Extra middelen schuldhulpverlening grotendeels naar gemeenten

Een groot deel van de 130 miljoen zal via een specifieke uitkering aan de gemeenten worden gegeven om de te verwachten extra toeloop van schuldhulpverzoeken als gevolg van de financiële en economische crisis op te kunnen vangen. Daarnaast wordt ingezet op ondersteuning van gemeenten om effectiever te kunnen werken. Het is ook de bedoeling dat medewerkers op de Werkpleinen werkzoekenden actief gaan informeren over hoe om te gaan met de terugval in inkomen en waar nodig ook direct doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Tussen haakjes: vorige week constateerden we in het platform schuldhulpverlening dat de financiële quickscan en budgetadvies, in combinatie met Berekenuwrecht of de infokaart zijn schulden een probleem? handige instrumenten zijn voor de medewerkers van de Werkpleinen.

De voorstellen voor besteding van de 130 miljoen staan in het Actieplan Schulden. De VNG ondersteunt het voorstel om in te zetten op preventie. In het pakket van maatregelen is ook aandacht voor kleinschalige initiatieven op wijk- en buurtniveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Dit onderdeel vloeit voort uit een amendement van het Tweede Kamerlid Spekman. Met ongeveer twintig gemeenten wordt momenteel de concrete invulling verkend van dergelijke wijk- en buurtinitiatieven.

De 130 miljoen euro voor de extra acties in de komende drie jaar komt bovenop de 350 miljoen die het kabinet voor armoedebeleid en schuldhulpverlening in deze kabinetsperiode al beschikbaar heeft gesteld.

Geef een reactie