Tegengaan niet-gebruik voorzieningen

Hierbij de presentatie die Mariëlle Pieterse en Sjoerd van Gurp van de gemeente Breda en ik gisteren gaven over manieren om onderbenutting van inkomensregelingen tegen te gaan: presentatie niet-gebruik (9MB, dus openen kan even duren..). We gaven de presentatie tijdens de armoedeconferentie 2010 van het ministerie van SZW. Klijnsma maakte er bekend welke acht projecten extra geld van […]

Soap om niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan in Etten-Leur

Het Moeierboomplein bestaat niet echt in Etten-Leur. Maar wel in de soap die vanaf zondag 11 januari tweewekelijks verschijnt op de gemeentepagina’s in De Etten-Leurse Bode en op de gemeentelijke internetsite. Het Moeierboomplein is een pleintje waar gewone mensen wonen. Breed hebben de bewoners van het Moeierboomplein het niet. Ze maken van alles mee. Dat […]

Tweede Kamer stemt 21 september over Energietoeslag

Gisteren debatteerde de TK over het wetsvoorstel Energietoeslag 2023. Er zijn 6 moties ingediend. Deze zijn door minister Schouten ontraden met uitzondering van de motie om samen met VNG een plan op te stellen om het niet-gebruik te beperken. Volgende week donderdag stemt de TK over het wetsvoorstel en de moties. De maandag daarop, 26 […]

Hoe bereik je werkende armen

Op de website van Platform31 vind je een handreiking* over het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen. De handreiking beantwoordt vragen als: Meer voorbeelden vind je op dit blog in de rubriek voorlichting & preventie of zoek bijvoorbeeld op niet-gebruik. * Ik kan/mag helaas geen directe link maken naar de handreiking. Platform31 wil denk ik graag […]

Kabinet presenteert Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Gisteren stuurde minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer. De aanpak staat in deze Kamerbrief. Bekijk ook het nieuwsbericht, de factsheet, visual en de videoboodschap van de minister: Drie doelen Er zijn 3 kwantitatieve doelstellingen. Deze sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN. Halvering aantal mensen in armoede […]

1/3 rechthebbenden ontvangt geen bijstand

Een derde van de rechthebbenden maakt geen gebruik van de bijstand. Dat staat in het rapport Niet-gebruik van de algemene bijstand van Inspectie SZW. Een kwart van de niet-gebruikers heeft geen inkomen. Niet-gebruik is vooral hoog bij jongeren, zelfstandigen en Europese migranten. Van de niet-gebruikers is 33% langdurig niet-gebruiker. (klik om infographic te vergroten) De […]

Armoede en schulden na corona

Platform31 schrijft in een rapport en factsheet wat gemeenten kunnen doen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat doen ze rond 4 thema’s: Bestrijden van armoede: Verklein niet-gebruik minima-voorzieningen, omscholing en begeleiding naar werk. Voorkom grotere (school)achterstanden onder kinderen en jongeren in armoede. Preventie en vroegsignalering: Haal signalen van betalingsachterstanden op bij vaste […]

Aangenomen moties Tweede Kamer

Recent zijn de volgende moties rond armoede- en schuldenbeleid aangenomen in de Tweede Kamer: Motie Wörsdörfer over het ontwikkelen van kansrijke beleidsinterventies ter preventie van schulden. [Ik vraag me af of we daar echt op zitten te wachten; er is al zoveel, zie bijv. 310 artikelen in rubriek voorlichting & preventie, red.] Motie Jasper van […]

Een kaartje versturen, kleine moeite groot effect

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zoekt rond schuldenproblematiek actief de samenwerking met gemeenten. In de gemeenten waar ikzelf actief ben, is de samenwerking rond bijvoorbeeld vroegsignalering heel prettig. In diverse gemeenten geeft de SVB signalen door aan schuldhulpverleners of wijkteams als er beslag wordt gelegd op AOW of Anw. De SVB mag dat vanwege de privacywetgeving alleen doen […]

