Kosten en baten van vroegsignalering

Hoeveel moet je als gemeente investeren in vroegsignalering van schulden, en wat levert het je uiteindelijk op? Vroegsignalering; draaiboek voor een maatschappelijke businesscase – gemaakt in opdracht van Schouders Eronder – geeft daar antwoord op. Een handig hulpmiddel om je bestuurders te overtuigen. In een bijbehorend Excelbestand staan alle kosten- en batenposten genoemd. Je moet […]

Nieuwe Leidraad Vroegsignalering Schulden

Vandaag presenteren Marielle Fleuren, Jacomijn Kuiper en de NVVK de nieuwe Leidraad Vroegsignalering Schulden. Daarin lees je alles wat je moeten weten als je aan de slag gaat met vroegsignalering. Staatssecretaris Tamara van Ark van SZW onderstreept in het voorwoord het belang van vroegsignalering. De NVVK heeft op de website een speciale pagina Vroegsignalering ingericht. […]

Evaluaties en projectplannen Vroegsignalering Schulden

Op 12 juni vond weer het Landelijk Overleg Vroegsignalering Schulden plaats. De deelnemers deelden de volgende presentaties en documenten: Presentatie ministerie SZW Presentatie Nuon Presentatie Resultaten Zwolle en Rotterdam Leiden – Evaluatie en projectplan Utrecht – Eindverslag pilot vroegsignalering Arnhem – Evaluatie Vroeg Eropaf Nijmegen – Evaluatie pilot vroegsignalering Orionis Walcheren – Evaluatie vroegsignalering De volgende […]

Handreiking Vroegsignalering

De handreiking Vroegsignalering Lessen uit de Praktijk (van Schouders Eronder) is verschenen. De auteurs hebben 10 aanbevelingen voor gemeenten die aan de slag willen met vroegsignalering (uitgewerkt in hoofdstuk 4): Bezint eer ge begint Maak een business case Vroegsignalering is samenwerking gezamenlijk uitwerken ketenproces Verzeker je van politiek-bestuurlijke steun Denk na over benadering en bejegening Monitoren, evalueren […]

Vroegsignalering en privacy

Welke cliëntgegevens mogen schuldeisers, gemeenten en (schuld)hulpverleners met elkaar uitwisselen? Het antwoord op deze vraag is te vinden in de vandaag verschenen Handreiking vroegsignalering en bescherming persoonsgegevens. Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om het proces vroegsignalering van schulden zo in te richten dat wordt voldaan aan de privacyvereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op […]

Aan de slag met vroegsignalering

Door signalen van energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars over betalingsachterstanden vroegtijdig op te pakken, kun je als gemeente veel leed en maatschappelijke kosten voorkomen. De eerste 100 gemeenten die zich melden, kunnen vanuit het project ‘Landelijke Uitrol Vroegsignalering Schulden’ gratis ondersteuning krijgen bij het opzetten van vroegsignalering. Bij voorkeur maken gemeenten dan gebruik van de Vindplaats […]

Vroegsignalering schulden; hoe doe je dat?

De Inspectie SZW heeft onderzoek uitgevoerd naar vroegsignalering van problematische schulden door gemeenten. In de rapportage staat (p. 5-7) hoe je als gemeente vroegsignalering kunt oppakken: Interne verwijzing Werken met risicomodellen Extern verwijzen Extern signaleren Op p. 8/9 wordt de volgende vraag beantwoord: ‘Wat doen gemeenten om in contact te komen met de mensen die […]

Vroegsignalering van schulden: hoe doen gemeenten dat?

De verkennende studie van Inspectie SZW geeft inzicht in wat gemeenten doen om vroegtijdig huishoudens met problematische schulden op te sporen. De Inspectie onderscheidt vier vormen van vroegsignalering: intern verwijzen, extern verwijzen, signaleren en het gebruik van risicomodellen. Handig rapport om te checken of je in jouw gemeente nog wat vergeten bent.  

