Toch koudetoeslag?

Gemeenten mogen geen categoriale bijdrage verstrekken voor de hoge energiekosten van afgelopen winter. De gemeente Oldambt heeft zich aangesloten bij een aantal andere gemeenten die de regering in een motie oproepen zelf met een koudetoeslag te komen voor huishoudens met een laag inkomen. Lees meer op gemeente.nu.

In de verzamelbrief van SZW van februari jl. schrijft staatssecretaris Klijnsma over de koudetoeslag het volgende:
‘Op grond van artikel 35 WWB kan voor uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende kosten van het bestaan individuele bijzondere bijstand worden verleend. In dit verband kan bijvoorbeeld een langdurige koudeperiode als bijzondere omstandigheid worden aangemerkt. Omdat iedere woon- en gezinssituatie van de belanghebbenden onderling verschillend is, heeft de kou ook een verschillend effect op de jaarlijkse energieafrekening. Daarnaast blijken de energieprijzen het afgelopen jaar te zijn gedaald. Het antwoord op de vraag of en zo ja in welke mate er in dit soort situaties recht bestaat op bijzondere bijstand, is dan ook bij uitstek een beoordeling die op individueel en lokaal niveau moet plaatsvinden. Tot slot merk ik op dat het wettelijke kader van de WWB geen ruimte biedt voor het verstrekken van een ‘koudetoeslag’ in de vorm van categoriale bijzondere bijstand.’

Geef een reactie