Introductiecursus armoedebeleid en schuldhulpverlening – 4 december

Tijdens deze eendaagse cursus word je bijgepraat over actualiteiten, wet- en regelgeving, aard en omvang van de problematiek, beleid en uitvoering, trends en ontwikkelingen rond armoedebeleid en schuldhulpverlening. We behandelen vooral het gemeentelijk perspectief, maar kijken ook naar landelijke ontwikkelingen en de rol van bijvoorbeeld fondsen en andere particuliere initiatieven. Na deze cursus kun je niet […]

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel te verlagen

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12%). Opmerkelijk is dat 60% van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen […]

Geen basisinkomen maar maatwerkinkomen

Ik had het voornemen om iets te schrijven over het basisinkomen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het bericht dat Terneuzen wil pionieren met ‘gratis geld’ voor inwoners en het bericht dat het kabinet dat niet zit zitten. Maar oud-collega Evelien Meester schreef al het mooie artikel Geen basisinkomen maar maatwerkinkomen, waar ik graag integraal naar verwijs. ‘Maatwerkinkomen’, Dat […]

Campagnemateriaal ter bestrijding stille armoede

Op zoek naar manieren om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan? Kijk eens op http://www.rechtomrondtekomen.nl van Cycloop Concept Creatie.

Werkende minima maken weinig gebruik van gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen

Het ministerie van SZW heeft vandaag het rapport Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Beetje vergelijkbare en voorspelbare resultaten als die van het SCP in 2007: landelijke regelingen zoals de toeslagen worden beter gebruikt dan de gemeentelijke regelingen zoals langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand. Wie zijn de niet-gebruikers: werkenden, mensen met wat hogere inkomens […]

Hoe bereik je minima?

Vorige week gaf ik in Tilburg een presentatie over het bereiken van minima en het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen. Download de presentatie (5MB).

Website Berekenuwrecht.nl geëvalueerd

Berekenuwrecht is een website waarop je kunt bereken of je recht hebt op inkomensondersteuning. Gemeenten kunnen zich aansluiten zodat ook het recht op gemeentelijke vergoedingen kan worden berekend. De website is in opdracht van de ministeries van SZW en BZK geëvalueerd door een onafhankelijk bureau. Het onderzoeksrapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. Kort […]

Bestrijding van armoede onder kleine zelfstandigen

Gisteren is tijdens de bijeenkomst Samenwerken aan Meedoen in Rotterdam de handreiking ‘Bestrijding van armoede onder zelfstandigen‘ gepresenteerd. Deze handreiking beschrijft voor gemeenten mogelijkheden om: het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan; minimaregelingen aantrekkelijker te maken; ondernemersvaardigheden en financiële administratie te verbeteren. Bekijk ook de verkorte versie in de vorm van een presentatie die ik […]

Bereken uw lastenverlichting

De website Berekenuwrecht heeft vooral tot doel het armoedebeleid transparant te maken en het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen tegen te gaan. Administratieve lastenverlichting voor de gemeente was nooit een expliciet doel. Maar tijdens een bespreking deze week realiseerden we ons dat Berekenuwrecht ook daaraan nu al een bijdrage levert. Denk namelijk eens aan al die […]

Presentatie projecten armoedebeleid

Stimulansz en de gemeente Rotterdam nodigen u uit voor de informatie-ochtend Samenwerken aan Meedoen op donderdag 27 mei te Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van projecten van de gemeente Rotterdam in het kader van armoedebestrijding. Rode draad: samenwerking op lokaal niveau. Rotterdam wil de opgedane kennis en ervaringen graag met u delen. […]

Publieksfolder Berekenuwrecht

Via http://www.berekenuwrecht.nl kun je berekenen of je recht hebt op landelijke en gemeentelijke inkomensregelingen. We hebben een publieksfolder gemaakt om minima en intermediaire organisaties (maatschappelijk werk, sociale dienst, kredietbank, sociaal raadslieden, scholen, GGD’en, voedselbanken, noem maar op..) te attenderen op de website. De folder is tegen kostprijs te bestellen via bestel@stimulansz.nl o.v.v. “Publieksfolder Berekenuwrecht”. 10 euro voor […]

‘Gemeenten houden armoedeval in stand’

