Uitkeringsinstanties, schuldeisers, werkgevers en zorgaanbieders melden geldproblemen bij gemeente #vroegsignalering

Vandaag bespreekt de Tweede kamer de Wgs en het voorstel om vroegsignalering van betalingsachterstanden op de vaste lasten te verplichten. Zorgverzekeraars, woningcorporaties en energie- en waterleveranciers geven straks zonder toestemming van hun klant diens contactgegevens door aan de gemeente. Ambitieuze gemeenten kunnen daarnaast ook meldingen ontvangen van partijen zoals SVB, telecombedrijven, UWV, CJIB, incassobureaus, pensioenfondsen, […]

Werkgever moet geen hulpverlener zijn maar goede verwijzer

Een werknemer met schulden kost de werkgever €13.000 per jaar, zo weten we uit onderzoek van het Nibud (2017). Voor werkgevers die hun werknemers willen ondersteunen maar niet weten hoe, heeft Panteia nu een stappenplan ontwikkeld (klik om te vergroten): Een werkgever moeten geen hulpverlener zijn, maar een goede verwijzer, stellen de onderzoekers. Lees het […]

Werknemer met schulden kost werkgever €13.000

62% van de werkgevers heeft te maken met werknemers die in de schulden zitten, zo meldt het Nibud. Zo’n werknemer kost de baas zo’n €13.000 per jaar. Bijvoorbeeld vanwege stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon. Ruim de helft van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot […]

Gemeente en werkgever werken samen bij schuldhulp

Veel bedrijven hebben regelmatig te maken met financiële problemen van werknemers. Dat bleek vorige week al uit een peiling van Divosa en het Nibud. Om werkgevers te ondersteunen opende het Nibud de webpagina http://www.nibud.nl/werkgevers. Vandaag presenteerden het Nibud en Divosa een handreiking met goede voorbeelden en modellen van samenwerking tussen gemeenten en werkgevers. Tijdens het […]

Nibud opent Nibud.nl/werkgevers met praktische handvatten bij schulden

Financiële problemen bij werknemers vormen een grote kostenpost voor werkgevers. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nibud heeft gehouden in samenwerking met Divosa. In het platform schuldhulpverlening lichtte Tamara Madern van het Nibud vorige week al een tipje van de sluier. 79% van de bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75% heeft […]

Gemeenten ondersteunen werkgevers met personeel met financiële problemen

Het Nibud en Divosa onderzoeken wat de gevolgen zijn van schulden van werknemers op de werkvloer. De uitkomsten worden gebruikt om werkgevers beter te ondersteunen als zij te maken krijgen met financiële problemen bij hun personeel. Dit najaar verschijnt een handreiking met goede voorbeelden en methodieken die ook voor gemeenten – die werkgevers in de […]

Doetinchem biedt extra steun aan inwoners met financiële problemen

Het Doetinchemse college heeft gisteravond de Aanpak ‘Impuls Bestaanszekerheid’ vastgesteld. ‘Hoewel de Uitvoeringsagenda armoedebeleid en schulddienstverlening 2022-2024 van nog relatief recente datum is en we volop werken aan de uitvoering, vinden wij het noodzakelijk dat we deze aanvullen met nieuwe maatregelen’, zegt wethouder Jorik Huizinga. Een paar maatregelen uitgelicht: Lees ook het persbericht. PS: kijk […]

Kabinet presenteert Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Gisteren stuurde minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer. De aanpak staat in deze Kamerbrief. Bekijk ook het nieuwsbericht, de factsheet, visual en de videoboodschap van de minister: Drie doelen Er zijn 3 kwantitatieve doelstellingen. Deze sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN. Halvering aantal mensen in armoede […]

Verbeter de keten van schuldhulpverlening

Met ondersteuning van Schouders Eronder kun je de samenwerking met welzijnsorganisaties, werkgevers, vrijwilligers, het onderwijs en andere maatschappelijke partners verbeteren. Schouders Eronder faciliteert ‘werkplaatsen’ waarbij ketenpartners gezamenlijk een vraagstuk methodisch aanpakken. Dit gebeurt o.a. tijdens 8 bijeenkomsten en met begeleiding van experts. Lees meer.

