Wettelijke kaders schuldhulpverlening verder uitgewerkt

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met toezending van een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Klijnsma van SZW waarin de kaders voor ‘minnelijke’ schuldhulpverlening worden geschetst. Download hier de bijlage met de voorgestelde wettelijke kaders. Dit is een verdere uitwerking van de startnotitie die in maart jl. verscheen.

Een paar interessante / nieuwe zaken:

– De wachttijd voor de schuldhulpverlening is nu concreet benoemd: maximaal vier weken.
– De gemeente moet een beleidsplan vaststellen op een vergelijkbare manier als in de WMO.
– De gemeenteraad legt in een verordening vast op basis van welke individuele omstandigheden een natuurlijk persoon de toegang tot de schuldhulpverlening wordt ontzegd.
– De vaststelling van de afloscapaciteit van een schuldenaar vindt plaats op basis van een in de wet op te nemen norm (wat deze norm inhoudt wordt niet gezegd).
– Het is niet gewenst in de wet vast te leggen dat certificering verplicht is.
– De wachttijd ingeval van bedreigende schulden is maximaal 3 werkdagen.
– Gemeenten zijn verplicht om een schuldenaar vooraf een globaal inzicht te geven in de verwachte doorlooptijd.

Op 17 en 24 juni wordt het voorstel in het platform schuldhulpverlening toegelicht en besproken met vertegenwoordigers van het Ministerie van SZW.

Op het weblog van Erica Schruer is te lezen dat de doelgroep ondernemers die nog kunnen doorstarten, ontbreekt in het huidige voorstel.

Geef een reactie