Donner verplicht gemeenten om beleid te formuleren voor armoedebeleid kinderen

Minister Donner gaat een wetsvoorstel voorbereiden dat de WWB wijzigt “in die zin dat de gemeenten enerzijds worden verplicht om beleid te formuleren inzake de bevordering van participatie van schoolgaande kinderen uit arme gezinnen, zoals bedoeld in artikel 35, vijfde lid, van de WWB, en anderzijds het uitgangspunt van decentralisatie van de verlening van categoriale bijzondere bijstand zo min mogelijk aantast. Dit is te bereiken door in de WWB voor te schrijven dat gemeenteraden gehouden zijn een verordening op te stellen met betrekking tot het verlenen van categoriale bijzondere bijstand voor de kosten in verband met maatschappelijke participatie van schoolgaande kinderen uit arme gezinnen.” Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer als antwoord op de motie Spekman/Blanksma. In de motie wordt voorgesteld om gemeenten die slecht presteren financieel af te rekenen, maar Donner vindt de verplichting om beleid te formuleren een beter alternatief.

Geef een reactie