Den Haag innoveert verder

Den Haag innoveert in schuldhulpverlening, schreef ik ruim een jaar geleden. In een voortgangsbrief kijkt de gemeente nu terug en vooruit op het armoede- en schuldenbeleid. Vorige week bood het college de brief aan aan de gemeenteraad, Koningin Máxima en minister Schouten. Er staan een paar interessante initiatieven in. Nieuw is de individuele bijzondere bijstand […]

Hoe bereik je werkende minima?

Hoe zorg je dat werkende minima gebruikmaken van de minimaregelingen waarop zij recht hebben: Benut informeel netwerk; Benut lijst met vindplaatsen; Kom in contact bij een life-event; Verspreid je boodschap niet alleen via websites; Maak een eenvoudig overzicht van alle regelingen, zowel op papier als digitaal; Vereenvoudig de aanvraagprocedure; Verduidelijk en benoem nadrukkelijk dat (gemeentelijke) […]

Met werknemers en zzp’ers in gesprek over schulden

Met de signaalkaart van het Nibud kunnen o.a. werkgevers en ondersteuners in gesprek gaan met medewerkers en zzp’ers: Download de gesprekshandleidingen. Kijk ook nog eens op financieelfittewerknemers.nl en nibud.nl/werkgevers. Wat kun je als gemeente doen? Lees bijvoorbeeld Hoogeveen: samen met werkgevers financiële problemen eerder in beeld en zoek op mijn blog op werkgever.

Beleidsvisie Rondkomen Hoorn

De gemeenteraad van Hoorn heeft vorige week de Beleidsvisie Rondkomen vastgesteld. Een paar highlights: Via een pilot krijgen tenminste 50 inwoners hulp en inzicht in het voorkomen van de armoedeval. Hiervoor wordt de rekentool Werkloont van Stimulansz ingezet. De Voorzieningenwijzer wordt gebruikt om inwoners te wijzen op mogelijkheden om inkomen te verhogen en te besparen […]

Vroegsignalering 2.0

Afgelopen drie jaar heeft de coöperatie Goede Gieren onder de naam ‘Amargi’ vroege hulp bij geldzorgen georganiseerd. Per 31 juli 2020 is het project afgerond. Zie hier de samenvatting. We zijn blij dat de ontwikkelde werkwijze op de meeste plekken is ingebed in de reguliere financiële hulpverlening. Deze vorm van vroegsignalering is een waardevolle aanvulling op de […]

Landelijk convenant vroegsignalering

Er wordt gewerkt aan een landelijk convenant met water- en energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars. NVVK is penvoerder. Inhoud: In welk stadium wordt achterstand gemeld Welke gegevens worden uitgewisseld Hoe wordt gemeld (BKR, RIS of anders) En misschien ook wat over (tijdelijke) opschorting incasso Het voornemen is om het convenant nog dit jaar – en in […]

Corona-maatregelen rond armoede en schulden

Dit artikel wordt niet meer geactualiseerd Hoe groot is het probleem NVVK, Divosa en VNG brengen met de Monitor Schuldhulpverlening tijdens de corona-crisis in kaart hoeveel extra aanmeldingen er zijn. Klik hier voor de laatste resultaten. Het is nu nog relatief rustig, maar dat is waarschijnlijk stilte voor de storm. Bijna 40% verwacht straks overbelasting […]

Breda focust op werkende arme

Het college van Breda presenteert haar beleidsplan armoede en schulden. Het plan moet nog worden vastgesteld door de raad. Het is een mooi compleet beleidsplan met een paar interessante maatregelen. In de hoofdstukken 5-7 wordt elke paragraaf samengevat met een kopje ‘wat gaan we doen’. Een paar highlights: Er komt een preventieteam dat zich o.a. […]

Gemeenten besteden weinig aandacht aan werkende armen

Vandaag verscheen de SCP-studie Als werk weinig opbrengt. Het aandeel werkende armen stijgt sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid. Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de armen. Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen […]

Kabinet presenteert Schuldenaanpak

Lees het zojuist gepresenteerde Actieplan brede schuldenaanpak, overzicht initiatieven schuldenaanpak en de Kamerbrief.  Veel maatregelen vonden we al in het Regeerakkoord, een paar keer zelfs met exact dezelfde formulering. Er wordt voor concrete afspraken tussen Rijk en gemeenten onder meer verwezen naar het in februari gestarte Interbestuurlijk Programma (IBP) van Rijk en VNG. Maar zéker wel nieuw is […]

