Amsterdam voorkomt armoedeval

Amsterdam gaat experimenteren met inkomensondersteuning op maat: Amsterdammers die vanuit de bijstand aan het werk gaan en boven 120% van de bijstandsnorm komen, kunnen nog enige tijd gebruik blijven maken van de minimaregelingen. Een begeleider zoekt naar ruimte binnen de gemeentelijke regels en procedures en zet een vrij budget in als dat leidt tot een […]

Armoedevalberekenaar

Met de nieuwe Armoedevalberekenaar van Stimulansz bereken je waar voor verschillende huishoudtypes de armoedeval ligt en welke invloed de gemeentelijke regelingen hebben. En je kunt er ook het financiële effect van een voorgenomen beleidskeuze mee doorrekenen. Er zijn overeenkomsten met de Minima Effect Rapportage van het Nibud en de Inkomens Effect Rapportage van KWIZ. De […]

Bestaat de armoedeval?

Marije van Dodeweerd schreef een genuanceerd artikel hierover in het tijdschrift Sprank (ook te lezen op LinkedIn). De armoedeval houdt in dat als je inkomen stijgt, je allerlei inkomensondersteunende maatregelen verliest waardoor je onder aan de streep niets of zeer weinig extra overhoudt. Ik heb vaak gezien, dat als je gaat rekenen, de armoedeval voor […]

Minister Kamp lost armoedeval alleenstaande ouders op

Alleenstaande ouders behouden straks de ondersteuning voor de kinderen als ze gaan werken. Nu raken ze die ondersteuning deels kwijt als ze gaan werken. Een alleenstaande ouder met twee kinderen op de buitenschoolse opvang die vanuit de bijstand vier dagen per week gaat werken tegen het minimumloon, gaat er vanaf 2014 niet langer €1000 per […]

Het fantoom armoedeval

Frans Moors – mijn collega toen ik nog bij de SWA werkte – publiceert vandaag het artikel Het fantoom van het armoedebeleid: de armoedeval. Bezuinigingen op de bijstand worden door minister Kamp gelegitimeerd met de armoedeval: omdat ze er financieel te weinig op vooruit gaan, zoeken mensen niet al te hard. Maar daarvoor is geen bewijs, betoogt […]

Staatssecretaris over armoedeval

Staatssecretaris De Krom van SZW heeft op verzoek van kamerlid Koser-Kaya (D’66) een schriftelijke reactie gegeven op het artikel Gemeentelijk armoedebeleid onder druk van COELO-directeur Maarten Allers. Tijdens ons congres (Be)zuinig samen op 19 mei jl. – waar overigens ook De Krom aanwezig was – gaf Maarten Allers een presentatie over dit onderwerp. Allers merkt op dat […]

Effect gemeentelijk armoedebeleid op koopkracht en armoedeval

Wat is de bijdrage van gemeentelijke regelingen aan de koopkracht van huishoudens rond het sociaal minimum? Welke bijdragen leveren inkomens-ondersteunende regelingen aan de armoedeval? Is de armoedeval te voorkomen? Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), beantwoordt deze vragen […]

Vrees voor armoedeval bij werk na bijstand

Van de mensen in de bijstand geeft 60 à 65% aan niet te willen werken als het geen inkomensverbetering oplevert. Van de mensen die daadwerkelijk vanuit de bijstand aan de slag zijn gekomen, is 42% daar financieel niet beter van geworden. Dat blijkt uit een onderzoek van de IWI dat staatssecretaris Paul de Krom (SZW) gisteren […]

Lokale schuldhulp nog onbekend, armoedeval wordt onderschat

In de platforms schuldhulpverlening hadden we vorige week al de primeur: het Nibud presenteerde er haar rapport ‘De financiële gevolgen van werkloosheid’. Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde schuldenaars nog niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden die gemeenten aanbieden. Werklozen met schulden kennen de weg naar de schuldhulp niet, of zij denken dat […]

Armoedeval

Vorige week stond er een interessant artikel in Elsevier over de armoedeval. En voor wie nog moet stemmen vandaag: er wordt ook ingegaan op wat de politieke partijen willen.

Armoedeval

Minister Donner van SZW noemt in zijn antwoorden op Kamervragen een aantal manieren om de armoedeval tegen te gaan. De vragen kwamen van het Kamerlid Meeuwis (VVD) en gingen over het bericht dat mensen die vanuit een uitkering aan het werk gaan er financieel op achteruit gaan. (Ingezonden 22 januari 2010).

