2010 Stedenestafette tegen armoede en sociale uitsluiting

De gemeente Utrecht, Divosa, Movisie en het Verwey-Jonker Instituut organiseren in het kader van het Europees Jaar tegen Armoede een stedenestafette. De organisaties willen zo lokale Nederlandse initiatieven stimuleren en landelijke en Europese bekendheid geven.

Tijdens een startmoment in Utrecht wordt het initiatief van Europa naar de gemeenten gebracht en wordt het startsein gegeven voor de stedenestafette. De bedoeling van de estafette is om te laten zien hoe er in Nederland op lokaal niveau door overheid en particulier initiatief – en in de eerste plaats door de mensen die armoede en sociale uitsluiting aan den lijve ondervinden – wordt gewerkt aan bevordering van maatschappelijke participatie. Een menswaardig inkomen en kansen om “mee te doen” zijn daarvoor de basisvoorwaarden. Tegelijk willen de initiatiefnemers een extra impuls geven aan lokaal armoedebeleid door partners op lokaal niveau bij elkaar te brengen en door creatieve initiatieven landelijk in de kijker te plaatsen. Zo krijgt lokaal armoedebeleid een extra impuls en worden gemeenten gestimuleerd om er extra aandacht aan te besteden. Ten slotte hopen de initiatiefnemers dat hierdoor ook landelijk een publiek debat over armoede en sociale uitsluiting in Nederland gevoerd gaat worden en dat dit het landelijk armoedebeleid en de beeldvorming over armoede en zij die het ondervinden beïnvloedt.

StedenestafetteHet project bestaat uit vijf onderdelen, die allemaal met elkaar verbonden zijn. Begin en eind worden gevormd door een startmoment en een slotconferentie. Aan het begin van het jaar zal de Gemeente Utrecht tijdens een conferentie, wellicht in Den Haag, de stedenestafette aankondigen. De gemeente Utrecht zal vervolgens de aftrap geven tijdens een startmoment waarin zij het estafettestokje van de Europese Unie in ontvangst neemt om het vervolgens aan de andere deelnemende steden door te geven. Aan het eind van het jaar zal tijdens een slotconferentie (mogelijk tijdens de slotconferentie van het Ministerie van Sociale Zaken) de opbrengst van de Nederlandse stedenestafette worden gepresenteerd aan landelijke en Europese publieke en private actoren. Daarnaast bevat de campagne drie kernactiviteiten. Centraal staat een reeks “lokale manifestaties”. Gemeenten worden opgeroepen om op lokaal niveau iedereen die actief betrokken is bij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting bij elkaar te brengen om het bestaande lokaal armoedebeleid te evalueren en samenwerking voor de toekomst een nieuwe impuls te geven. Het is de bedoeling dat circa 40 gemeenten meedoen. De 40 lokale manifestaties zijn vooral bedoeld om in de eigen buurt te laten zien wat er allemaal is bereikt en welke voortgang en vaart in de armoedeaanpak zit.

In elk van de 40 gemeenten die aan de estafette meedoen wordt door het Verwey-Jonker Instituut een beschrijving gemaakt van de lokale (beleids)situatie met betrekking tot bestrijden van armoede en uitsluiting om – zo mogelijk op basis van bestaand onderzoek en al aanwezige kennis – op een landelijk vergelijkbare wijze in kaart te brengen welke publieke en private, professionele en vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente betrokken zijn bij het armoedebeleid en welke rijkdom aan activiteiten er ontplooid wordt. Dit levert in de eerste plaats concrete, op de gemeente toegesneden, verbetersuggesties op, maar ook een landelijk overzicht van lokaal beleid en een praktijkboek voor bestrijding van armoede en uitsluiting door samenwerking.

Alle Nederlandse gemeenten (en andere organisaties) worden uitgenodigd om lokale initiatieven te nomineren voor een landelijke prijsvraag van innovatieve lokale initiatieven ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Hugo Swinnen, projectleider stedenestafette: HSwinnen@verwey-jonker.nl.

Geef een reactie