Opgroeien in armoede

De SER presenteerde vorige maand haar advies Opgroeien zonder armoede.  De Kinderombudsman presenteerde eerder het rapport Alle kinderen kansrijk. In haar brief van 6 april schrijft staatssecretaris Van Ark namens het kabinet dat ‘de adviezen betekenisvolle inzichten hebben gegeven die het belang van de aanpak van armoede onder kinderen onderstrepen. In lijn met deze adviezen […]

Staatssecretaris over o.a. vereenvoudiging toeslagensysteem

Had ik al gemeld dat staatssecretaris Van Ark dit voorjaar een brede schuldenaanpak zal presenteren? Ik ben benieuwd naar de inhoud, want in het Regeerakkoord en tijdens o.a de overleggen met de Tweede Kamer worden nog weinig concrete nieuwe maatregelen genoemd. Gisteren stuurde Van Ark een brief naar de Tweede Kamer. Daarin worden de kabinetsplannen al […]

SZW over schuldhulp aan ondernemers

Op Kamervragen over de uitsluiting van zelfstandigen van schuldhulp antwoordt staatssecretaris: Gemeenten mogen geen uitsluitingsgronden in het kader van de schuldhulpverlening hanteren. Zij moeten, ook in geval van mensen met een onderneming, een individuele afweging maken. Op grond van de individuele omstandigheden kan vervolgens de toegang tot de schuldhulpverlening worden geweigerd. Het simpele feit dat […]

Aan de slag met vroegsignalering

Door signalen van energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken, kun je als gemeente veel leed en maatschappelijke kosten voorkomen. De eerste 100 gemeenten die zich melden, kunnen vanuit het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden’ gratis ondersteuning krijgen bij het opzetten van vroegsignalering. Bij voorkeur maken gemeenten dan gebruik van de Vindplaats […]

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Ik heb hier en daar nog wat restjes informatie op de plank liggen die ik zo net voor mijn vakantie toch graag nog even met je deel. Ik had beloofd iets te schrijven over het congres op 11 mei, georganiseerd door Spijkenisse. De gemeente presenteerde daar haar aanbod voor werkgevers. Werkgevers betalen voor schuldhulpverlening die de gemeente […]

Initiatiefvoorstel Groenlinks Amsterdam voor werkende minima

De Groenlinksfractie in Amsterdam heeft het initiatiefvoorstel ‘Werkende minima verdienen meer’ ingediend. Met 7 voorstellen: Kinderen uit de armoede (ondersteuning alleenstaande ouders bij het verkrijgen van de onderhoudsbijdrage van de andere ouder) Ruil je rijk (via een LETS systeem) Goede gemeente doet volgen (Goed werkgeverschap gemeente) Schuldpreventie voor ondernemers (o.a. inzet budgetcoaches) Coöperatie van zelfstandigen Flexibele […]

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde – congres 11 mei

Sinds een jaar biedt Spijkenisse het product schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde. Dit product biedt gemeenten de mogelijkheid om samen met werkgevers professionele schuldbemiddeling op maat aan te bieden aan werknemers die kampen met financiële problemen. De voordelen van dit product zijn: de schuldenproblematiek van de werknemer wordt vlot getrokken, de werkgever heeft weer een werknemer […]

Nieuwe minima uit middenklasse

Het aantal mensen dat er in korte tijd qua inkomen veel op achteruit gaat, groeit snel, zo meldt de NOS. Harde cijfers zijn er nog niet, maar instanties die er mee te maken hebben, zoals schuldhulpverlening en deurwaarders, bevestigen het beeld. Dalende huizenprijzen, verlies van werk en te hoge lasten zijn belangrijke oorzaken dat mensen […]

Marktwerking in de schuldhulpverlening

Private schuldbemiddeling wordt hèt thema van 2012. Het kabinet wil private schuldbemiddelaars toestaan tegen een vergoeding schuldbemiddeling te verrichten. Het plan moet nog worden uitgewerkt in een AMvB, maar duidelijk is al wel dat de commerciële schuldbemiddelaar pas een rekening mag sturen als er daadwerkelijk een schuldregeling tot stand is gekomen. Deze vergoeding is gemaximeerd […]