‘Gemeenten houden armoedeval in stand’

Gemeenten weten vaak niet wat de gevolgen zijn van hun armoedebeleid voor de koopkracht en kansen op de arbeidsmarkt van minima. Ze handhaven onbedoeld de armoedeval, het fenomeen dat het voor mensen met een uitkering financieel onaantrekkelijk is om te gaan werken. Dat zegt Maarten Allers, directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie […]

Tweede Kamer denkt na over toekomst schuldhulp

Vandaag lichtte Taco Schaafsma namens de initiatiefnemers de Schuldenwet toe in de Tweede Kamer. Verschillende (ervarings)deskundigen waren uitgenodigd om te reflecteren op de initiatiefnota van D’66 met ongeveer dezelfde strekking als ons schuldenwetsvoorstel. Lees onze position paper (als enige binnen de voorgeschreven 2 A4-tjes… een goed verhaal heeft weinig woorden nodig 😉 ). Je kunt […]

Kabinet presenteert Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Gisteren stuurde minister Schouten de aanpak geldzorgen, armoede en schulden naar de Tweede Kamer. De aanpak staat in deze Kamerbrief. Bekijk ook het nieuwsbericht, de factsheet, visual en de videoboodschap van de minister: Drie doelen Er zijn 3 kwantitatieve doelstellingen. Deze sluiten aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de VN. Halvering aantal mensen in armoede […]

Werken in de bijstand wordt iets lonender

Dat is het gevolg van een uitspraak van de CRvB. De uitspraak van de CRvB heeft betrekking op mensen die vanuit de bijstand gaan werken en daardoor een inkomen boven de bijstandsnorm verdienen. Volgens de gebruikelijke procedure, die de gemeente Rotterdam in deze zaak verdedigde, vervalt in dat geval het recht op de bijstand. Het […]

Beleidsvisie Rondkomen Hoorn

De gemeenteraad van Hoorn heeft vorige week de Beleidsvisie Rondkomen vastgesteld. Een paar highlights: Via een pilot krijgen tenminste 50 inwoners hulp en inzicht in het voorkomen van de armoedeval. Hiervoor wordt de rekentool Werkloont van Stimulansz ingezet. De Voorzieningenwijzer wordt gebruikt om inwoners te wijzen op mogelijkheden om inkomen te verhogen en te besparen […]

Deeltijdwerk moet lonen, vindt gemeente Wageningen

Bijstandsgerechtigden in Wageningen mogen sinds 1 oktober een kwart van de inkomsten uit deeltijdwerk houden. Hiermee wil de gemeente parttime werk stimuleren. De inkomsten worden niet maandelijks ‘vrijgelaten’ maar opgespaard en eens per halfjaar als ‘premie’ uitgekeerd. Een bijstandsgerechtigde die €860 per maand verdient, spaart elke maand €215 aan premie op en krijgt na zes […]

Beperkte koopkrachtstijging minima

Uit koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat niet-werkenden er dit jaar minder op vooruit gaan dan werkenden. De koopkrachtstijging van niet-werkenden blijft steken onder de 1%, wat betekent dat zij per maand €10 tot €20 meer te besteden hebben. Hieronder de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de koopkracht: De harde inkomensgrens voor de […]

Miljoenennota 2020: geen nieuws rond aanpak armoede en schulden

Geen nieuws is ook nieuws. Op p. 15 en 49 van de Begroting Sociale Zaken & Werkgelegenheid staan de maatregelen rond armoede en schulden. Ik vind er geen verrassingen, geen nieuwe maatregelen of budgetten voor gemeenten. Niets waar ik niet al over geblogd heb. Het kabinet zet vooral in op koopkrachtverbetering voor werkende armen. Er […]

Wat heb je gemist?

Op vakantie geweest? Welkom terug! Ik heb lekker gegeten, gekanood en gezweet in Spanje en Portugal. Ik zet even het nieuws rond armoede en schulden van de afgelopen weken voor je op een rij: De VVD in Amsterdam berekent in dit artikel voor twee voorbeeldgezinnen de inkomenseffecten en komt tot de conclusie dat werken bijna […]

Gemeenten besteden weinig aandacht aan werkende armen

Vandaag verscheen de SCP-studie Als werk weinig opbrengt. Het aandeel werkende armen stijgt sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014 is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid. Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de armen. Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen […]

Introductiecursus armoedebeleid en schuldhulpverlening – 4 december

Tijdens deze eendaagse cursus word je bijgepraat over actualiteiten, wet- en regelgeving, aard en omvang van de problematiek, beleid en uitvoering, trends en ontwikkelingen rond armoedebeleid en schuldhulpverlening. We behandelen vooral het gemeentelijk perspectief, maar kijken ook naar landelijke ontwikkelingen en de rol van bijvoorbeeld fondsen en andere particuliere initiatieven. Na deze cursus kun je niet […]

Regeerakkoord over armoede en schulden

Op p. 27 van het vanmiddag gepresenteerde Regeerakkoord wijdt de nieuwe coalitie een paragraaf aan het Terugdringen van schulden en armoede: Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden […]

Werkbonus voor Rotterdammers

Het verschil tussen een uitkering en de laagste salarissen is te klein, vinden ze in Rotterdam. Daarom trekt de stad ruim €2 miljoen uit voor een eenmalige bonus van €50 voor 40.000 werkenden met een inkomen tussen de 100 en 130% van het minimumloon. Lees in de Volkskrant en op NOS.nl meer over o.a. de armoedeval en […]

