Looptijd schuldregeling

De NEN-normen voor de schuldhulpverlening zijn vastgesteld door de normcommissie. Eén van de normen heeft betrekking op de looptijd van de schuldregeling in het minnelijke traject. De norm houdt in dat voor 25% van de schuldenaren de looptijd kan worden verlengd van 3 naar 5 jaar. De doelgroep van 25% wordt gevormd door schuldenaren met een hogere afloscapaciteit (hoger dan bedrag X).

 

De looptijd van deze schuldregeling bestaat in feite uit twee delen. Gedurende de eerste 36 maanden draagt de schuldenaar iedere maand zijn totale afloscapaciteit af ten gunste van de schuldeisers. Er vinden in deze periode geen hercontroles plaats dus er is sprake van een vaste afloscapaciteit. Na 36 maanden vindt er één hercontrole plaats. Deze hercontrole is bedoeld voor het bepalen van de afloscapaciteit voor het tweede deel van de schuldregeling. De hercontrole is duidelijk niet bedoeld ter controle van de achterliggende periode. Het tweede deel van de schuldregeling duurt maximaal 24 maanden. Gedurende die periode draagt de schuldenaar iedere maand de helft van zijn afloscapaciteit af ten gunste van de schuldeisers. De afloscapaciteit is ook in het tweede deel van de schuldregeling vast en wordt bepaald aan de hand van de VTLB – berekening danwel door toepassing van de aflostabel van de NVVK.

 

Het is reëel te verwachten dat het slagingspercentage door deze maatregel gaat stijgen. Schuldeisers krijgen immers een hoger aanbod. Voor de gemeente levert het verlengde traject waarschijnlijk hogere uitvoeringskosten op. Voor een deel van de schuldenaren betekent de maatregel dat zij 2 jaar langer van een laag inkomen moeten rondkomen. De normcommissie wordt onder meer gevormd door de Raad voor Rechtsbijstand, Divosa, de Nederlandse Vereniging van Banken en de NVVK. Een aantal leden van de normcommissie heeft bij het vaststellen van de normen aangegeven eerst de achterban te willen raadplegen. De NVVK heeft afgelopen donderdag haar leden geraadpleegd. Deze hebben met meerderheid van stemmen ingestemd met de norm.

 

Nog dit jaar zal er ook meer duidelijkheid komen over de door Aboutaleb aangekondigde wettelijke regels voor het minnelijke traject. Daarin wordt waarschijnlijk ook aangegeven wat de rol is van de onlangs opgeleverde nen-normen en de certificering.

 

Wat vindt je van de verlenging van de looptijd?

6 gedachtes over “Looptijd schuldregeling

 1. Verlenging van de looptijd zal desastreus zijn voor veel debiteuren. Het is nu al verschrikkelijk moeilijk om 36 maanden vol te houden. Hoe hou je mensen gemotiveerd tijdens zo’n lange periode. Wie gaat deze mensen begeleiden. En wie gaat dit betalen?

 2. Mijn vrouw en ik staan aan de vooravond van het SHV-traject. Volgende week tekenen we de WSNP-aanvraag, en daarna gaat het spul naar de rechtbank. We kunnen nu de aanstaande 3 jaar al niet overzien, laat staan 5 jaar. Niemand gaat in feite vrijwillig de schuldhulpverlening in en dan is 5 jaar wel erg lang. Ben het met Mark eens…hoe blijf je gemotiveerd?

  Weet iemand overigens hoe lang het duurt voordat de rechtbank zich over de WSNP-aanvraag buigt? Zoals gezegd: donderdag moeten we tekenen…Moet we rekening houden met ergens in januari, of nog langer? En heeft er nog iemand tips voor ons? Onze begeleider heeft gezegd dat waarschijnlijk onmiddellijk onze bankrekening wordt geblokkeerd zodra we de rechtszaal uitkomen…klopt dat?

