2010 Europees Jaar tegen armoede

Op voorstel van de Europese Commissie is 2010 het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (verder: Europees Jaar tegen de armoede). Ook Nederland zal aandacht besteden aan het Evlag_van_europauropees Jaar tegen armoede. Om te bewerkstelligen dat de lidstaten daadwerkelijk aandacht besteden aan het Europees Jaar tegen de armoede verwacht de Commissie dat er een Nationaal Programma wordt opgesteld. Deze week bezocht ik het Ministerie van SZW om hierover mee te denken. In het Programma wordt aangeven wat de nationale context is en de wat de Nederlandse uitdagingen zijn, hoe de nationale doelstellingen samenhangen met de Europese doelstellingen van het Jaar en hoe we mensen in armoede betrekken bij de activiteiten gedurende het Jaar.

Subsidieregeling voor activiteiten
Er komt in ieder geval een subsidieregeling ten behoeve van de organisatie van activiteiten in het kader van het Jaar tegen armoede op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Naar verwachting zal deze subsidieregeling vooral worden gericht op maatschappelijke organisaties waaronder belangenbehartigers.

Thema’s
Vanuit Europa zijn de volgende thema’s aangereikt:

  1. kinderarmoede en ‘overerving’ van armoede van generatie op generatie;
  2. een op integratie gerichte arbeidsmarkt; achterstand in het onderwijs en bij scholing;
  3. toegang tot basisvoorzieningen, zoals behoorlijke huisvesting;
  4. discriminatie en de bevordering van de inburgering van immigranten en de integratie van etnische minderheden in de samenleving en op de arbeidsmarkt;
  5. de behoeften van mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen.

Deze thema’s vertonen een grote overlap met de beleidsdoelstellingen van het kabinet zoals deze onder de Sociale Pijler en met name ‘Iedereen doet mee’ zijn geformuleerd. In het Nationaal Actieplan Armoedebestrijding en Participatiebevordering 2008, dat onderdeel is van de Nationaal Strategische Rapportage sociale bescherming en insluiting, zijn de doelstellingen van het kabinet verder geoperationaliseerd en is een overzicht gegeven van het armoedebeleid in Nederland.

Geef een reactie