Nieuw systeem voor vroegsignalering schulden

Het BKR is gestart met het initiatief ‘Vindplaats van Schulden’ (VPS) nadat eerdere initiatieven om tot een systeem van vroegsignalering te komen, het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) en Vroegsignalering index Probleemschulden (ViP), zijn beëindigd. VPS kan gemeenten voorzien van informatie over betalingsachterstanden bij huur, zorgverzekering, energie en overige relevante informatie. Dit kan hen helpen om beleid […]

Vroegsignalering van schulden

Staatssecretaris De Krom geeft ‘de markt’ nog tot maart de tijd om met een goed systeem voor vroegsignalering van schulden te komen. Daarna overweegt hij om de regie weer meer zelf op te pakken. Dat zei hij vanmorgen tijdens een Kamerdebat. Lees ook het wat oudere bericht Partijen vechten om database voor wanbetalers (Volkskrant). Naschrift: de […]

Nieuwe Schuldenaanpak Capelle aan den IJssel

Het college van de gemeente stelde onlangs het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle aan den IJssel vast. Het actieplan is opgesteld op basis van mijn adviezen over de Brede Schuldenaanpak en Vroegsignalering en aanbevelingen van de Rekenkamer. Doe er je voordeel mee..

Ingrediënten voor je collegevoorstel beslagvrije voet 95%

Eerder dit jaar riep staatssecretaris Van Ark gemeenten op om bij verrekening van vorderingen met de bijstandsuitkering de in de wet geïntroduceerde 95%-regel te hanteren. De meeste gemeenten geven hier gevolg aan, is mijn indruk. In sommige gemeenten gaat de uitvoering hiermee direct aan de slag. De meeste gemeenten laten eerst het college hiertoe een […]

Update wetswijziging Wgs

In februari jl. kregen we het voorstel tot wijziging van de Wgs onder ogen. Ik schreef daarover dit artikel. Inmiddels is er meer duidelijkheid over hoe de Wgs eruit gaat zien: Beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2021. De komende 1,5 jaar geeft het ministerie van SZW gemeenten de ruimte om al met de genoemde meldende partijen […]

Nieuw armoede- en schuldenbeleid Staphorst

De gemeenteraad van Staphorst heeft gisteravond het Beleidsplan Op weg naar een werkend armoedebeleid aangenomen. Ik was penvoerder en blij dat het plan met algemene stemmen werd aangenomen. Met het beleidsplan voldoet de gemeente ook aan de wettelijke verplichting om ten minste 4-jaarlijks het schuldenbeleid door de raad te laten vaststellen. Het beleid rust op […]

Reset Rotterdamse schuldenaanpak

De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden. Deze vernieuwde aanpak staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam. Perspectieffonds Alle Rotterdamse jongeren tussen 18 tot 27 jaar die bij de […]

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het voorstel tot wijziging van de Wgs ligt vanaf vandaag tot 3 april ter consultatie. Belangrijkste voorstellen: Gemeenten worden geacht een beschikking af te geven na het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. En ook bij afwijzing en beëindiging. Nog niet alle gemeenten doen dat nu goed. Woningcorporaties en Rijksbelastingdienst mogen persoonsgegevens doorgeven aan […]

Eropaf bij beslag op bijstand of niet-betalen gemeentelijke belastingen

Help! Ik ben op zoek naar gemeenten die in het kader van vroegsignalering signalen van beslag op bijstandsuitkering of niet-betalen gemeentelijke belastingen doorgeven aan een Eropaf-team. Ik ben vooral op zoek naar een AVG-proof onderbouwing of grondslag voor het doorgeven van deze signalen zonder toestemming van de klant. En verder – maar dat is meer […]

Een kaartje versturen, kleine moeite groot effect

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zoekt rond schuldenproblematiek actief de samenwerking met gemeenten. In de gemeenten waar ikzelf actief ben, is de samenwerking rond bijvoorbeeld vroegsignalering heel prettig. In diverse gemeenten geeft de SVB signalen door aan schuldhulpverleners of wijkteams als er beslag wordt gelegd op AOW of Anw. De SVB mag dat vanwege de privacywetgeving alleen doen […]

Versnipperd

Van mijn voornemen om het in 2019 iets rustiger aan te doen, is tot nu toe niet veel terechtgekomen. Mijn laatste blog dateert van 21 december en ik heb inmiddels een flinke stapel nieuws op de plank liggen. In dit artikel even de belangrijkste zaken: De schuldenaanpak van gemeenten is te versnipperd, zeker waar het […]

Fonds 1818 investeert € 1 miljoen in financiële zelfredzaamheid

Voor organisaties en gemeenten in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Westland, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten: Fonds 1818 stelt € 1 miljoen beschikbaar voor projecten die financiële zelfredzaamheid vergroten. Het project moet in ieder geval bijdragen aan een of meer van de volgende doelen: het verbeteren van de samenwerking tussen partijen het versterken van […]

