Klijnsma en Plasterk achten Jeugdcultuurfonds van grote waarde

Dit schrijven beide bewindslieden in hun brief aan de Tweede Kamer. Het minsterie van OCW is in gesprek met het landelijke Jeugdcultuurfonds om te bezien “hoe dit fonds in de komende jaren zo effectief mogelijk kan opereren en welke steun daarbij nodig is.” Kabinet en Kamer zijn begaan met het lot van kinderen uit arme gezinnen die niet mee kunnen doen aan sport of cultuur. Om die reden zijn er SZW convenanten afgesloten met gemeenten en is er 80 miljoen beschikbaar gesteld (in 2008 en 2009) voor de impuls Kinderen doen mee! Klijnsma en Plasterk constateren dat binnen gemeenten de contacten tussen de diensten cultuur en sociale zaken “nog maar mondjesmaat op gang komen” en dat met name cultuurambtenaren nog niet op de hoogte zijn van de impuls. Het Jeugdcultuurfonds vervult hierin een belangrijke rol. “Niet alleen omdat het Jeugdcultuurfonds kinderen helpt, maar ook omdat het fonds een agenderende, informerende en verbindende werking richting particuliere fondsen en gemeenten kan hebben.” Lees de volledige brief aan de Tweede Kamer.

Geef een reactie