrens;
 • Minimahuishoudens met kinderen;
 • Bijstand: omvang, samenstelling, duur en Aio (basisbenchmark);
 • % bijstandsgerechtigden¬† zorgtoeslag niet aangevraagd;
 • % bijstandsgerechtigden > 2 mnd. premieachterstand zorgverzekering;
 • Gemiddelde uitgaven bijbij, IIT, CAV, maatschappelijke participatie volwassenen, maatschappelijke participatie jeugd, fondsen (noodfonds, Leergeld e.d.), kwijtschelding en schuldhulp per verstrekking, minima-huishouden en inwoner;
 • Inkomensgrenzen per minimaregeling;
 • Formatie uitvoering bijbij;
 • Gebruik en bereik bijzondere bijstand, kwijtschelding, IIT en CAV, maatschappelijke participatie en beschermingsbewind;
 • Toekenningen en afwijzingen bijbij;
 • Aanvragen, aanmeldingen, intakes en toegekende aanvragen schuldhulp;
 • Recidive schuldhulpverlening;
 • Aantal klanten budgetbeheer, budgetcoaching, totaal schuldhulp en verwijzing Wsnp;
 • Slagingspercentages bemiddeling en sanering;
 • Schuldenvrije uitstroom en uitval;
 • Aantal schuldeisers en gemiddelde schuld;
 • Formatie schuldhulp;
 • Wachttijd schuldhulp;
 • % stabilisatietrajecten >4 mnd;
 • % schuldregelingen >120 dgn.

In de benchmark wordt gebruikgemaakt van gangbare definities van o.a. NVVK en CBS.

Lees meer op de website van Divosa.

Geef een reactie