34% van de mensen met ernstige betalingsproblemen krijgt geen hulp

Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan. De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij […]

Binnenkort: online overzicht van je schulden

Mensen met schulden kunnen vanaf begin 2019 in één oogopslag een actueel overzicht van hun schulden krijgen op Schuldenwijzer.nl. De site is een initiatief van KBvG en SNG, twee brancheorganisaties van gerechtsdeurwaarders. Het platform is opgericht om een eind te maken aan de huidige versnipperde situatie. Die situatie ‘belemmert een effectieve aanpak van de sanering […]

Gegevensuitwisseling tussen schuldeiser en schuldhulpverlener

De NVVK bouwt een digitaal knooppunt waarlangs schuldhulpverleners en schuldeisers op een meer gestandaardiseerde manier gaan communiceren over schuldregeling: saldo-verzoek, voorstel en akkoord. Ook wordt onderzocht of en hoe gegevensuitwisseling via het Inlichtingenbureau kan plaatsvinden. Het Inlichtingenbureau is nu al een gegevensknooppunt voor de uitvoering van de Participatiewet. Je kunt daar bijvoorbeeld zien wat iemands inkomen […]

Gemeenten besteden weinig aandacht aan werkende armen

Vandaag verscheen de SCP-studie Als werk weinig opbrengt. Het aandeel werkende armen stijgt sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid. Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de armen. Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen […]

Water afsluiten? Eerst melden bij schuldhulpverlening!

Deze week was ik op bezoek bij waterbedrijf Evides. Zij attendeerden mij erop dat de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater per 1 juli is aangepast. Drinkwaterbedrijven zijn nu verplicht klantgegevens en de hoogte van schuld van huishoudens met betalingsproblemen te melden bij de gemeente. Als vervolgens een schuldhulpverleningstraject wordt ingezet, mag de levering van […]

Leiden en Leiderdorp willen snellere hulp bij schulden

De gemeenten Leiden en Leiderdorp gaan met verschillende organisaties samenwerken om schulden vroegtijdig te signaleren en op te lossen. De ervaring is dat inwoners zich nu pas melden voor schuldhulpverlening als de schuld is opgelopen tot €40.000. Het is dan heel lastig om een regeling te treffen met schuldeisers. Het doel is daarom om inwoners […]

Preventieplan Leiden

Leiden wil met onder andere belastingadvies, gastlessen en peer-to-peer aanpak op scholen, budgetcursussen, online tools, hulp bij thuisadministratie, nazorg en een sociaal leenfonds voorkomen dat schulden ontstaan of verergeren. In het Preventieplan staan preventieactiviteiten voor onder meer jongeren, zelfstandigen en mensen met een licht verstandelijke beperking. Leiden reserveert hiervoor €200.000 per jaar. Leiden zet ook stevig in […]

Actieplan voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Gemeenten moeten mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) eerder herkennen en hulp op maat bieden bij schuldhulpverlening en arbeidstoeleiding, staat in de Verkenning LVB, schulden en werk. Op p. 8 staan aanbevelingen voor gemeenten: Houd bij vroegsignalering en schuldpreventie rekening met deze doelgroep en maak gebruik van het landelijk kenniscentrum LVB. Geef wijkteams of sociaal […]

Kabinet presenteert Schuldenaanpak

Lees het zojuist gepresenteerde Actieplan brede schuldenaanpak, overzicht initiatieven schuldenaanpak en de Kamerbrief.  Veel maatregelen vonden we al in het Regeerakkoord, een paar keer zelfs met exact dezelfde formulering. Er wordt voor concrete afspraken tussen Rijk en gemeenten onder meer verwezen naar het in februari gestarte Interbestuurlijk Programma (IBP) van Rijk en VNG. Maar zéker wel nieuw is […]

Uitzending Brandpunt+ over aanpak schulden

Op 3 mei besteedde Brandpunt aandacht aan schuldenproblematiek. Bekijk de uitzending met daarin aandacht voor voorlichting op scholen, vroegsignalering en mobility mentoring. Als je het mij vraagt, is vroegsignalering de beste innovatie in de schuldhulpverlening van de afgelopen decennia.