 3. Vooral vanuit gemeenteland worden er vraagtekens gezet bij het verlengen van de looptijd. Argumenten die ik o.a. per mail ontving:
  – De nieuwe normering is vooral gericht op de belangen van schuldeisers en doet geen recht aan de complexiteit van schuldsituaties
  – Tegenover de verlengde looptijd van 3 naar 5 jaar (in 25 %) van de gevallen staat geen verplichting om in de overige 75% van de schuldregelingsvoorstellen akkoord te gaan.
  – Uit onderzoek van o.a. het Nibud is meer dan eens gebleken dat mensen maximaal 3 jaar op het minimumniveau kunnen leven. Bij een langere periode komt het perspectief op verbetering te ver weg te liggen. De ruimte van 50 % die ontstaat na 3 jaar biedt hierin te weinig soelaas.
  – De NEN gaat uit van het werken met een vast aflossingsbedrag: eenmaal vastgesteld kan dit niet meer worden gewijzigd. Dit wordt als een voordeel gebracht: Immers een verbetering van de inkomenspositie na het tot stand komen van de regeling vloeit zo terug naar de schuldenaar.
  Echter bij een nadelige inkomenswijziging betekent dit een verlenging van de aflossingstermijn omdat het vooraf afgesproken bedrag (op basis van 36 x de vastgestelde aflossing per maand) moet worden afgelost. Je kunt hierbij uitzondering wel van afwijken, mits schuldeisers hiermee akkoord gaan, maar dat is voor de totale groep geen oplossing en brengt onnodig veel werk met zich mee.
  – De kosten voor gemeenten zullen toenemen: er moet langer een vorm van budgetbeheer plaatsvinden en de verwachting is ook dat er een groter beroep zal worden gedaan op armoede ondersteunende regelingen.

 4. Inpricipe kan een aanvraaag WSNP snel worden behandeld door de rechtbank.
  Dan is nog de vraag of de aanvraag wordt gehonoreerd. Het blokkeren van een bankrekening zal na toestemming om te worden toegelaten tot het WSNP traject niet mogen gebeuren.
  Alle banken hebben een convenant ondertekend waar zij verplichten een bankrekening aan te houden.
  Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten.

  Een stukje uit dit convenant.
  De banken die dit Convenant hebben onderschreven onderkennen vanuit hun
  maatschappelijke verantwoordelijkheid dat het van groot belang is dat zoveel mogelijk mensen een laagdrempelige toegang hebben en houden tot het betalingsverkeer. Daarom bieden zij in principe aan iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland dan wel met een postadres bij een erkende hulpverlenings- of overheidsinstantie en die zich conform de Wet identificatie bij financiële dienstverlening kan legitimeren, een
  pakket primaire betaaldiensten.

  Het openen van een bankrekening en het pakket primaire betaaldiensten
  De bankrekening, waarvoor het principe van het pakket primaire betaaldiensten geldt, is een particuliere bankrekening waarop de belangrijkste inkomsten (loon, sociale uitkeringen, pensioenen etc.) kunnen worden gestort, ongeacht de periodiciteit of het bedrag.
  Het toekennen van het pakket primaire betaaldiensten mag door de bank niet afhankelijk worden gesteld van de afname van andere bankproducten en diensten.
  Voor een persoon die over regelmatige inkomsten beschikt, kan, voorzover deze niet met een erkende hulpverleningsinstantie een budgetteringsregeling heeft getroffen, als voorwaarde
  voor toekenning worden gesteld dat deze inkomsten op de betreffende bankrekening binnenkomen.

 5. Dank voor je antwoord Mark.
  Het is niet zo dat de bank de rekening blokkeert, maar dat de rechtbank cq. aangestelde bewindvoerder dat kan doen. Ons is al geadviseerd om voor de gang naar de rechtbank voldoende cash op te nemen, mits dat op de rekening staat natuurlijk….

Geef een reactie