Toekenning extra middelen schuldhulpverlening 2010

Jaarlijks moet de hoogte van de specifieke uitkering schuldhulpverlening voor iedere gemeente afzonderlijk worden vastgesteld. In oktober is dit voor de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2010 gebeurd. Vooruitlopend op de toekenning van de uitkering is in juni van dit jaar aan gemeenten een voorschot verleend. Het verstrekte voorschot zal met het toegekende bedrag worden verrekend. Het resterende bedrag wordt binnen 6 weken na de toekenning aan gemeenten betaald. In dit excelbestand is per gemeente het bedrag van de specifieke uitkering 2010 opgenomen. De toekenningsbeschikkingen zijn vanaf 22 oktober 2010 aan gemeenten verzonden. Bron: SZW.

Geef een reactie