Eerste Kamer neemt bijstandswet aan

De Eerste Kamer heeft gisteravond het voorstel voor wijziging van de Wwb en samenvoeging van die wet met de Wij aangenomen.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Invoering 110%-norm voor armoedebeleid. De normering geldt alleen voor de categoriale regelingen zoals de langdurigheidstoeslag, de categoriale bijzondere bijstand aan chronisch zieken en gehandicapten, ouderen, mensen met schoolgaande kinderen, collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen, stadpassen en voorzieningen op sociaal cultureel terrein.
  • Invoering huishoudtoets. Hiervoor geldt een overgangsrecht. De huishoudtoets heeft ook gevolgen voor huishoudens met schulden. De motie-Sterk voor compensatie via de bijzondere bijstand moet nog worden uitgewerkt. De motie-Thissen over het geven van het recht op toelage/uitkering aan elk lid van het gezin met als maximumnorm de echtparenbijstandsnorm, is verworpen.
  • Alleenstaande ouders met kinderen tot 5 jaar blijven vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Nieuw voor hen is een scholingsplicht. Daarnaast mogen ze meer bijverdienen met werken in deeltijd zonder dat de uitkering wordt gekort.
  • Introductie van de mogelijkheid om de verplichting op te leggen om maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten als tegenprestatie voor bijstand.
  • Jongeren tot 27 jaar moeten eerst 4 weken zelf actief op zoek gaan naar werk en een opleiding voordat zij een uitkering of ondersteuning kunnen aanvragen. Als na 4 weken blijkt dat de jongere terug kan naar school of dat hij zich onvoldoende heeft ingezet om aan werk te komen, bestaat er geen recht op een bijstandsuitkering.
  • Gelijktijdig met dit wetstraject is er een verordeningsplicht voor kinderparticipatie geïntroduceerd en wordt de dubbele heffingskorting afgebouwd.

Zie de volledige wetteksthoe deze tot stand is gekomen en uitleg op het Gemeenteloket van SZW.

Op het gemeenteloket van SZW vind je een ondersteuningspakket voor gemeenten. Zie ook tijdelijk abonnement aanscherping Wwb (stimulansz) en de publieksfolder ‘Zo zit het met wijzigingen in de Wet werk en bijstand in 2012’.

De VNG heeft een Meldpunt nieuwe Wwb. Gemeenten kunnen via dit meldpunt laten weten waar ze tegenaan lopen bij de uitvoering van de nieuwe Wwb.

Geef een reactie