Schuldeisers betalen voor schuldhulpverlening

De gemeente Almelo wil schuldeisers mee gaan laten betalen aan schuldhulpverlening. Deels omdat ze medeverantwoordelijk zijn voor de opgebouwde schulden door onverantwoorde verstrekking van producten en geldleningen. Daarnaast zijn schuldeisers volgens de gemeente ook gebaat bij een snelle oplossing. Het bespaart hen incassokosten en gedoe. De gemeente wil dat de schuldeisers gemiddeld 150.000 euro per […]

Handen vol aan schuld personeel

Toenemende financiële problemen van werknemers zorgen voor steeds meer administratieve werklast in het mkb. Naast verplichte medewerking aan gerechtsdeurwaarders kampen kleine mkb’ers zoals detaillisten en horecabedrijven hierdoor in toenemende mate met personeel dat met de noorderzon verdwijnt. Lees meer in De Telegraaf. Er zijn gemeenten waar werkgevers schuldhulpverlening voor hun werknemers kunnen inkopen bij de […]

Schuldhulp moet zelf op kleintjes letten

Spijkenisse gaat met een meersporenbeleid de schuldhulpverlening anders aanpakken en bezuinigen. Eén van de onderdelen van de nieuwe aanpak is het product ‘Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde’, waarbij de werkgever de kosten van de bemiddeling betaalt. Tijdens het congres (Be)zuinig samen! licht de gemeente vooral de financiële en personele gevolgen van het meersporenbeleid toe. Vorig jaar maakte […]

Benchmark schuldhulpverlening

KWIZ en Stratech overwegen om een benchmark schuldhulpverlening te ontwikkelen. Ik neem aan dat dit gebeurt op basis van de brongegevens van leden van de NVVK. Tijdens het Divosa-congres hoorde ik deze week, dat ook Divosa en BMC een benchmark schuldhulpverlening willen starten. Dit is dan, denk ik, de doorstart van de benchmark schuldhulpverlening die […]

Wetsvoorstel Opsporing onverzekerden aangenomen door TK

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Opsporing onverzekerden. Met het wetsvoorstel worden de volgende maatregelen genomen: Onverzekerden die d.m.v. bestandsvergelijking zijn opgespoord, krijgen eerst een brief van het CVZ waarin ze worden gewezen op hun verzekeringsplicht en aangespoord een zorgverzekering te sluiten. Als blijkt dat zij dit na drie maanden nog steeds niet hebben […]

Bronheffing: niet wanbetaler, maar schuldeisers betalen de rekening

Vorige week werd er een convenant getekend, dat regelt dat de bronheffing voor het innen van de zorgpremie ongedaan wordt gemaakt zodra de wanbetaler zich meldt voor schuldhulpverlening. Ik werd geattendeerd op het artikel Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering dat kort daarvoor op 30 maart verscheen in PS Documenta. In het artikel gaan de auteurs Eelco Bruinsma en […]

Looncessie als alternatief voor moratorium

Looncessies zijn een roemrucht middel van sommige schuldeisers om voorrang te krijgen op andere schuldeisers. Als we nu eens als gemeente proberen vooraan te staan door zelf het inkomen van de klant te cederen? Je houdt zo andere schuldeisers op afstand, en het geeft je de gelegenheid ongestoord een schuldregeling te treffen. Dit idee hoorde […]

Verfrissend

Vandaag bezocht ik het congres Schulden? Maak er werk van! Nu en in de toekomst. Met een afwijkend programma, zonder de geijkte sprekers en een wat ander publiek dan ik gewend ben. En als goed schuldhulpverlener ben je natuurlijk ook gevoelig voor de lage entreeprijs (75 euro). Verfrissend dus. Ik heb een paar notities gemaakt: Workshop ‘papieren ordenen’ Om in de opstartfase van de schuldhulpverlening z.s.m. het schuldenoverzicht op orde te krijgen, biedt Den Haag haar klanten een workshop papieren ordenen, zo vertelt Jan van der Hulst van de […]