Beleidsreactie op onderzoeken naar schuldhulpverlening

Minister Kamp van SZW stuurde vandaag de Eerste en Tweede Kamer een beleidsreactie op drie onderzoeken:

  1. Tijdelijke middelen schuldhulpverlening 2009-2011 (onderzoek naar besteding extra middelen). Reactie: “Het is positief dat gemeenten met de extra tijdelijke middelen werk hebben gemaakt van het verbeteren van de kwaliteit en daarmee van de effectiviteit van de schuldhulpverlening. Tegelijkertijd blijkt ook uit dit onderzoek dat nog niet alle gemeenten daarmee bezig zijn, terwijl dat wel van belang is met het oog op de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Ik ga ervan uit dat gemeenten hiervoor het lopende jaar benutten. Zij kunnen daarbij gebruik maken van het door de sector en het rijk ontwikkelde ondersteuningsprogramma Op weg naar effectieve schuldhulp.”
  2. Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening (o.a. evaluatie wijkgerichte aanpak en inzet vrijwilligers). De evaluatie heeft een aantal aanbevelingen voor gemeenten opgeleverd: Het is van belang dat de gemeente veel aandacht besteed aan het beleidsontwerp en de regierol van de gemeente. Hierbij is inzicht in de mogelijkheden voor en de wijze van samenwerking met de in de gemeente werkzame organisaties onmisbaar. De veranderingen die in gemeenten plaatsvinden bij de overgang naar “Welzijn nieuwe stijl” bieden mogelijkheden om het welzijnswerk effectiever bij de schuldhulpverlening te betrekken. Vrijwilligersorganisaties moeten duidelijk maken op welke onderdelen van de schuldhulpverlening zij een rol kunnen spelen. Een heldere taakafbakening en een warme overdracht tussen organisaties zijn belangrijke voorwaarden. De kwaliteit en continuïteit van het vrijwilligerswerk moet geborgd worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat de inzet van vrijwilligers wordt ingebed in de integrale aanpak. De ervaringen en aanbevelingen zullen als onderdeel van het ondersteuningsprogramma “Op weg naar effectieve schuldhulp” onder de aandacht van de gemeenten en andere betrokken organisaties gebracht worden.
  3. Monitor betalingsachterstanden 2011 (zie bericht 30% heeft schulden eerder vandaag, met ook een reactie van staatssecretaris De Krom).

Geef een reactie