Quickscan Gemeentelijke Schuldhulpverlening

De Quickscan Gemeentelijke Schuldhulpverlening van Schouders Eronder helpt gemeenteraden, cliëntenraden en anderen om meer inzicht te krijgen in hun eigen gemeentelijke schuldhulpverlening. En volgens mij is het ook voor de beleidsmedewerker zinvol om een half uurtje te wijden aan het invullen ervan. De quickscan loodst bezoekers langs de belangrijkste elementen van schuldhulpverlening, maakt inzichtelijk wat […]

NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders. In deze notitie schetst de NVVK de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen en hoe gemeenten deze kunnen oplossen. De knelpunten: Veel doelgroepen hebben nu geen toegang tot de schuldhulpverlening Gemeente is vaak zelf schuldeiser en frustreert […]

Vroegsignaleren schulden doe je zo

Vorige week was ik bij een bijeenkomst in het kader van het project Landelijke Uitrol Vroegsignalering. We kregen de volgende stukken mee: Presentatie landelijke bijeenkomst Startnotitie Nijmegen Procesbeschrijving Processchema Convenant met schuldeisers Kun je direct gebruiken bij het opzetten van vroegsignalering! In januari verschijnen nog een Handreiking Privacy en Handreiking Vroegsignalering. De volgende bijeenkomst is op […]

Introductiecursus armoedebeleid en schuldhulpverlening – 4 december

Tijdens deze eendaagse cursus word je bijgepraat over actualiteiten, wet- en regelgeving, aard en omvang van de problematiek, beleid en uitvoering, trends en ontwikkelingen rond armoedebeleid en schuldhulpverlening. We behandelen vooral het gemeentelijk perspectief, maar kijken ook naar landelijke ontwikkelingen en de rol van bijvoorbeeld fondsen en andere particuliere initiatieven. Na deze cursus kun je niet […]

Terugblik op congres schulden & armoede

Ik was afgelopen vrijdag bij het jaarcongres schulden en armoede van Hoezo! en Divosa. Met dit jaar als thema ‘Eigen schuld?’. Vanuit verschillende perspectieven werd antwoord gegeven op de vraag of het je eigen schuld is als je in de schulden zit. Laten we het erop houden dat de schuld deels ligt bij ‘het systeem’ en deels bij […]

Schuldhulpverlening aan zelfstandigen

Vandaag heb ik bij het Platform Bbz een presentatie gegeven over schuldhulpverlening aan ondernemers. Ik kwam tot de ontdekking dat een belangrijke verwijzing nog ontbreekt op mijn blog: de Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten (Divosa, mei 2014). Daarin vind je o.a. diverse aanpakken voor schuldpreventie en vroegsignalering (hoofdstuk 3), zoals het 155-noodloket (155 red een […]

Roermond zet in op preventie

De gemeenteraad van Roermond heeft vorige week het beleidsplan ‘Roermond, samen actief tegen armoede‘ vastgesteld. Ik mocht penvoerder zijn. Met op p. 23 een handig overzicht van voortgezet en nieuw beleid: Wat blijft Individuele inkomenstoeslag; Participatieregeling; Kwijtschelding gemeentelijke belastingen; Zorgverzekeraar biedt korting op zorgpremie; Stichting Leergeld; Jeugdsportfonds; Jeugdcultuurfonds; Thom Hoofwijkfonds; Subsidie Voedselbank en Kledingbank; Informatievoorziening […]

Ruim 4.600 huisuitzettingen door huurachterstand – wat te doen?

Woningcorporaties zagen zich in 2015 genoodzaakt tot huisuitzetting van 5.500 huishoudens. Dat is 6% minder dan in 2014. En in 2014 was er ook al een daling van 15%. In 84,2% is huisuitzetting het gevolg van een huurachterstand. Dit blijkt uit de Corporatiemonitor Schulden & Huisuitzetting van Aedes. Woningcorporaties, gemeenten en hulpverleners doen er – […]

Pamflet MOgroep, VNG, Divosa en NVVK naar Tweede Kamer

Vanmiddag boden de MOgroep, VNG, Divosa en de NVVK de Tweede Kamer een pamflet aan met een aantal vergaande concrete maatregelen om armoede en schulden wel beter te voorkomen, signaleren en beperken (hyperlinks naar achtergrondinfo zijn van mijzelf): Preventie en vroegsignalering Financiële educatie in het onderwijscurriculum, zodat de financiële weerbaarheid onder jongeren wordt vergroot. De […]

Gegevensuitwisseling tussen schuldhulpverlener en gerechtsdeurwaarder

Eerder maakte ik melding van het nieuwe Beslagregister en de Vindplaats voor schulden. Sinds kort kunnen gerechtsdeurwaarders via de Verwijsindex Schulden checken of een cliënt al bekend is bij de schuldhulpverlening.  