Gemeenten weten vaak niet wat de gevolgen zijn van hun armoedebeleid voor de koopkracht en kansen op de arbeidsmarkt van minima. Ze handhaven onbedoeld de armoedeval, het fenomeen dat het voor mensen met een uitkering financieel onaantrekkelijk is om te gaan werken. Dat zegt Maarten Allers, directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie […]

Folders minimaregelingen

Naar aanleiding van de workshop over het niet-gebruik van voorzieningen krijg ik vragen over o.a. de folder van Rotterdam en de inkomenskaarten van Vianen en Maastricht. Hier zijn ze te downloaden: HEMA-folder Rotterdam Meterkastkaart Vianen Inkomenskaart Maastricht

Casemanager+ bestrijdt armoede

In het Viaanse project Hand in Hand gaat het om het versterken van de samenwerking tussen de gemeente, professionele organisaties en maatschappelijke groeperingen om armoede te bestrijden. Jeugd en gezin hebben daarbij specifieke aandacht. In het evaluatieverslag wordt de balans opgemaakt van de ervaringen en resultaten tot nu toe. Eén van de onderdelen van het project […]

Web 2.0 tegen armoede

Stichting Recht op Regeling organiseert op 28 oktober in Utrecht een workshop over de toepassing van web 2.0 bij het terugdringen van niet-gebruik. Doelen van de workshop zijn: • meer bekendheid geven aan web 2.0 en social networking in de sociale sector; • het presenteren van concrete web-toepassingen waarmee het netwerkpotentieel van burgers of intermediairs […]

Inkomensondersteuning via Internet

Stimulansz, het Nibud en het Ministerie van BZK (programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering) nodigen u uit om u te laten informeren en kritisch mee te denken over de doorontwikkeling van Berekenuwrecht. Berekenuwrecht Berekenuwrecht is een instrument om het niet-gebruik van voorzieningen tegen te gaan. Deze website kan voor een gemeente op maat worden gemaakt, zodat […]

Ondersteuning van zelfstandigen

De gemeente Rotterdam heeft Stimulansz gevraagd advies te geven over de ondersteuning van kleine zelfstandigen met een laag inkomen of dreigende schulden. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn: 1. Hoe bereik je de doelgroep? Hoe dring je het niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen terug? 2. Kan de aanvraagprocedure worden vereenvoudigd? Zijn er vormen van ambtshalve toekenning die kunnen worden […]

Armoede onder zelfstandigen

Voor het aprilnummer van Impuls (tijdschrift Stimulansz) schreef ik het volgende artikel: In deze Impuls staat de zelfstandige centraal. Daarbij is terecht vooral aandacht voor manieren waarop gemeenten zelfstandigen kunnen ondersteunen bij het opstarten of doorstarten van hun onderneming. Zowel de gemeenschap als de zelfstandige hebben er immers belang bij dat de zelfstandige winst maakt […]

VNG: gemeenten gebruiken geld schuldhulpverlening wel goed

De VNG weerspreekt op haar website de berichten die onlangs in diverse media verschenen over gemeenten die geld, dat bedoeld is voor schuldhulpverlening, voor andere doeleinden gebruiken. Zie ook het bericht Middelen niet gebruikt voor schuldhulpverlening.

Werkende armen

Gisteren stuurde staatssecretaris Klijnsma haar antwoorden op Kamervragen over werkende armen en zelfstandigen. Er wordt o.a. aangegeven hoe de armoedeval en het niet-gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan.

Armoedebeleid Castricum

Vorige week heeft de gemeenteraad de beleidsnota armoedebeleid vastgesteld. De nota, incl. amendementen en 1 motie, is te vinden op de website van de gemeente. Ik heb een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. Het tegengaan van niet-gebruik van voorzieningen, vergroten van ze (financiële) zelfredzaamheid, jeugd en participatie zijn belangrijke speerpunten.

50 euro voor minima

Sinds 5 november is de website http://www.50eurovoorminima.nl in de lucht. Via deze website kunnen Nederlanders met een laag inkomen een inschatting maken of zij recht hebben op de eindejaarsuitkering van 50 euro. Website op maat voor uw gemeente Uw gemeente kan zich gratis aansluiten bij de website. Met behulp van een korte instructie is het eenvoudig […]