Evaluatie afspraken Bestuurlijk Akkoord SZW-VNG

In 2007 hebben SZW en VNG afspraken gemaakt zo veel mogelijk mensen voluit mee te laten doen in de samenleving. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Bestuurlijk Akkoord. Er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van het bijstandsvolume, het activeren van nietuitkeringsgerechtigden, een extra impuls aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van schulden en het stimuleren van ondernemerschap. In de eerste evaluatie wordt gerapporteerd over de huidige stand van zaken rond de afspraken in vergelijking met de uitgangspositie van 2007 en de doelen voor 2011.

Bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag
Op het terrein van armoedebestrijding is aanzienlijke vooruitgang te zien. Zo is het bereik van de langdurigheidstoeslag toegenomen van 80 naar 87 procent. Ook het bereik van de bijzondere bijstand nam toe (van 38 naar 41 procent). Het aantal kinderen dat materieel profiteert van de bijzondere bijstand is licht toegenomen.
Maar er is niet alleen vooruitgang. Het percentage leenbijstand t.o.v. de totale verstrekte bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen is opgelopen, ondanks afspraken om terughoudend om te gaan met leenbijstand.

Wachttijden schuldhulpverlening
Door de extra toeloop naar de schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis lukt het op dit moment niet alle gemeenten om de wachttijd van maximaal 4 weken in de praktijk te realiseren. SZW en VNG vinden het van groot belang dat gemeenten nu alles op alles zetten om de wachttijd terug te brengen naar het beoogde niveau van 4 weken. In het eerste kwartaal van 2010 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van een quick scan naar de wachttijden. Eind 2010 en eind 2011 zal de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd worden over de dan bestaande wachttijden.

Geef een reactie