Bijna iedereen er op vooruit, vooral werkende minima

Minister Asscher heeft de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd over de ontwikkeling van de koopkracht in de kabinetsperiode en de mate waarin beleid daarop van invloed is. Er is gekeken naar de periode 2012-2017. ‘De mediane koopkracht van alle huishoudens stijgt cumulatief met 5,5%. Deze verbetering is deels het gevolg van economische omstandigheden en deels van […]

Miljoenennota 2017

Hier is ‘ie dan, de Miljoenennota 2017. Maar vooral interessant is de Begroting SZW 2017. Daarin is het volgende te lezen over armoedebeleid en schuldhulpverlening: p. 16. Specifiek voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering stelt het kabinet in 2017 en 2018 in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar via het Gemeentefonds. p. 16. Om ervoor te zorgen dat […]

Amstelveen kiest voor sober minimabeleid

De gemeenteraad van Amstelveen heeft vorige week het nieuwe minimabeleid vastgesteld. Het beleid heeft tot doel om de armoedeval te verkleinen. Enkele tegemoetkomingen voor minima zijn verlaagd, maar de doelgroep voor deze regelingen is verruimd door de inkomensgrenzen te verhogen. Het woonlastenfonds is afgeschaft. Klik hier om de bespreking van de raad terug te zien. […]

Miljoenennota 2015

Ik ben er een tijdje tussenuit geweest, en dus heeft mijn blog wat witte vlekken. Die probeer ik de komende tijd zoveel mogelijk in te vullen. De Miljoenennota van vorig jaar, bijvoorbeeld. Wat stond daar in over armoedebeleid en schuldhulpverlening: De maximale arbeidskorting wordt met 100 euro verhoogd. Mede hierdoor wordt de inkomensvooruitgang voor mensen die vanuit een […]

Vermogensnorm in kwijtscheldingsregeling lokale belastingen toch niet aangepast aan Wwb

Het kabinet wilde het mogelijk maken om de vermogensgrenzen voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen gelijk te trekken met die van de Wwb. Minister Spies van BZK schrijft vandaag echter, in een brief aan de Tweede kamer, dat zij er toch van af ziet, omdat het de armoedeval zou vergroten.

Houd rekening met kosten kinderopvang bij kwijtschelding en bijzondere bijstand

In de zojuist verschenen Verzamelbrief van SZW roept het kabinet gemeenten op een bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeval, door bij het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand rekening te houden met de eigen bijdrage die huishoudens betalen voor kinderopvang. Hiermee worden huishoudens die gaan werken doelgericht in inkomen ondersteund als zij ondanks […]

Werkende minima maken weinig gebruik van gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen

Het ministerie van SZW heeft vandaag het rapport Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Beetje vergelijkbare en voorspelbare resultaten als die van het SCP in 2007: landelijke regelingen zoals de toeslagen worden beter gebruikt dan de gemeentelijke regelingen zoals langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand. Wie zijn de niet-gebruikers: werkenden, mensen met wat hogere inkomens […]

Correctie: kabinet investeert € 60 miljoen

In mijn vorige bericht meldde ik dat gemeenten € 90 miljoen krijgen voor bijzondere bijstand minus de al eerder ingecalculeerde bezuiniging van € 40 miljoen. Nadere bestudering van de Miljoenennota leert echter dat gemeenten daarnaast nog € 10 miljoen krijgen voor: Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand voor kosten kinderopvang Om de armoedeval voor alleenstaande […]

Schriftelijke antwoorden op Kamervragen

Zojuist publiceerde SZW de antwoorden van staatssecretaris De Krom op de Kamervragen die afgelopen donderdag in het Kamerdebat onbeantwoord bleven vanwege tijdgebrek. Er zijn niet echt opvallende antwoorden, of zaken die vorige week niet al aan de orde kwamen. De antwoorden zijn beknopt, dus vat ik ze niet samen. Wel even alle onderwerpen op een rij […]

60% binnen drie jaar uit armoede

Het SCP presenteert vandaag het onderzoeksrapport ‘Uit de armoede werken’. (mooie foto op de omslag). Een paar conclusies: Uitstroom uit armoede vindt meestal plaats via betaald werk. Het hebben van een baan biedt echter geen garantie dat men niet-arm is. 60% van de huishoudens met een laag inkomen heeft drie jaar later de armoedesituatie beëindigd. […]

Meer of weer werken: wat levert het op?

Nibud heeft een handig instrument ontwikkeld waarmee je kunt berekenen of en hoeveel je er netto op vooruit gaat als je (meer) gaat werken. Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. lagere toeslagen en hogere kosten van kinderopvang. Start direct de webwijzer Werk en Geld. Dit instrument kun je bijvoorbeeld gebruiken om een bijstandsgerechtigde bij uitstroom te […]

Werkende armen

Gisteren stuurde staatssecretaris Klijnsma haar antwoorden op Kamervragen over werkende armen en zelfstandigen. Er wordt o.a. aangegeven hoe de armoedeval en het niet-gebruik van voorzieningen wordt tegengegaan.