Door samenwerking armoedeproblematiek verminderen in Appingedam

De gemeenteraad van Appingedam bespreekt volgende week het beleidsplan ‘Meer samenwerking, minder armoede: armoedebeleid gemeente Appingedam 2015 -2020‘. Verbinding met andere beleidsterreinen en samenwerking met particuliere initiatieven staan daarin centraal. Een paar interessante thema’s: Armoedebeleid verbinden aan gezondheidsbeleid en sportbeleid Vergroten bekendheid van regelingen via nieuwe website www.helpuzelfvooruit.nl (nog niet online) Kindgericht armoedebeleid, incl. webshop www.kansvooruwkind.nl Versterking […]

8 slimme manieren om schulden te voorkomen

Sociaalweb selecteerde 8 projecten op het terrein van schuldpreventie: Budgetmaatjes Euro-Wijzer – voor Vluchtelingen Financieel Café – informeel platform voor financials Fix up your life – voor jongeren Islamitische schuldhulpverlening Mind your wallet – ook voor jongeren Straatkubus – gericht op vroegsignalering Vroeg Eropaf Een aantal van deze projecten staat – met meer informatie – ook op: […]

Beslagregister

Omdat mijn blog lang uit de lucht is geweest, heb ik nog wat gaten te vullen. O.a. met het ‘nieuws’ rond het beslagregister. Uiterlijk per 1 januari 2016 moeten alle gerechtsdeurwaarders aangesloten zijn bij het Centraal Digitaal Beslagregister. Hier moeten zij alle derdenbeslagen op periodieke betalingen, inclusief beslagen op toeslagen, aanmelden. In 2013 nam het […]

Agenda

17 oktober – Wereldarmoededag 18 oktober – Sociaal-economische tweedeling effectief te lijf, Movisie, Utrecht 22 oktober – Symposium Voorkomen is beter dan genezen, Schuldhulpmaatje, ‘s-Hertogenbosch 29 oktober – Effectief omgaan met crediteuren en beslag (incl. de nieuwe Wet beslagvrije voet) (SHV module 10), Kerckebosch, Breukelen 29 oktober – Platform armoedebeleid, Stimulansz/Nibud, Utrecht 29 oktober – […]

Nibud en GGN pakken schuldenproblematiek bij huurders aan

Het Nibud en GGN hebben daarom samen de training Vroegsignalering en preventie van huurachterstanden ontwikkeld. Deze training biedt medewerkers van woningcorporaties kennis en vaardigheden over onder andere schuldenproblematiek bij huurders.

Very Important Person?

De initiatiefnemers van het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) hebben een nieuw systeem ontworpen: ViP, Vroegsignalering index Probleemschulden. Met deze nieuwe naam wordt duidelijk dat het een verwijsindex is en niet een database. Het systeem wordt op dit moment voorgelegd aan het CPB. Eind april hopen de initiatiefnemers hierover uitsluitsel te krijgen. Vorige week informeerde Staatssecretaris De Krom […]

Links

Armoede en Schulden Stimulansz Community Vroegsignalering NVVK Dossier Armoede Divosa Dossier Armoede in gezinnen – NJI Dossier Armoedebeleid en schuldhulpverlening – VNG Dossier Armoedebestrijding Sociaalweb Dossier Armoede, Schulden en Gezondheid – RIVM Dossier Basisinkomen Sociaalweb Dossier schulden en huisuitzettingen Aedes Dossier Schuldhulpverlening – Divosa Effectieveschuldhulp.nl Kennisbundel Schouders Eronder Kennisdossier Schulden en Armoede – Platform31 LinkedIn schuldhulpverlening […]

Een mooi keurslijf

Met het wetsvoorstel is nu al bereikt, dat schuldhulpverlening hoger op de agenda staat; ook bij gemeenten die jaren niet naar de schuldhulpverlening hebben omgekeken. Dat is al winst, maar geen garantie dat de schuldhulpverlening ook daadwerkelijk verbetert. Ik ben voorstander van een wet die veel sturender is. Een wet die meer duidelijkheid biedt voor […]

Zwerfjongeren met schulden

In opdracht van de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) heeft een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam in tien gemeenten onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening aan zwerfjongeren. Uit onderzoek bij organisaties in de gemeente Almere, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Groningen, Heerlen, Leiden, Rotterdam en Utrecht blijkt dat er nog niet of nauwelijks plannen zijn uitgewerkt […]