Betrek ervaringsdeskundigen bij beleid en uitvoering

De inzet van ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid is sterk in opkomst. Ervaringsdeskundigen kunnen de kloof tussen de systeembepaalde leefwereld van beleidsmakers en de leefwerelden van mensen in armoede helpen overbruggen. Het European Anti Poverty Network Nederland heeft met steun van het ministerie van SZW de handreiking Participatie Bouwstenen opgesteld. Kort samengevat: geef ervaringsdeskundigen echte […]

Gemeente Den Haag innoveert in schuldhulpverlening

Het Haagse gemeenteraad behandelt waarschijnlijk eind november het beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024. Zoals te verwachten van de schuldenlab-initiatiefnemer heeft de gemeente veel aandacht voor innovatie. Dit plaatje vat het beleidsplan samen (klik om te vergroten): Een paar highlights: De Helpdesk Geldzaken op verschillende locaties biedt laagdrempelige toegang tot hulp. Er komt een communicatieplan samen met ervaringsdeskundigen […]

Aangenomen moties Tweede Kamer

Recent zijn de volgende moties rond armoede- en schuldenbeleid aangenomen in de Tweede Kamer: Motie Wörsdörfer over het ontwikkelen van kansrijke beleidsinterventies ter preventie van schulden. [Ik vraag me af of we daar echt op zitten te wachten; er is al zoveel, zie bijv. 310 artikelen in rubriek voorlichting & preventie, red.] Motie Jasper van […]

Kleine wijzigingen adviesrecht

Op 1 april jl. werd het wetsvoorstel Adviesrecht ingediend bij de Tweede Kamer (lees mijn samenvatting). Vorige week stuurde minister Dekker een nota van wijziging en een nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt: Er komt geen resultaatverplichting voor schuldenbewindvoerders. Bewindvoerders hadden in dat geval binnen een bepaalde termijn hun […]

Breda focust op werkende arme

Het college van Breda presenteert haar beleidsplan armoede en schulden. Het plan moet nog worden vastgesteld door de raad. Het is een mooi compleet beleidsplan met een paar interessante maatregelen. In de hoofdstukken 5-7 wordt elke paragraaf samengevat met een kopje ‘wat gaan we doen’. Een paar highlights: Er komt een preventieteam dat zich o.a. […]

Inspiratie- en werkboek Armoede, schulden & gezondheid

Armoede en schulden kunnen een serieuze aanslag op de gezondheid betekenen. Ook omgekeerd is er een verband, want een slechte gezondheid kan leiden tot een lager inkomen, en bijvoorbeeld ook leiden tot veel kosten voor medicijnen en zorg. Het Inspiratie- en werkboek Armoede, schulden & gezondheid van Platform31 beschrijft zes voorbeelden van integrale ondersteuning op het gebied […]

12 februari – Tweede Kamer over schulden

Aanstaande maandag van 10.00 tot 13.10 uur houdt de commissie SZW een rondetafelgesprek over ervaringen met schulden. Hiervoor zijn onderzoekers, deskundigen, ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit de schuldhulpverlening uitgenodigd. Je kunt daarbij aanwezig zijn of live meekijken. Er zijn maar liefst 28 position papers ingediend (zie onderaan deze link).

Roermond zet in op preventie

De gemeenteraad van Roermond heeft vorige week het beleidsplan ‘Roermond, samen actief tegen armoede‘ vastgesteld. Ik mocht penvoerder zijn. Met op p. 23 een handig overzicht van voortgezet en nieuw beleid: Wat blijft Individuele inkomenstoeslag; Participatieregeling; Kwijtschelding gemeentelijke belastingen; Zorgverzekeraar biedt korting op zorgpremie; Stichting Leergeld; Jeugdsportfonds; Jeugdcultuurfonds; Thom Hoofwijkfonds; Subsidie Voedselbank en Kledingbank; Informatievoorziening […]

Op eigen kracht uit de armoede

‘Samen actief tegen armoede’ heet het nieuwe plan van de gemeente Groningen om de armoede in de stad te bestrijden. Onlangs schreef ik daarover al dit artikel. Lonneke Kamp van de gemeente presenteerde het nieuwe beleid vorige week in het platform armoedebeleid. Erg inspirerend! Interessant is bijvoorbeeld dat de doelgroep een belangrijke rol had bij […]

Samen actief tegen armoede in Groningen

Groningers die in een armoedesituatie leven, moeten, als het mogelijk is, meer op eigen kracht doen en meer gebruik maken van hun eigen sociale netwerken. De gemeente geeft daarbij ondersteuning. Bijvoorbeeld door het inzetten van ervaringsdeskundigen, het (mede) opzetten van zelfhulpgroepen of het stimuleren van informele ontmoetingen met hulpverleners. Dit staat in de visie-nota Samen actief […]