Aandacht voor mogelijkheden bijstand kleine zelfstandigen in financiële problemen

Uit de SZW-verzamelbrief van 9 februari 2009 van staatssecretaris Klijnsma (de belangrijkste onderdelen heb ik vet gedrukt):

“Tijdens het Algemeen Overleg van 21 januari 2009 met de Tweede Kamer over de WWB heeft de Kamer nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de financiële positie van (kleine) zelfstandigen die getroffen zijn of dreigen te worden door de gevolgen van de kredietcrisis. De leden dringen erop aan dat bijstandsaanvragen van zelfstandigen die in de problemen zijn geraakt met zoveel mogelijk spoed worden afgehandeld en dat de gemeenten zo breed mogelijke bekendheid geven aan de mogelijkheden die het besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) biedt voor zelfstandigen in financiële problemen.
Ik onderschrijf de inbreng van de leden van de Tweede Kamer volledig. Bij deze wil ik u dan ook verzoeken om maximaal de mogelijkheden te benutten die het Bbz 2004 u biedt om inkomensondersteuning te verlenen aan zelfstandigen, die als gevolg van een (tijdelijke) terugval in inkomsten niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. Ik ben voornemens om in overleg met de verschillende organisaties van zelfstandigen de mogelijkheden van het Bbz 2004 breed onder de aandacht te brengen. In dat kader verzoek ik u om binnen uw gemeente eveneens brede bekendheid te geven aan de mogelijkheden van het Bbz 2004.
Gezien de huidige situatie doe ik een beroep op u om aanvragen van zelfstandigen met spoed en dienstvaardigheid in behandeling te nemen en u bij de beoordeling van een bijstandsaanvraag in het kader van het Bbz 2004 in eerste instantie zoveel mogelijk te richten op het lenigen van de directe financiële problematiek. Hierbij vraag ik nadrukkelijk uw aandacht voor het belang van tijdige bevoorschotting ten einde te voorkomen dat de zelfstandige in liquiditeitsproblemen geraakt. Bevoorschotting van de algemene bijstand dient uiterlijk binnen vier weken na indiening van de aanvraag plaats te vinden (artikel 14, tweede lid, Bbz 2004 juncto artikel 52 WWB).
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat het recht op bijstand niet alleen bestaat als de zelfstandige in bijstandsbehoeftige omstandigheden verkeert, maar ook als deze in dergelijke omstandigheden dreigt te geraken (artikel 11 WWB)”.

Geef een reactie